Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

II. Zasedání členské schůze

Spolek Kováři Olomouckého Kraje

3. února 2017 v Bohuňovicích

I. Program zasedání

1) Zahájení schůze a povinné procedurální body (došlá pošta, došlé platby, jubilea)

2) Kontrola úkolů z minula

3) Zpráva o činnosti KOK za rok 2016

4) Návrh činnosti na rok 2017

5) Zpráva o hospodaření za rok 2016

6) Volba členů představenstva

7) Diskuze

8) usnesení

9) Závěr

Návrh usnesení: Členská schůze schválila navržený program členské schůze bez výhrad

II. Projednávané body

1) Povinné procedurální body

 • Zahájení schůze,

 • došlá pošta,

 • došlé platby

 • volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2) Kontrola úkolů z minula

 • Předseda výboru zajistí neprodleně zápis Spolku do spolkového rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu. Spolek byl zaregistrován ke dní 23. 2. 2016

 • Výbor Spolku se sejde 15. 1. 2016. Do té doby spolu budou členové komunikovat emailem a telefonicky. Výbor se sešel až po registraci spolku.

 • Předseda a pokladník výboru založí bankovní účet Spolku. Účet byl založen u Fio banky pod číslem 2401097586 / 2010

Návrh usnesení: Členská schůze vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů za minulé období.

3) Zpráva o činnosti KOK za rok 2016

 • Viz. příloha č. 1/2017

Návrh usnesení: Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti KOK za rok 2016

4) Návrh činnosti na rok 2017

 • Navázat spolupráci se SZEŠ Olomouc – příloha č. 2/2017

 • Účast na vybraných kovářských akcích

 • Navázání spolupráce a uspořádání kovářského setkání na hradě Šternberk

 • Uspořádání kovářských kurzů pro veřejnost

 • Uspořádání kovářských kurzů na výrobu nářadí a nástrojů

 • Účast na kovářských akcích v zahraničí

 • Uspořádání narozeninových oslav mistra Claudia Bottery

 • Založení kolekce výstavní expozice KOK

 • Uspořádání nejméně jedné odborné přednášky pro členy spolku

Usnesení: Členská schůze schválila návrh činnosti na rok 2017

5) Zpráva o hospodaření za rok 2016

 • Viz. příloha 3/2017

Návrh usnesení: Členská schůze schválila hospodaření za rok 2016

6) Volba členů představenstva a kontrolní komise

 • Navržení členové představenstva:

  Do funkce předsedy spolku……………...……. Jiří Baťa

  Do funkce místopředsedy spolku…………….Stanislav Přikryl

  Do funkce pokladníka spolku…………….......Bronislav Kozák

Návrh usnesení: Členská schůze schválila navržené kandidáty jednohlasně.

7) Diskuze

8) Závěr


Zpráva o činnosti spolku Kováři olomouckého kraje za rok 2016

Příloha č. 1/2017

13 – 14. Dubna; Celostátní soutěž žáků oboru Umělecký kovář a zámečník

Náš spolek navázal spolupráci se Střední školou gastronomie a farmářství, pracoviště Horní Heřmanice, kde měli velké problémy s udržením výuky uměleckých kovářů. Podařily se realizovat již dvě soutěže, které byly velmi úspěšné. Zástupci našeho spolku se podíleli na organizaci a jako odborní posuzovatelé.

3. – 5. Června; Kováři v Lítni

Na základě usnesení společenstva kovářů Čech, Moravy a Slezska o prohloubení spolupráce s mladými kováři a veřejností, připravila olomoucká sekce společenstva (dále jen KOK) pro akci Kováři v Lítni projekt na společné kování. Dle přání organizátora této akce, aby se návrhy soustředili na výrobu praktického díla, které by se stalo pevnou součástí městského mobiliáře, jsme navrhli orientační směrovou šipku. Na realizaci projektu se podíleli nejen někteří mladí kováři ze škol, ale i kovářští mistři, včetně předsedy společenstva. Dílo se podařilo zdárně dokončit a zástupcům města udělalo velikou radost.

24. – 26. června 2016; Mezinárodní kovářské symposium Feltre

V souvislosti s programem našeho společenstva pro navázání spolupráce se zahraničními spolky, se naší nově založené olomoucké sekci společenstva podařilo navázat spolupráci s italskými kováři. Rozhodli jsme se pro účast na kovářském setkání ve Feltre, starověkého hradebního města, kam nás pořadatelé jako skupinu čtyř vybraných kovářů pozvali. Soutěž se skládala ze dvou částí – volného kování na dané téma a z výstavy. V kovářské soutěži se nám podařilo získat první a druhé místo a za výstavu potom vynikající místo druhé. Při soutěži jsme pomáhali nejen s organizací, ale také druhým italským kovářům. Podařilo se nám navázat nové kontakty pro další spolupráci a hlavně úspěšně reprezentovat naše české kovářské umění.

