Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Zápis z jednání členské schůze

Spolku Kováři olomouckého kraje

konané dne 29.06.2019

v salonku restaurace Moravský grunt, Nedbalova 38, 77900 Olomouc - TopolanySchůzi svolal dne 27.05.2019 místopředseda představenstva Stanislav Přikryl obvyklým způsobem.

Přítomní členové představenstva: Stanislav Přikryl, Bronislav Kozák

Omluvení členové představenstva: Jiří Baťa

Nepřítomní členové představenstva: ------------

Přítomní členové: viz. Prezenční listina

Přítomní hosté: -----------

Prezenční listina tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Program

1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu

2) Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.

3) Zhodnocení Olomouckého FORTelu 2019:

a) Projekt

b) Kováři

c) Doprovodný program

d) Reklama

e) Materiální zabezpečení

f) Dotace / sponzoři

g) Technické zajištění

h) Ubytování hostů

i) Jídlo

j) Vyúčtování FORTelu - zpráva pokladníka

k) Aukce stolu

Přestávka 15 min.

4) Příspěvek Petra Němčanského týkající se jeho výhrad k činnosti předsedy spolku Jiřího Baťi v návaznosti na jeho příspěvky publikované na interních Facebookových stránkách spolku "Tajná skupina".

5) Diskuze k příspěvkům Petra Němčanského (viz bod 4 programu).

Přestávka 15 min.

6) Hlasování o odvolání předsedy spolku Jiřího Baťi, navrhovatel: Petr Němčanský.

7) V případě odvolání předsedy spolku členskou schůzí bude následovat návrh nového složení představenstva a ihned poté proběhnou nové volby do orgánů představenstva.

Přestávka 15 min.

8) Sestavení kandidátní listiny do Kontrolního výboru spolku dle platných stanov spolku.

9) Volba členů Kontrolního výboru z navržených kandidátů.

10) Příprava Olomouckého FORTelu 2020. Navrhovaný termín 15. - 17. 05. 2020 (15.05.2020 - Noc muzeí).

11) Hlasování o přijetí nového člena D.B. z Českého Těšína. Přihláška podána elektronicky 23. 05. 2019.

12) Stanovení pravidel formy interní komunikace mezi členy spolku.

13) Diskuze, závěr.

Ad 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu.

Místopředseda Stanislav Přikryl zahájil jednání v 15:30 hod. na úvod přivítal přítomné členy. Konstatoval, že na jednání je přítomno 10 členů z 15 a členská schůze je tedy jako nejvyšší orgán spolku usnášeníschopná.

Bronislav Kozák nahrnul za předsedajícího členské schůze místopředsedu Stanislava Přikryla.

 

Hlasování č. 1

   
 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Dále místopředseda Stanislav Přikryl navrhl Jaroslava Straku jako zapisovatele průběhu jednání a Bronislava Kozáka a Josefa Šestáka jako ověřovatele zápisu.

 

Hlasování č. 2

   
 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Ad 2) Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.

Návrh Bronislava Kozáka na doplnění programu o bod 14, Seznámení se s příspěvkem ke členské schůzi od Jiřího Baťi, který byl rozeslán e-mailem členům spolku kováři Olomouckého kraje (dále jen "KOK") 26. 06. 2019 v 01:46.

 

Hlasování č. 3

   
 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Návrh Bronislava Kozáka na doplnění programu o bod 15, Neplatiči členských příspěvků

 

Hlasování č. 4

   
 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Návrh Petra Němčanského doplnění programu o bod 16 Návrh Petra Němčanského na vyloučení Jiřího Baťi ze spolku. Bude projednáno po bodu 5

 

Hlasování č. 5

   
 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Bronislav Kozák a Jaroslav Straka předložili body do diskuze, které byly také zveřejněny od 25.06.2019 v 21:51 na interní Facebookové stránce "KOK - členové a zainteresovaní"

