Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

PŘEDPIS

Spolku Kováři Olomouckého Kraje

Členská schůze Spolku Kováři Olomouckého Kraje vydává tento předpis


Finanční řád


Spolku Kováři Olomouckého Kraje

ČÁST I

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tento vnitřní předpis - Finanční řád, je podřízen stanovám spolku, upravuje finanční hospodaření Spolku Kováři Olomouckého Kraje (dále jen KOK) a nakládání s majetkem KOK. Změny lze provádět kdykoli a to řádně podaným návrhem představenstvu, následně projednaným a schváleným členskou schůzí.

ČÁST II

Finanční hospodaření

§ 2

(1) KOK vede Daňovou evidenci v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(2) Představenstvo KOK uveřejní na internetových stránkách spolku nejpozději deset dní před konáním výroční členské schůze

a) roční přehled o majetku a závazcích předchozího kalendářního roku,

b) zprávu o hospodaření s majetkem KOK v předchozím kalendářním roce,

c) údaje o stavu majetku KOK k 31. prosinci předchozího kalendářního roku

(3) Členové KOK mohou po předchozí žádosti nahlížet v sídle spolku do úplného znění dokumentů uvedených v odstavci 2 výše.

§ 3

Finanční příjmy

(1) Vlastními finančními příjmy KOK jsou:

a) zápisné a členské příspěvky,

b) dotace a dary,

c) jiné příjmy (prodej vlastních výrobků, komisní prodej výrobků členů, kovářské demonstrace, vzdělávací akce, poplatky).

Veškeré hotovostní příjmy musí být co v nejkratší době převedeny na účet KOK, tak aby v pokladně zůstala jen minimální hotovost (maximálně 1000 Kč), v ideálním případě žádná.

(2) Zápisné a členské příspěvky:

a) členové KOK jsou povinni platit roční členské příspěvky, mimo výjimek uvedených v § 3, odst. 4 níže

b) všechny členské příspěvky jsou příjmem KOK,

c) výši členských příspěvků stanovuje a schvaluje členská schůze,

d) splatnost členských příspěvků

1. pro členy s trvalým pobytem na území ČR je vždy od 1. ledna do 31. března kalendářního roku, na který jsou placeny.

2. pro členy s trvalým pobytem MIMO území ČR je vždy pro dané období dohodnutá individuální splatnost. Termín splatnosti si člen dohodne s hospodářem spolku nejpozději do 31. března kalendářního roku. Nejzazší termín splatnosti je 31. srpna kalendářního roku.

e) platba členských příspěvků je prováděna jedinou částkou

1. členové s trvalým pobytem na území ČR provádí platbu na účet KOK. Z důvodu identifikace platby musí být tato platba označena variabilním symbolem, který odpovídá registračnímu číslu člena, za kterého je platba hrazena.

2. členové s trvalým pobytem MIMO území ČR provádí platbu v hotovosti CZK hospodáři spolku nebo platbu provedou na účet KOK v CZK. V popisu platby musí být uvedeno jméno a registrační číslo člena, za kterého je platba hrazena.

f) Nový člen, který byl přijat po 31. březnu kalendářního roku zaplatí pouze poměrný roční členský příspěvek, a to za každý započatý měsíc svého členství.

g) Poměrný členský příspěvek je splatný

1. pro členy s trvalým pobytem na území ČR do 30 dnů ode dne oznámení KOK o zápisu do seznamu členů KOK,

2. pro členy s trvalým pobytem MIMO území ČR je vždy dohodnutá individuální splatnost. Termín splatnosti si člen dohodne s hospodářem spolku nejpozději do 14 dnů od přijetí. Nejzazší termín splatnosti je do 60 dnů od přijetí.

h) Zápisné platí člen jednorázově při vstupu do KOK.

1. pro členy s trvalým pobytem na území ČR je zápisné splatné do 30 dnů ode dne oznámení KOK o zápisu do seznamu členů KOK. Platba se provádí na účet KOK. Z důvodu identifikace platby musí být tato platba označena variabilním symbolem, který odpovídá registračnímu číslu člena, za kterého je platba hrazena.

2. pro členy s trvalým pobytem MIMO území ČR je vždy dohodnutá individuální splatnost. Termín splatnosti si člen dohodne s hospodářem spolku nejpozději do 14 dnů od přijetí. Nejzazší termín splatnosti je do 60 dnů od přijetí. Zápisné se platí v hotovosti CZK hospodáři spolku nebo lze platbu provést na účet KOK v CZK. V popisu platby musí být uvedeno jméno a registrační číslo člena, za kterého je platba hrazena. Mimo výjimek uvedených v §3, odst. 4 níže

i) Nezaplacení zápisného nebo ročního členského příspěvku je důvodem k vyloučení z KOK,

1. Členství zaniká prvním dnem následujícím po vypršení dodatečné lhůty, která byla členovi vymezena pro zaplacení členského příspěvku nebo zápisného, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn hospodářem nebo tajemníkem KOK.

2. Dodatečná lhůta:

2.1. U stávajících členů s trvalým pobytem na území ČR je stanovena do 30 dubna daného roku

2.2. U stávajících členů s trvalým pobytem MIMO území ČR je stanovena do 30. září daného roku.

2.3. U nových členů 30 dnů od odeslání výzvy k zaplacení

(3) Výše zápisného a členských příspěvků:

  a) Zápisné
300 Kč
  b) Roční členský příspěvek
1000 Kč

(4) Osvobození od zápisného a členských příspěvků

a) zápisné

1. Od platby jsou osvobozeni studenti, kteří doloží spolu s přihláškou potvrzení o denním nebo prezenčním studiu.

b) členský příspěvek

1. Od platby členského příspěvku jsou osvobozeni studenti středních a vysokých škol, kteří doloží nejpozději do 31. března příslušného roku potvrzení o denním nebo prezenčním studiu.

2. Od platby členského příspěvku jsou osvobozeni zakládající členové KOK dle zápisu z ustavující schůze ze dne 14.8.2015, kteří zaplatili v daném roce členský příspěvek Kovářskému společenstvu, IČ: 26611422. Pro jejich osvobozeni je potřeba doložit do 31. března příslušného roku potvrzení o řádném členství ve společenstvu nebo kopii dokladu o zaplacení členského příspěvku společenstvu pro příslušný rok.

(5) Odklad platby členských příspěvků

a) Každý člen může písemně požádat tajemníka nebo hospodáře ze závažných osobních důvodů o odklad platby členského příspěvku.

b) V žádost musí obsahovat důvod odkladu a navrhovaný termín splatnosti členského příspěvku.

c) Žádost je nutné podat nejpozději do 31 března příslušného roku.

d) Žádost schvaluje představenstvo do 14 dnů od doručení, Ve výjimečných případech může představenstvo postoupit rozhodnutí členské schůzi nebo dát hlasovat per rollam.

(6) Prominutí platby členských příspěvků

a) Každý člen může písemně požádat ze závažných osobních důvodů o prominutí platby členského příspěvku.

b) Žádost se podává tajemníkovi nebo hospodáři, lze ji také přímo napsat na soukromou Facebookovou skupinu pod názvem "KOK - členové a zainteresovaní".

c) Žádost musí obsahovat důvod prominutí platby členského příspěvku.

d) Žádost je nutné podat nejpozději do 31. března příslušného roku.

e) Žádost schvaluje členská schůze, lze ji také projednat hlasováním per rollam (mimo zasedání) na soukromé Facebookové skupině pod názvem "KOK - členové a zainteresovaní".

(7) Poplatky

a) Administrativní poplatek za vydání jednoho potvrzení s výpisem ze seznamu členů (Stanovy spolku, čl. VI., odst. 8) činní 500 Kč

§ 4

Finanční výdaje

Finančními výdaji KOK jsou:

a) výdaje na provoz KOK,

b) mzdové náklady na zaměstnance KOK,

c) výdaje na činnost orgánů KOK,

d) cestovní náhrady a případné další výdaje spojené s výkonem funkcí v orgánech KOK, předem schválené členskou schůzí nebo hlasováním členů per rollam,

e) výdaje na zajištění vzdělávacích akcí organizovaných KOK,

f) výdaje na publikační činnost KOK,

g) jiné výdaje.

§ 5

Účet KOK

(1) Na účet KOK jsou prováděny úhrady členských příspěvků a zápisného od členů KOK. Převáděny prostředky pocházející z hospodářské činnosti KOK, dary, popř. zisky z dalších zdrojů.

(2) Účet KOK slouží k financování výdajů KOK, o kterých rozhoduje představenstvo.

ČÁST III

Nakládání s majetkem

§ 6

Majetek KOK

Majetek KOK tvoří:

a) finanční prostředky na bankovních účtech,

b) finanční hotovost,

c) hmotný a nehmotný majetek,

d) pohledávky,

e) závazky

§ 7

Osoby oprávněné k nakládání s majetkem KOK

(1) Nakládat s majetkem KOK je oprávněno představenstvo, statutární zástupce KOK (předseda, místopředseda, hospodář), případně člen spolku písemně k tomu zmocněn alespoň jedním ze členů představenstva. Zmocnění musí definovat finanční limit a majetek, se kterým pověřená osoba může disponovat.

(2) Tyto osoby jsou oprávněny podepisovat účetní doklady o převodu majetku.

§ 8

Evidence majetku

(1) Za evidenci majetku KOK odpovídá hospodář nebo člen spolku, kterého písemně pověří hospodář. Způsob evidence se řídí interní směrnicí o způsobu evidence a odpisování majetku.

(2) Doklady o převodech majetku musí být vždy podepsány oprávněnými osobami.

(3) Inventura vychází z obecně závazných právních předpisů.

§ 9

Zapůjčení majetku

(1) Pokud člen spolku požádá některého člena představenstva o zapůjčení libovolného majetku KOK k soukromým účelům, může KOK bezplatně zapůjčit jakýkoliv majetek spolku, pokud v době požadovaného zapůjčení jej nebude spolek potřebovat ke svým účelům (akce pořádané KOK).

(2) Člen, který si majetek zapůjčil za něj nese po celou dobu zápůjčky hmotnou zodpovědnost.

(3) V případě, že člen zapůjčený majetek v době zápůjčky:

a) ztratil - je povinen zaplatit do 30 dnů celkovou cenu majetku nebo zakoupit ze svých prostředků stejný nový majetek.

b) poškodil - je povinen do 30 dnů zajistit na své náklady jeho opravu. V případě, že majetek nelze opravit, je povinen zaplatit do 30 dnů celkovou cenu majetku nebo zakoupit ze svých prostředků stejný nový majetek.

(4) KOK vede elektronickou evidenci majetku s jeho pohyby.

ČÁST IV

Komisní prodej

§ 10

(1) Je-li to možné, KOK zprostředkovává prodej výrobků svých členů formou komisního prodeje na základě Komisionářské smlouvy. Toto ustanovení nezakládá nárok členů spolku.

(2) Komisní prodej je většinou realizován formou stánkového prodeje na různých akcích (při kovářských akcích, jarmarcích, trzích apod.) .

ČÁST V

Kontrola

§ 11

Kontrola hospodaření KOK

(1) Kontrolu hospodaření s majetkem KOK provádí kontrolní komise KOK.

(2) Kontrolní komise určuje rozsah a termíny prováděných kontrol.

(3) Kontrolní komise kontroluje právní podloženost všech finančních transakcí, průkaznost a úplnost evidence majetku, způsob provádění inventarizace, návaznost evidence mezi jednotlivými obdobími.

(4) Zpráva kontrolní komise o provedené revizi hospodaření je předkládána členské schůzi.

ČÁST VI

Zrušovací ustanovení

§ 12

Účinností tohoto Finančního řádu KOK se zrušuje Finanční řád KOK ze dne 18. 1. 2020.

Platnost a účinnost

§ 13

Tento předpis - Finanční řád KOK, byl dne 11.07.2022 schválen členskou schůzí a nabývá účinnosti dnem 11.07.2022.

V Olomouci dne 11.07.2022

Podpis předsedy

Stanislav Přikryl


Finanční řád [PDF]     Organizační a jednací řád

Zápis z ustanovující schůze spolku [PDF]      Zápis v Obchodním rejstříku

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák