Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

STANOVY


spolku "Kováři Olomouckého kraje"

Článek I

Úvodní ustanovení

1) Název spolku: Spolek Kováři Olomouckého Kraje, zkratka KOK (dále též "spolek")

2) Sídlo spolku: Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín

3) Spolek je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou právnickou osobou, založenou ve smyslu § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a spolek je jako takový způsobilý k právnímu jednání.

4) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek II

Účel a poslání spolku

1) Spolek Kováři Olomouckého kraje je profesní sdružení, založené za účelem vzájemné spolupráce profesionálních i amatérských, fyzických i právnických osob, pohybujících se v oblasti zpracovávání kovů a podkovářství. Posláním spolku je systematické usilování o zvyšování odborné úrovně svých členů.

2) K naplnění účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku a k naplnění poslaní uvedeného v odst. 1 tohoto článku vyvíjí spolek zejména tyto činnosti:

a) pořádá odborné přednášky, školení, semináře, tematické kurzy a workshopy,

b) pořádá společné mítinky, konference, demonstrace řemesel, výstavy a provádí osvětu v oblasti kovářství a umělecko-řemeslného zpracování kovů,

c) vydává filmové záznamy řemeslných postupů a publikace z oboru kovářství a umělecko-řemeslného zpracování kovů,

d) spolupracuje s jinými organizacemi, jejichž činnost souvisí se zájmy a činností spolku,

e) spolupracuje se zahraničními kováři a podkováři,

f) koordinuje společnou účast na akcích souvisejících s účelem a posláním spolku, pořádaných v ČR i v cizině,

g) poskytuje odborné poradenství související s účelem a posláním spolku,

h) spolupracuje s odbornými školami v oblasti zvyšování praktické způsobilosti učitelů odborné výuky,

i) stává se členem jiných organizací, jejichž činnost souvisí se zájmy a činností spolku. O členství v organizacích rozhoduje hlasováním členská schůze.

j) je-li to možné, zprostředkovává svým členům bezúplatně dodávky materiálu nebo služeb za zvýhodněné ceny (množstevní slevy). Toto ustanovení nezakládá nárok členů spolku.

Článek III

Členství, práva a povinnosti členů

1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let a každá právnická osoba (společně dále jen "člen"). Členem dle předchozí věty se může stát osoba podnikající v oblasti zpracování kovů a podkovářství, jakož i osoba, mající k těmto oborům blízký vztah.

2) O přijetí člena rozhoduje hlasováním na základě řádně vyplněné písemné přihlášky uchazeče o členství představenstvo spolku (dále jen "představenstvo"). Pro přijetí uchazeče o členství jsou třeba kladné hlasy všech členů představenstva. V případě, že pro přijetí uchazeče o členství nejsou všichni členové představenstva, postoupí představenstvo rozhodnutí členské schůzi. Členská schůze může následně o přijetí nebo nepřijetí žadatele o členství rozhodnout také per rollam (mimo zasedání), viz čl. IV., odst. 6.

Přijetí nebo nepřijetí člena oznamuje představenstvo žadateli o členství písemně a představenstvo není povinno nepřijetí žadatele o členství odůvodnit. Okamžikem přijetí vznikají práva člena spolku a současně se nový člen zavazuje plnit základní povinnosti, plynoucí pro něj z tohoto členství. Členem spolku se žadatel o členství stává zaplacením zápisného a prvního členského příspěvku.

3) Přihláška žadatele o členství, který je fyzickou osobou, musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, vztah žadatele k oborům uvedeným v odst. 1 tohoto článku, datum narození a kontaktní údaje, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis.

4) Přihláška žadatele o členství, který je právnickou osobou, musí obsahovat její název, adresu sídla, předmět činnosti, případně vztah žadatele k oborům uvedeným v odst. 1 tohoto článku, identifikační číslo, jméno člena oprávněného jednat za právnickou osobou spolu s uvedením toho, na základě čeho je tato osoba oprávněna za právnickou osobu jednat, kontaktní údaj, datum podaní přihlášky a podpis oprávněné osoby.

5) Práva člena spolku jsou zejména:

a) podílet se na činnosti spolku,

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,

c) volit orgány spolku,

d) být volen do orgánů spolku,

e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku,

f) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny.