Ad 3) Zhodnocení Olomouckého FORTelu 2019

a) Projekt

Stanislav Přikryl a Bronislav Kozák poděkovali Vítězslavu Bobčíkovi za jeho návrh a vedení týmu kovářů při realizaci jídelního stolu, dále poděkovali Milanu Stawaritschovi za jeho návrh a vedení týmu kovářů při realizaci Karlova kříže.

b) Kováři

Petr Němčanský kritizoval jednání Jiřího Baťi ve věci zamítnutí účasti O. Ž. na Olomouckém FORTelu 2019. Důvody uvede v bodu 4 programu.

Přítomní členové vyslovili nesouhlas s tím, že Jiří Baťa odmítl účast Štefana Rožňáka na Olomouckém FORTelu 2019.

Nedostatečný počet kovářů na projektech.

c) Doprovodný program

Bez připomínek

d) Reklama

Poděkování Jaroslavu Strakovi za perfektní propagaci Olomouckého FORTelu 2019.

e) Materiální zabezpečení

Poděkování Bronislavu Kozákovi za technické zabezpečení materiálu a uhlí.

Poděkování Jarmile Stawaritschové za pomoc při přípravě a zajištění hasičů a doprovodného programu.

f) Dotace / sponzoři

Poděkování Bronislavu Kozákovi za vyřízení dotace od Statutárního města Olomouc (dále jen "SMOl").

g) Technické zajištění

Nezajištění pitné vody pro návštěvníky

h) Ubytování hostů

Jiří Baťa nezařídil včas ubytování na Fortu XII. pro zahraniční účastníky

i) Jídlo

Bez připomínek

j) Vyúčtování FORTelu - zpráva pokladníka

Přítomní členové se seznámili s vyúčtováním Olomouckého FORTelu, které přednesl pokladník Bronislav Kozák

 

Hlasování č. 6

   
 

Zpráva pokladníka byla přijata bez výhrad

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Zpráva byla přijata

k) Aukce stolu

Bez připomínek

V 17:30 hod. se dostavil František Kaláb

Počet přítomných členů se zvýšil na 11

Ad 4) Příspěvek Petra Němčanského týkající se jeho výhrad k činnosti předsedy spolku Jiřího Baťi, který navázal na příspěvky Jiřího Baťi publikované na interních Facebookových stránkách spolku "Tajná skupina" - "KOK - členové a zainteresovaní".

Petr Němčanský přednesl zdůvodnění jeho výhrad k činnosti předsedy spolku Jiřího Baťi a dále důvody k vyloučení Jiřího Bati ze spolku. Poukazoval převážně na morální aspekty.

a) Přes rozhodnutí členů na členské schůzi 22.02.2019 nadále prosazoval u Jaroslava Straky uvedení loga Kovářského společenstva na plakátech Olomouckého FORTelu a zakomponování do hlavní grafiky plakátu. Když veřejně neuspěl, snažil se osobní komunikací i nadále prosadit svůj záměr. Když Jaroslav Straka nevyhověl, jeho soukromým požadavkům, začal připomínkovat a neustále neodborně zasahovat do grafického návrhu triček. Aby toto šikanování bylo zastaveno, musel Petr Němčanský založit novou tajnou Facebookovou stránku "KOK - členové a zainteresovaní" pouze pro členy, bez přítomností nečlenů KOK, kteří na původní stránce sloužili především jako podporovatelé Jiřího Baťi.

b) Poukázal na odchod O.Ž. ze spolku po 1. ročníku Olomouckého FORTelu kvůli Jiřímu Baťovi. O.Ž. vadil laxní přístup Jiřího Baťi k přípravě a organizaci této akce, jež byl vedený Jiřím Baťou.

Letos požádal O.Ž. telefonicky Jiřího Baťu, zda by se mohl účastnit letošního Olomouckého FORTelu s vlastním vybavením. Jiří Baťa jeho žádost zamítl s odůvodněním, že kovářů je dost i když reálně bylo kovářů málo a kvóty na počet kovářů nebyli splněny.

V souvislosti s tímto vyšlo najevo veřejné prohlášení Jiřího Baťi z tajné sekce pro členy "KOK - členové a zainteresovaní", že "kováři se vždy dohodnou a pouze nekováři dělají problémy". Na toto veřejné prohlášení Petr Němčanský reagoval, že jeden ze zakládajících členů KOK odešel se spolku kvůli zajištění a vedení spolku Jiřím Baťou, hned po první akci. Kdyby se O.Ž účastnil letošího kování na Fortelu, dozvěděli by se noví členové spolku KOK, že Jiří Baťa nepravdivě informoval o tom, že kováři se vždy domluví, což nebylo pro Jiřího Baťu akceptovatelné. Proto Jiří Baťa zamítl, bez patřičného mandátu, účast O.Ž. na této akci, což mimo jiné vedlo k nesplnění kovářských kvót.

Petr Němčanský navrhl zaslat písemnou omluvu a odůvodnění O.Ž. za toto neakceptovatelné chování Jiřího Baťi a poškození dobrého jména KOK.

d) Petr Němčanský nabídl spolku, že jako sponzor zapůjčí na Olomoucký FORTel vlastní buchar, který k tomuto účelu zakoupil.

Místo vyřešení technického problému s umístěním tohoto bucharu na Olomouckém FORTelu, hledal Jiří Baťa bez vědomí majitele bucharu jeho trvalé umístění a využití na Fortu XVII.

Jiří Baťa poté přesvědčoval členy, že využití bucharu na Olomouckém FORTelu bylo na členské schůzi zamítnuto a že použití bucharu není potřebné na této akci. Když s tímto prohlášením neuspěl, hledal všemožné důvody, proč buchar není možné na FORTelu použít.

Skutečností je, že členská schůze nezamítla využití bucharu, ale jeho pořízení (nákup) z finančních důvodů.

e) Petr Němčanský představil na loňském Olomouckém FORTelu členům spolku své připravované modely kovářský kladiv, na které nabídl zdarma umístit logo KOK, jako jistou formu reklamy spolku.

Na základě této informace se Jiří Baťa později dotázal Petra Němčanského, kolik procent z prodeje kladiv (za logo KOK na kladivech) bude odvádět do pokladny KOK, aniž by se Jiří Baťa a nebo KOK na výrobě těchto kladiv jakkoli podíleli. Jiří Baťa posléze nedokázal odůvodnit svůj dotaz, na jakém základě požadoval procenta z prodeje výrobků Petra Němčanského. Své chování odůvodnil slovy "Já nevím".

Petr Němčanský také kritizoval Jiřího Baťu za to, že doposud neinformoval členy o stavu uhlí a koksu, které je u Jiřího Bati uskladněno. Petr Němčanský odhaduje, že z loňského ročníku zbylo cca 20-25 pytlů po 20 kg, které Jiří Baťa uskladnil u sebe na kovárně (Petr Němčanský je osobně odvážel k Jiřímu Baťovi). Z tohoto množství Jiří Baťa vydal Titusi Angyalovi na dokovnou lavičky 6,5 pytle (potvrzeno Titusem Angyalem) o kterých tvrdil že to je zbytek z FORtelu. Petr Němčanský vznesl dotaz jakým způsobem Jiří Baťa naložil ze zbývajícími 14-19 pytli uhlí, které Jiří Baťa měl ve své úschově a zda Jiří Baťa toto uhlí nezpronevěřil ke vlastnímu obohacení na úkor KOK.

Z letošního ročníku zbylo cca 20 pytlů koksu po 20 kg, které Jiří Baťa odvezl opět do své kovárny.

Jiří Baťa po akci sdělil Bronislavu Kozákovi, že si tento koks hodlá odkoupit Federico Tornieri.