10. – 13. prosince 2016; Mezinárodní kovářské setkání v Savignano sul Rubicone

Po delším zvažování jsme na základě osobního pozvání od Stefana Strady a Davida Caprili realizovali další výjezd za italskými kováři na kování při vánoční akci Fiera di Santa Lucia. Tématem letošního setkání bylo vykování čtyř jednomístných laveček pod kovaný strom, který byl realizovaný v minulém ročníku. Projekty si vytvořili a realizovali sami Italové, ale my jsme měli za úkol pracovat na našich pracovištích na svých projektech. Díky skvělé atmosféře a dobré organizaci jsme nakonec své projekty úspěšně dokončili a vyrobili ještě i několik dalších hodnotných předmětů jako dárky pro děti do místního sirotčince, který byl partnerem setkání a podílel se na organizaci celé akce. Od starosty města a hlavního organizátora akce jsme dostali osobní poděkování za účast a pozvání na příští ročník.

V průběhu roku proběhlo v dílně Standy Přikryla několik kurzů výroby kovářského nářadí, kterého se zúčastnili jak naši členové, tak i zájemci z řad laické veřejnosti. Snažíme se tak o větší popularizaci kovářského řemesla. Chceme v těchto kurzech nadále pokračovat a rozšířit je i ve spolupráci se olomouckou Střední zemědělskou školou, která má svou kovářskou dílnu v Bohuňovicích.

17.12. prosince; Předvánoční schůzka KOK

Společenské uzavření proběhlého roku na kovárně u Stawaritschů. Prodiskutování úspěchů i neúspěchů, sdělení nových zkušeností s podnikáním, nové postupy při kovovýrobě. Plánování akcí na příští rok a stanovení dalšího směru našeho působení.

28. prosince – Vánoční kování

Společné kování v dílně Jiřího Baťi, kde jsme společně realizovali kovaný nápis pro penzion v Beskydech s použitím pouze tradičních technik kování.


Příloha č. 2/2017

Náměty na spolupráci profesního společenstva KOK s odbornými školami

Dobrý den

Po naší předešlé telefonické domluvě vám posílám záměry spolupráce mezi vaší školou a naším profesním sdružením Kováři Olomouckého Kraje.

Naše profesní sdružení Kováři olomouckého kraje (KOK) je regionální odnoží Společenstva kovářů a zámečníků Čech, Moravy a Slezska. Ve své činnosti se mimo jiné snaží o udržení svého kovářského řemesla na co nejvyšší úrovni. V současné době, kdy je známou a smutnou skutečností, že kvalita řemesel všeobecně upadá, se snažíme aktivně přispět ke zlepšení tohoto stavu. Usilujeme o užší spolupráci s odbornými školami v oblasti praktické výuky a také v přípravě studentů pro jejich další činnost po dokončení školy. Usilujeme o hlubší spolupráci se školami například při výběru téma a tvorbě návrhu ročníkových prací. Následně také odbornému poradenství při jejich realizaci a jejich závěrečném posouzení.

Pořádáme akce, kdy při práci na jednom kovaném díle do práce vtáhneme i mladé kováře, kteří nám vydatně pomáhají a musí s námi držet krok. Při této společné činnosti se učedníci naučí během pár hodin mnohem více, než za rok ve škole. Naučí se především aktivnímu přístupu k práci, pracovnímu nasazení, spolupráci s rychlejšími a zručnějšími mistry, kterým se mohou dívat pod ruce. Také si během této krátké chvíle podstatně vybrousí své techniky používání nářadí a lépe pochopí samotný princip práce s kovem. Hlavně jim ale vzroste sebevědomí i pokora a zapálí se pro další činnost. Už ví, o čem kovařina je.

Samo Společenstvo kovářů ČR pořádá každoročně setkání kovářů v Lítni. To je tematicky zaměřeno právě na společné kování učňů s mistry z praxe ze všech regionů ČR. Sami učni na tyto společné akce stále s láskou vzpomínají.

Usilujeme o těsnou komunikaci učitelů odborného výcviku s vybranými členy našeho spolku. Je potřeba si přiznat, že mnozí učitelé, byť jsou skvělými kantory, pokulhávají v praktické části výuky. Není to dáno jejích schopnostmi nebo délkou jejich praktické činnosti v oboru, ale ustrnutím v jednom bodu. Při výuce nových, syrových žáků musí učitel vyučovat rok co rok stále tu stejnou látku, stejné základní techniky. Po určité době dojde touto primitivní rutinní činností k určitému vyhoření. Z tohoto důvodu pořádáme semináře tematicky zaměřené pro učitele, kteří projeví zájem o udržení a rozvoj své manuální zručnosti. Při spolupráci s kovářskými mistry, kteří se uměleckým kovářstvím denně živí, mají možnost být stále v kontaktu s profesí, jejími problémy i novinkami v praktickém životě.

Tyto semináře jsou realizovány jako společné kování organizované naším spolkem. Realizací nějaká kované skulptury, vyžadující znalost klasických kovářských technik, se znovu vtáhnou do praktické činnosti a oživí, snad i rozšíří si tím své znalosti. Tyto společné akce obohacují všechny zúčastněné o novou energii a chuť do další práce.

Jako další oblast, které se chceme více věnovat, je popularizace řemesla u dospělých občanů – u potencionálních klientů a u rodičů budoucích žáků škol. Formou pořádání kovářských akcí se zaměříme na vtažení laické veřejnosti do kování. Usilujeme o to, aby si běžní občané dokázali reálně představit kouzlo a možnosti kovářského řemesla a mohli si ho i „osahat“. Hlavně musí přijít na to, že je kovářské řemeslo stále živé, zajímavé, tvůrčí a dokáže jít s dobou. Že má budoucnost a je vhodné i pro jejich děti.

Olomouc, potažmo dílny v Bohuňovicích, mají výborné předpoklady stát se díky své poloze a možnostem českým centrem kovářského dění. Kovářské společenstvo ČR by uvítalo využít možností tohoto areálu k pořádání svých školení, kurzů a seminářů. Jsou zde i možnosti mezinárodní spolupráce.

Další problém, který je v současné době potřeba řešit je již zmiňovaná potřeba udržovat řemeslo stále živé. Držet krok s moderními trendy a možnostmi. Je potřeba ukázat, že kované výrobky mohou být provedeny - při zachování krásy kovaného železa, i v moderní formě. Valná většina lidí si pod pojmem kované železo totiž představí pouze voluty, spirály, nýty, akanty a listy. Při svých akcích po celé republice (i v zahraničí) vždy pořádáme i výstavu našich kovaných výrobků. V poslední době upřednostňujeme vystavování výrobků užitného umění, jako jsou okenní mříže, zábradlí, brány a ploty a to v netradiční, moderní formě. Tyto atypické práce, opřené o zvládnutí klasických kovářských technik, určených do moderních staveb jsou při naší běžné práci nosnými a jejich výrobou se držíme finančně při životě.

Tohle jsou hlavní body našeho dosavadního snažení. Vše vychází ze snahy udržet kovářské řemeslo živé a na vysoké kvalitativní úrovni, abychom ho mohli v pořádku zase předat našim nástupcům. Kovářské řemeslo vyžaduje nikdy nekončící studium. Práce se železem chce zarputilost, odvahu, sílu a bojovného ducha a noví učni na to musí být připraveni. Tato profese vyžaduje široké a hluboké znalosti, a to i z mnoha jiných oborů. Jde o pochopení fyzických a chemických pochodů v materiálech, o složení a vlastnosti různých druhů ocelí a barevných kovů. O geometrii, rýsování, kresbu, výroba bílých modelů, práce v CADu, principy a hlavní znaky historických slohů, zásady restaurování, svařování v ohni. O svařování elektrodami, MIG-MAG, TIG, práce s plazmou, práce na strojích – frézce, vrtačce, lisu, soustruhu. Dále práce s různými typy ohně, zásady estetiky a ergonomie, práce se zlatým řezem, výroba nářadí, nástrojů, přípravků, ruční i strojní broušení, cizelování, leštění, základy klempířství, tepání železa, tepání barevných kovů, moření kovů, vzájemná snášenlivost kovů (galvanický článek), pozlacování, práce s chemickými látkami, druhy kyselin a jejich vlastnosti a použití, konečné povrchové úpravy, vzájemná kombinace různých druhů nátěrů, antikorozní ošetření a konzervace kovů, základy účetnictví, psychologie jednání se zákazníky, cenotvorba, související bezpečnostní normy a vyhlášky, záruční a reklamační povinnosti, ….

Tento obor skutečně vyžaduje velmi rozsáhlé znalosti a zkušenosti, proto kováři, jako snad jediná profese, se tak často sdružují, pořádají společné akce a dokážou vzájemně aktivně spolupracovat a předávat si bez rivality své zkušenosti.

Snad se nám podaří navázat spolupráci a pozvednout české kovářské řemeslo do sféry, kam po právu patří.

Jiří Baťa


Program_k_zasedani_clenske_schuze_2017.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák