Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje
           

STANOVY


spolku "Kováři Olomouckého kraje"

Článek I

Název spolku

Spolek Kováři Olomouckého kraje.

Článek II

Sídlo spolku

Bohuňovice 783 14

Článek III

Účel spolku

1) Spolek Kováři Olomouckého kraje vzniká jako samostatná sekce spolku "Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů - podkovářů Čech, Moravy a Slezska".

2) Spolek Kováři Olomouckého kraje je dobrovolné profesní sdružení, založené za účelem vzájemné spolupráce profesionálních i amatérských, fyzických i právnických osob, pracujících v oblasti zpracovávání kovů a podkovářství.

3) Členy Spolku jsou fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti zpracování kovů a podkovářství, jakož i další právnické a jiné osoby, mající k těmto oborům vztah.

4) Systematické usilování o zvyšování odborné úrovně svých členů.

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

1) Pořádáním odborných přednášek, školení, seminářů a tematických kurzů

2) Pořádáním společných mítinků, a konferencí

3) Spolupráce s NPÚ, MKČR, HK, AMSP a jinými organizacemi, jejichž činnost nějakým souvisí se zájmy a činností tohoto spolku

4) Spolupráce se zahraničními kováři a podkováři

5) Společná účast na souvisejících akcích pořádaných v ČR i v cizině

6) Právní a odborné poradenství

7) Spolupráce s odbornými školami v oblasti zvyšování praktické způsobilosti učitelů odborné výuky,

Článek IV

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1) Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let.

2) Členství ve spolku na základě podání řádně vyplněné písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši a dobu splatnosti stanoví členská schůze. První členský příspěvek je navýšen o zápisné, které je stanoveno na 300Kč. O přijetí nového člena rozhodne představenstvo spolku. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se nový člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

3) Práva člena spolku:

a) podílet se na činnosti spolku,

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,

c) volit orgány spolku,

d) být volen do orgánů spolku,

e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku

4) Povinnosti člena spolku:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) podílet se na činnosti spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,

d) svou prací a vystupováním usilovat o zvyšování vážnosti a posilování dobrého jména spolku na veřejnosti

e) upozornit na výhrady k chování jiných členů spolku

f) platit každoročně členské příspěvky ve výši 1000 Kč a to nejpozději do 31. března příslušného roku.

5) Členství ve spolku zaniká

a) předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku.

b) vyloučením z důvodu neplnění povinností člena spolku

Po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit.

Článek V

Orgány spolku

Oddíl 1 - Nejvyšší orgán spolku

1) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok, nebo jinak podle potřeby.

2) Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů.

3) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

4) Není-li členská schůze usnášeníschopná v hodinu zahájení, koná se tentýž den hodinu po plánovaném zahájení náhradní Členská schůze se stejným programem. K platnosti usnesení náhradní Členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů oprávněných k hlasování. Výjimkou je přijetí rozhodnutí o změně stanov a rozhodnutí o likvidaci Spolku, kdy je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných.

5) Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.

Oddíl 2 - Statutární orgán spolku

1) Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy (předseda, místopředseda a pokladník) a je volen členskou schůzí (nebo shromážděním delegátů) veřejnou volbou na období dvou let.

2) Výbor spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen výboru, na základě pracovního plánu spolku.

3) Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, pokladník a člen výboru.

4) Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.

5) Na jednání výboru jsou podle potřeby přizváni delegáti.

Oddíl 3 - Delegát

1) Delegátem se stává člen spolku, který je zvolen členy spolku v jednotlivých pracovních skupinách nadpoloviční většinou. Členové volí delegáty na první schůzce pracovní skupiny veřejnou volbou na období 1 roku.

2) Delegát svolává schůzky pracovní skupiny.

3) Delegát přenáší do výboru spolku stanoviska schůzek pracovní skupiny, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na schůzkách skupiny informuje členy o jednání výboru spolku a zabezpečuje plnění rozhodnutí výboru.

Článek VI

Správní rok

1) Správní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku.

2) Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.

3) Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku..

Článek VII

Zásady hospodaření spolku

1) Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2) Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění a sponzorské dary.

3) Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.

4) Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení výboru spolku.

5) Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek VIII

Kontrola hospodaření

1) Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek IX

Zánik spolku

1) Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

2) Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky převedeny a použity na činnost nástupnického spolku, případně Kovářskému společenstvu Čech, Moravy a Slezska

Článek X

Závěrečná ustanovení

3) Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

4) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí nebo shromážděním delegátů.

V Bohuňovicích dne 20. 2. 2017

Podpis předsedy výboru

Jiří Baťa


Stanovy spolku [PDF]      Zápis z ustanovující schůze spolku [PDF]      Zápis v Obchodním rejstříku

 

Kovářské společenstvo

Kovářské společenstvo


Katalog uměleckých kovářů

Spolupracujeme

Fort Křelov


Napište nám Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
K přizpůsobení obsahu a měření funkčnosti stránek využíváme takzvané cookies. Používáním stránek souhlasíte s jejich anonymním využitím.    |   TOPlist
© 2016-2017 Bronislav Kozák