6) Povinnosti člena spolku jsou zejména:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) podílet se na činnosti spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,

d) svou prací a vystupováním usilovat o zvyšování vážnosti a posilování dobrého jména spolku na veřejnosti,

e) upozornit na nevhodné chování jiných členů spolku,

f) platit každoročně členské příspěvky stanovené Finančním řádem KOK a to nejpozději do 31. března příslušného roku.

g) uhradit první členský příspěvek dle Finančního řádu KOK, který je navýšen o zápisné, které je stanoveno Finančním řádem KOK.

h) informovat tajemníka nebo člena představenstva o změně svých identifikačních či kontaktních údajů uvedených v seznamu členů.

7) Členství ve spolku zaniká zejména:

a) dobrovolným vystoupením člena spolku - členství končí předáním písemné odhlášky člena spolku jednomu z členů představenstva spolku,

b) nezaplacením členského příspěvku, a to prvním dnem následujícím po vypršení lhůty určené Finančním řádem KOK, ačkoli byl na tento následek hospodářem nebo tajemníkem ve výzvě upozorněn.

c) úmrtím člena jedná-li se o fyzickou osobu a zrušením člena jedná-li se o právnickou osobu,

d) vyloučením člena spolku - o vyloučení rozhoduje představenstvo spolku nebo členská schůze. Představenstvo spolku nebo členská schůze má právo vyloučit člena spolku, zejména pokud člen spolku svým jedním zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku. V případě, že člena vyloučí představenstvo, má vyloučený člen právo odvolání, a to na nejbližší členské schůzi. Ta rozhodnutí představenstva potvrdí, nebo vyloučení člena zruší.

Článek IV

Orgány spolku

Oddíl 1 - Nejvyšší orgán spolku

1) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je svolávaná předsedou nebo jiným členem představenstva nejméně jedenkrát za rok, a dále dle potřeby.

2) Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně čtrnáct dnů před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání.

3) Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku. Člena spolku může zastupovat jím pověřená osoba s písemným pověřením, které předá členu představenstva spolku nebo předsedajícímu schůze.

4) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina všech členů. Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.

5) Není-li členská schůze usnášeníschopná v hodinu zahájení, koná se tentýž den hodinu po plánovaném zahájení náhradní Členská schůze se stejným programem. K platnosti usnesení náhradní Členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů oprávněných k hlasování. Výjimkou je přijetí rozhodnutí o změně stanov a rozhodnutí o likvidaci Spolku, kdy je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných.

6) Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání). Podrobnosti o tomto hlasovaní stanoví Organizační řád a jednací řád Spolku Kováři Olomouckého kraje.

7) Při hlasování členské schůze má každý člen spolku jeden hlas. V případě nerozhodnosti hlasování se hlas předsedy spolku počítá jako hlasy dva.

8) Členská schůze se řídí Organizačním a jednacím řádem KOK.

Oddíl 2 - Statutární orgán spolku

1) Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej představenstvo spolku, které má 3 členy (předseda, místopředseda a hospodář). Členové jsou voleni z členů KOK členskou schůzí veřejnou nebo tajnou volbou na funkční období dvou let. Podrobnosti volby jsou stanoveny v Organizačním a jednacím řádu KOK.

2) Představenstvo spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen představenstva, nebo tajemník na základě potřeby spolku. Představenstvo je usnášeníschopné pouze za účasti nejméně dvou jeho členů. Usnesení jsou přijata alespoň dvěma hlasy přítomných členů představenstva.

3) Představenstvo může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání). Podrobnosti o tomto hlasovaní stanoví Organizační řád a jednací řád Spolku Kováři Olomouckého kraje.

4) Jménem spolku jedná každý člen představenstva samostatně.

5) Statutární orgán spolku se řídí Organizačním a jednacím řádem KOK.

Oddíl 3 - Kontrolní komise

1) Kontrolní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí každé dva roky.

2) Provádí kontrolu hospodaření spolku, plnění usnesení a úkolů vzešlé z členské schůze, schůze představenstva. Prošetřuje stížnosti členů spolku.

3) Pověřený člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Článek V

Správní rok

1) Správní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince kalendářního roku.

2) Správní rok je účetním obdobím spolku.

 

Článek VI

Seznam členů

1) Spolek vede seznam svých členů v listinné podobě. Archivovány jsou přihlášky členů, změny osobních údajů a odhlášky. Tyto dokumenty nejsou přístupné veřejnosti.

2) Seznam členů obsahuje: jméno, příjmení, bydliště, povolání, den vzniku členství a den zániku členství členů, způsob zániku členství, e-mail a telefon tak, aby seznam poskytoval úplný a prokazatelný přehled o historii členství členů ve Spolku.

3) Listinný seznam členů spolku je uložen v sídle spolku.

4) Seznam členů spolku vede a zápisy do něj provádí tajemník nebo členové představenstva spolku a administrátor webových stránek.

5) Seznam členů spolku je veden také v elektronické podobě na oficiálních webových stránkách spolku, přes protokol https.

a) Úplný seznam členů současných i bývalých je uložen v databázi na oficiálních webových stránkách spolku. Přístupný je pouze přes administrační rozhraní.

b) Přístup do administračního rozhraní je standardně zabezpečen.

c) Přístup k datům má pouze administrátor webu a členové představenstva po přihlášení.

d) Elektronický seznam členů spolku je dostupný na oficiálních webových stránkách spolku. Zde jsou zveřejněny pouze údaje o členech, kteří k tomu zveřejnění udělili písemný souhlas.

e) Každý člen spolku má právo kdykoliv písemně odvolat svůj souhlas se zveřejňováním svých osobních údajů nebo jejich části.

6) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na náklady žadatele potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel(ka), dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

7) Potvrzení bude vydáno do 30 dnů od obdržení písemné žádosti žadatele.

8) Administrativní poplatek za vydání jednoho potvrzení je stanovený Finančním řádem KOK.

Článek VII

Hospodaření spolku

1) Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2) Zdrojem příjmů jsou zejména

a) členské příspěvky,

b) výtěžky z akcí pořádaných spolkem,

c) granty, dotace obecních, městských, krajských, vládních, českých i zahraničních orgánů,

d) dary na činnost od členů nebo třetích osob,

e) sponzorské dary,

f) finanční prostředky z hospodářské činnosti spolku (prodej propagačních předmětů, katalogů, vydaných publikací, filmových záznamů, CD, DVD, komisní prodej výrobků svých členů, poskytování služeb, atd.)

g) výnosy ze jmění.

3) Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.

4) Výplaty prostředků provádí hospodář spolku.

5) Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek VIII

Kontrola hospodaření

1) Kontrola hospodaření je prováděna průběžně představenstvem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi, která se uskuteční nejpozději do 15 března daného kalendářního roku.

Článek IX

Zánik spolku

1) Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

2) Po zániku spolku bude veškerý majetek (finanční prostředky, hmotný i nehmotný majetek) převeden a použit na činnost nástupnického spolku.

V případě neexistence nástupnického spolku se postupuje v souladu s platnými právními předpisy a provede se majetkové a finanční vypořádání, likvidátorem o kterém rozhodne členská schůze.

Článek X

Ručení

1) Za finanční závazky spolku ručí Spolek Kováři Olomouckého Kraje celým svým majetkem.

2) Osobní ručení funkcionářů je vyloučeno.

3) Osobní ručení zaměstnanců spolku je řešeno písemnou dohodou o hmotné zodpovědnosti.

Článek XI

Smlouvy o součinnosti

1) Spolek Kováři Olomouckého Kraje může uzavírat smlouvy o součinnosti s jinými právnickými osobami k dosažení svého účelu, cílů a poslání. Smlouva o součinnosti dle tohoto článku musí mít vždy písemnou formu.

2) Smlouvou o součinnosti se vymezí účel součinnosti, způsob jejího provedení, práva a povinnosti zúčastněných spolků, prostředky, kterými dojde k naplnění součinnosti a způsob ukončení smlouvy.

Článek XII

Vnitřní předpisy spolku

1) Spolek vytváří své vnitřní předpisy, které schvaluje, upravuje nebo zrušuje členská schůze.

2) Vnitřní předpisy spolku jsou veřejně dostupné na oficiálních webových stránkách spolku a uloženy ve Sbírce listin.

Článek XIII

Závěrečná ustanovení

1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

3) Tyto Stanovy Spolku Kováři Olomouckého Kraje byly projednány a schváleny na členské schůzi dne 18.1.2020 a nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 29.6.2019.

V Křelově dne 18.1.2020

Podpis předsedy

Stanislav Přikryl


Stanovy spolku [PDF]     Organizační a jednací řád     Finanční řád

Zápis z ustanovující schůze spolku [PDF]      Zápis v Obchodním rejstříku

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák