Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje
           

STANOVY


spolku "Kováři Olomouckého kraje"

Článek I

Úvodní ustanovení

1) Název spolku: Spolek Kováři Olomouckého Kraje, zkratka KOK (dále též "spolek")

2) Sídlo spolku: 6. května 8, 783 14 Bohuňovice

3) Spolek je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou právnickou osobou, založenou ve smyslu § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a spolek je jako takový způsobilý k právnímu jednání.

4) Spolek Kováři Olomouckého kraje úzce spolupracuje se spolkem Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů - podkovářů Čech, Moravy a Slezska, sídlo Bednářova 565/20, Horní Heršpice, 619 00 Brno. (dále též "společenstvo")

5) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek II

Účel a poslání spolku

1) Spolek Kováři Olomouckého kraje je profesní sdružení, založené za účelem vzájemné spolupráce profesionálních i amatérských, fyzických i právnických osob, pohybujících se v oblasti zpracovávání kovů a podkovářství. Posláním spolku je systematické usilování o zvyšování odborné úrovně svých členů.

2) K naplnění účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku a k naplnění poslaní uvedeného v odst. 1 tohoto článku vyvíjí spolek zejména tyto činnosti:

a) pořádá odborné přednášky, školení, semináře, tematické kurzy a workshopy,

b) pořádá společné mítinky, konference, demonstrace řemesel, výstavy a osvětu,

c) vydává publikace z oboru a filmové záznamy řemeslných postupů,

d) spolupracuje s Národním památkovým ústavem (NPÚ), Ministerstvem kultury České republiky (MKČR), Hospodářskou komorou České republiky (HK), Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) a jinými organizacemi, jejichž činnost souvisí se zájmy a činností spolku,

e) spolupracuje se zahraničními kováři a podkováři,

f) koordinuje společnou účast na akcích souvisejících s účelem a posláním spolku, pořádaných v ČR i v cizině,

g) poskytuje právní a odborné poradenství související s účelem a posláním spolku,

h) spolupracuje s odbornými školami v oblasti zvyšování praktické způsobilosti učitelů odborné výuky.

i) podle potřeby vytváří profesní sekce: Kovář, Umělecký kovář, Zámečník a Kovář - podkovář a jiné.

j) stává se členem jiných organizací, jejichž činnost souvisí se zájmy a činností spolku. O členství v organizacích rozhoduje hlasováním členská schůze.

k) je-li to možné, zprostředkovává svým členům bezúplatně dodávky materiálu nebo služeb za zvýhodněné ceny (množstevní slevy). Toto ustanovení nezakládá nárok členů spolku.

Článek III

Členství, práva a povinnosti členů

1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let a každá právnická osoba (společně dále jen "člen"). Členem dle předchozí věty se může stát osoba podnikající v oblasti zpracování kovů a podkovářství, jakož i osoba, mající k těmto oborům blízký vztah.

2) O přijetí člena rozhoduje na základě řádně vyplněné písemné přihlášky uchazeče o členství představenstvo spolku (dále jen "představenstvo"). Přijetí nebo nepřijetí člena oznamuje představenstvo žadateli o členství písemně a představenstvo není povinno nepřijetí žadatele o členství odůvodnit. Okamžikem přijetí vznikají práva člena spolku a současně se nový člen zavazuje plnit základní povinnosti, plynoucí pro něj z tohoto členství. Členem spolku se žadatel o členství stává zaplacením zápisného a prvního členského příspěvku.

3) Přihláška žadatele o členství, který je fyzickou osobou, musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, vztah žadatele k oborům uvedeným v odst. 1 tohoto článku, datum narození a kontaktní údaje, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis.

4) Přihláška žadatele o členství, který je právnickou osobou, musí obsahovat její název, adresu sídla, předmět činnosti, případně vztah žadatele k oborům uvedeným v odst. 1 tohoto článku, identifikační číslo, jméno člena oprávněného jednat za právnickou osobou spolu s uvedením toho, na základě čeho je tato osoba oprávněna za právnickou osobu jednat, kontaktní údaj, datum podaní přihlášky a podpis oprávněné osoby.

5) Práva člena spolku jsou zejména:

a) podílet se na činnosti spolku,

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,

c) volit orgány spolku,

d) být volen do orgánů spolku,

e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku,

f) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny.

6) Povinnosti člena spolku jsou zejména:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) podílet se na činnosti spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,

d) svou prací a vystupováním usilovat o zvyšování vážnosti a posilování dobrého jména spolku na veřejnosti,

e) upozornit na nevhodné chování jiných členů spolku,

f) platit každoročně členské příspěvky ve výši 1000 Kč a to nejpozději do 31. března příslušného roku.

1. Od platby členského příspěvku jsou osvobozeni studenti středních a vysokých škol, kteří doloží nejpozději do 31. března příslušného roku potvrzení o denním nebo prezenčním studiu.

2. Od platby členského příspěvku jsou osvobozeni členové, kteří platí členský příspěvek společenstvu. Pro jejich osvobozeni je potřeba doložit do 31. března příslušného roku potvrzení o řádném členství ve společenstvu nebo kopii dokladu o zaplacení členského příspěvku společenstvu pro příslušný rok.

g) uhradit první členský příspěvek dle odst. 2 tohoto článku ve výši dle odst. 6 písm. f) tohoto článku navýšen o zápisné, které je stanoveno na částku 300 Kč.

1. Od platby zápisného a členského příspěvku jsou osvobozeni studenti, kteří doloží spolu s přihláškou potvrzení o denním nebo prezenčním studiu.

7) Členství ve spolku zaniká zejména:

a) dobrovolným vystoupením člena spolku - členství končí předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku,

b) úmrtím člena jedná-li se o fyzickou osobu a zrušením člena jedná-li se o právnickou osobu,

c) vyloučením člena spolku - o vyloučení rozhoduje představenstvo spolku. Představenstvo spolku má právo vyloučit člena spolku, zejména pokud člen spolku svým jedním zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku. Vyloučený člen má právo odvolání, a to na nejbližší členské schůzi. Ta rozhodnutí představenstva potvrdí, nebo vyloučení člena zruší.

Článek IV

Orgány spolku

Oddíl 1 - Nejvyšší orgán spolku

1) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je svolávaná předsedou nebo jiným členem představenstva nejméně jedenkrát za rok, a dále dle potřeby.

2) Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku. Člena spolku může zastupovat jím pověřená osoba s písemným pověřením, které před začátkem schůze předá představenstvu spolku.

3) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina všech členů. Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.

4) Není-li členská schůze usnášeníschopná v hodinu zahájení, koná se tentýž den hodinu po plánovaném zahájení náhradní Členská schůze se stejným programem. K platnosti usnesení náhradní Členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů oprávněných k hlasování. Výjimkou je přijetí rozhodnutí o změně stanov a rozhodnutí o likvidaci Spolku, kdy je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných.

5) Při hlasování členské schůze má každý člen spolku jeden hlas. V případě nerozhodnosti hlasování se hlas předsedy spolku počítá jako hlasy dva.

Oddíl 2 - Statutární orgán spolku

1) Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej představenstvo spolku, které má 3 členy (předseda, místopředseda a pokladník) a jeho členové jsou voleni členskou schůzí veřejnou volbou na funkční období dvou let.

2) Představenstvo spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen představenstva, na základě pracovního plánu spolku. Představenstvo je usnášeníschopné pouze za účasti nejméně dvou jeho členů.

3) Jménem spolku jedná každý člen představenstva samostatně.

4) Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku, pověřeni k tomu představenstvem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených členů představenstva.

5) Na jednání představenstva jsou podle potřeby přizváni delegáti sekcí.

6) Představenstvo spolku se účastní zasedání společenstva, tlumočí připomínky a náměty spolku a prosazuje zde jeho potřeby a zájmy.

Oddíl 3 - Sekce

1) Sekce je skupina členů spolku, která je specializovaná v určitém, specializovaném oboru nebo činnosti. Každá sekce si volí svého předsedu, který organizuje její činnost a zabezpečuje styk s představenstvem spolku.

2) Předsedou sekce se stává člen sekce, který je zvolen členy sekce a to nadpoloviční většinou. Členové volí svého předsedu na první schůzce pracovní sekce veřejnou volbou na období dvou let.

3) Sekce si volí svého delegáta, který je za sekci pověřen jednáním s představenstvem spolku. Tuto funkci většinou vykonává předseda sekce.

4) Předseda sekce svolává schůzky své pracovní sekce a řídí její činnost.

5) Předseda sekce (delegát) přednáší představenstvu spolku stanoviska, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů své sekce.

6) Na schůzkách pracovní sekce předseda (delegát) informuje členy o jednání představenstva a zabezpečuje plnění úkolů a rozhodnutí představenstva.

Oddíl 4 - Kontrolní výbor

1) Kontrolní výbor je tříčlenný a je volen členskou schůzí každé dva roky.

2) Provádí kontrolu hospodaření spolku, plnění usnesení a úkolů vzešlé z členské schůze, schůze představenstva i jednotlivých sekcí. Prošetřuje stížnosti členů spolku.

Článek V

Správní rok

1) Správní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince kalendářního roku.

2) Správní rok je účetním obdobím spolku.

 

Článek VI

Seznam členů

1) Spolek vede seznam svých členů v listinné podobě. Archivovány jsou přihlášky členů, změny osobních údajů a odhlášky. Tyto dokumenty nejsou přístupné veřejnosti.

2) Seznam členů obsahuje: jméno, příjmení, bydliště, povolání, den vzniku členství a den zániku členství členů, způsob zániku členství, e-mail a telefon tak, aby seznam poskytoval úplný a prokazatelný přehled o historii členství členů ve Spolku.

3) Listinný seznam členů spolku je uložen v sídle spolku.

4) Seznam členů spolku vede a zápisy do něj provádí předseda spolku a administrátor webových stránek.

5) Seznam členů spolku je veden také v elektronické podobě na oficiálních webových stránkách spolku, přes protokol https.

a) Úplný seznam členů současných i bývalých je uložen v databázi na oficiálních webových stránkách spolku. Přístupný je pouze přes administrační rozhraní.

b) Přístup do administračního rozhraní je standardně zabezpečen.

c) Přístup k datům má pouze administrátor webu a členové představenstva po přihlášení.

d) Elektronický seznam členů spolku je dostupný na oficiálních webových stránkách spolku. Zde jsou zveřejněny pouze údaje o členech, kteří k tomu zveřejnění udělili písemný souhlas.

e) Každý člen spolku má právo kdykoliv písemně odvolat svůj souhlas se zveřejňováním svých osobních údajů nebo jejich části.

6) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na náklady žadatele potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel(ka), dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

7) Potvrzení bude vydáno do 30 dnů od obdržení písemné žádosti žadatele.

8) Administrativní poplatek za vydání jednoho potvrzení činí 500 Kč.

Článek VII

Hospodaření spolku

1) Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2) Zdrojem příjmů jsou zejména

a) členské příspěvky,

b) výtěžky z akcí pořádaných spolkem,

c) granty, dotace obecních, městských, krajských, vládních, českých i zahraničních orgánů,

d) dary na činnost od členů nebo třetích osob,

e) sponzorské dary,

f) finanční prostředky z hospodářské činnosti spolku (prodej propagačních předmětů, katalogů, vydaných publikací, filmových záznamů, CD, DVD, komisní prodej výrobků svých členů, poskytování služeb, atd.)

g) výnosy ze jmění.

3) Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.

4) Výplaty prostředků provádí pokladník spolku a předkládá je ke schválení představenstvu spolku.

5) Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek VIII

Kontrola hospodaření

1) Kontrola hospodaření je prováděna průběžně představenstvem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi, která se uskuteční nejpozději do konce února.

Článek IX

Zánik spolku

1) Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

2) Po zániku spolku bude veškerý majetek (finanční prostředky, hmotný i nehmotný majetek) převeden a použit na činnost nástupnického spolku.

V případě neexistence nástupnického spolku se postupuje v souladu s platnými právními předpisy a provede se majetkové a finanční vypořádání, likvidátorem o kterém rozhodne členská schůze.

Článek X

Ručení

1) Za finanční závazky spolku ručí Spolek Kováři Olomouckého Kraje celým svým majetkem.

2) Osobní ručení funkcionářů je vyloučeno.

3) Osobní ručení zaměstnanců spolku je řešeno písemnou dohodou o hmotné zodpovědnosti.

Článek XI

Smlouvy o součinnosti

1) Spolek Kováři Olomouckého Kraje může uzavírat smlouvy o součinnosti s jinými právnickými osobami k dosažení svého účelu, cílů a poslání. Smlouva o součinnosti dle tohoto článku musí mít vždy písemnou formu.

2) Smlouvou o součinnosti se vymezí účel součinnosti, způsob jejího provedení, práva a povinnosti zúčastněných spolků, prostředky, kterými dojde k naplnění součinnosti a způsob ukončení smlouvy.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

3) Tyto Stanovy Spolku Kováři Olomouckého Kraje byly projednány a schváleny na mimořádné členské schůzi dne 23.03.2018 a nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 20.02.2017.

V Bohuňovicích dne 23.03.2018

Podpis předsedy

Jiří Baťa


Stanovy spolku [PDF]      Zápis z ustanovující schůze spolku [PDF]      Zápis v Obchodním rejstříku

 
.

3. ročník

Olomoucký FORTel

17. - 19.05.2019

Fort XVII. KřelovJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Fort Křelov


Napište nám Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
K přizpůsobení obsahu a měření funkčnosti stránek využíváme takzvané cookies. Používáním stránek souhlasíte s jejich anonymním využitím.    |   TOPlist
© 2016-2017 Bronislav Kozák