Na základě tohoto požadavku mu Bronislav Kozák sdělil prodejní cenu v Kč i EUR.

Do dnešního dne, ale nikomu nesdělil, zda je tento koks prodaný nebo mu zůstal uskladněný na kovárně.

f) Petr Němčanský, vznesl odůvodněné podezření z možného korupčního jednání Jiřího Baťi na úkor spolku KOK z prodeje kované lavičky, vykované na 2 ročníku Olomouckého FORTelu, dlouhodobému zákazníku Jiřího Baťi. Tato lavička byla prodána za zlomek její reálné ceny. Tento prodej dohodl Jiří Baťa.

g) Petr Němčanský poukázal na fakt, že letošní kovaný stůl měl být po dohodě s částí vedení spolku, prodán jednomu z členů KOK. Jiří Baťa byl o tomto záměru informován a posléze veřejně lhal o tom, že by věděl, že se má stůl kovat pro člena KOK a veřejně požadoval prodej formou aukce. Posléze informoval zbytek vedení spolku, že na tento stůl má již svého kupce a snažil se zpochybnit výsledek veřejné aukce, neb tento člověk se této aukce nezúčastnil, zřejmě z důvodu vysoké počáteční vyvolávací ceny.

h) Petr Němčanský, požádal o informaci Bronislava Kozáka, jestli předseda spolku Jiří Baťa zaplatil členský příspěvek za rok 2019 a pokud nezaplatil, zdali a kolikrát byl Jiří Baťa vyzván k uhrazení tohoto členského příspěvku. Bronislav Kozák informoval členy KOK, že předseda spolku Jiří Baťa, nemá do dnešního dne zaplacený členský příspěvek, i když ho již dvakrát písemně žádal o uhrazení.

Petr Němčanský na základě těchto informací požádal členy, aby se vyjádřili, jak je možné, že předseda spolku nemá zaplacený příspěvek a všichni ostatní ho zaplacen mají, přičemž je logické, že předseda spolku by měl jít ve všem příkladem.

i) Petr Němčanský upozornil členy, že na základě své osobní zkušenosti s Jiřím Baťou, zde existuje možnost, že by jako řadový člen spolku mohl bez mandátu nadále jednat za spolek.

V tomto bodu Bronislav Kozák také odůvodnil členské schůzi své oznámení a případnou rezignaci.

Zdůvodnění tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu

Ad 5) Diskuze k příspěvkům Petra Němčanského (viz bod 4 programu)

Proběhla diskuze k příspěvku Petra Němčanského

Ad 16) Návrh Petra Němčanského na vyloučení Jiřího Baťi ze spolku

Petr Němčanský navrhuje v souladu s § 237 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vyloučit Jiřího Baťu z KOK za soustavné zanedbávání členských povinností, které jsou stanovené v čl. III odst. 6 stanov, zejména pak v písm. c) a d) a za soustavné ohrožování plnění poslání spolku. Ke konkrétním pochybením Jiřího Bati viz bod 4 a příloha č. 5 tohoto zápisu.

 

Hlasování č. 7

   
 

Vyloučení Jiřího Baťi ze spolku

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1

 

Nepřítomen: 0

 

Členská schůze vyloučila Jiřího Baťu ze spolku Kováři Olomouckého Kraje

Ad 6) Hlasování o odvolání člena představenstva, předsedy spolku Jiřího Baťi, navrhovatel: Petr Němčanský

 

Hlasování č. 8

   
 

Odvolání předsedy představenstva Jiřího Baťi

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Předseda představenstva spolku Jiří Baťa byl členskou schůzi odvolán

Ad 7) V případě odvolání předsedy spolku členskou schůzí bude následovat návrh nového složení představenstva a ihned poté proběhnou nové volby do orgánů představenstva.

Petr Němčanský přednesl návrh na složení nového představenstva:

Předseda představenstva: Stanislav Přikryl

Místopředseda představenstva: Jaroslav Straka

Pokladník představenstva: Bronislav Kozák

 

Hlasování č. 9

   
 

Návrh na složení nového představenstva

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Následovala volba navržených kandidátů do nového představenstva spolku

 

Hlasování č. 10

   
 

Předseda představenstva: Stanislav Přikryl

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Stanislav Přikryl)

 

Nepřítomen: 0

 

Novým předsedou představenstva byl zvolen Stanislav Přikryl


 

Hlasování č. 11

   
 

Předseda představenstva: Stanislav Přikryl

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Jaroslav Straka)

 

Nepřítomen: 0

 

Novým místopředsedou představenstva byl zvolen Jaroslav Straka


 

Hlasování č. 12

   
 

Pokladník představenstva: Bronislav Kozák

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Bronislav Kozák)

 

Nepřítomen: 0

 

Pokladníkem představenstva byl zvolen Bronislav Kozák

Ad 8) Sestavení kandidátní listiny do Kontrolního výboru spolku dle platných stanov spolku

Bronislav Kozák informoval členy, že doposud (od 23.03.2018) nebyl zvolen Kontrolní výbor.

Na základě zákona č. 89/2012 Sb., § 262, odst. 1 musí mít Kontrolní výbor (Kontrolní komise) alespoň tři členy.

Pracovní náplň kontrolního výboru vyplývá z § 263

Kontrolní orgán dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní orgán nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami.

Bronislav Kozák vyzval přítomné k navržení kandidátů.

Členská schůze navrhla tyto kandidáty:

1. Petr Němčanský

2. Aleš Jakubec

3. Vítězslav Bobčík

Ad 9) Volba navržených kandidátů do Kontrolního výboru

 

Hlasování č. 13

   
 

Člen kontrolního výboru Petr Němčanský

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Petr Němčanský)

 

Nepřítomen: 0

 

Členem kontrolního výboru byl zvolen Petr Němčanský


 

Hlasování č. 14

   
 

Člen kontrolního výboru Aleš Jakubec

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Aleš Jakubec)

 

Nepřítomen: 0

 

Členem kontrolního výboru byl zvolen Aleš Jakubec


 

Hlasování č. 15

   
 

Člen kontrolního výboru Vítězslav Bobčík

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Vítězslav Bobčík)

 

Nepřítomen: 0

 

Členem kontrolního výboru byl zvolen Vítězslav Bobčík

Ad 10) Příprava Olomouckého FORTelu 2020. Navrhovaný termín 15. - 17.05.2020 (15.05.2020 - Noc muzeí)

Termín Olomouckého FORTelu 2020 je stanoven 15 - 17.05.2020

Podmínkou termínu je souběžnost s Nocí muzeí pořádané SMOl.

Pokud dojde ze strany SMOl ke změně termínu Nocí muzeí, termín Olomouckého FORTelu se přizpůsobí změně termínu.

 

Hlasování č. 16

   
 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Přítomní členové spolku se dohodli, že si rozdělí jednotlivé úkoly dle "Plán úkolů - Olomoucký FORTel 2020" do Hefaistonu 2019. Plán úkolů bude dostupný na neveřejné internetové stránce. URL stránky bude zveřejněna na interní Facebookové stránce "KOK - členové a zainteresovaní".

Bronislav Kozák a Jaroslav Straka navrhli Kování na zakázku na FORTelu

To znamená:

- na Facebook a webové stránky vyvěsit příspěvek s nabídkou této možnosti s tím, že návrhy se budou přijímat cca do konce října

- na lednové schůzi bychom vybrali, co by se konkrétně dělalo a za kolik.

- se zájemcem by se následně sepsala Smlouva o dílo a vyinkasovala záloha min. 70% z konečné ceny

- zájemce by mohl na FORTelu sledovat zdarma výrobu + by pro něj bylo zajištěno i občerstvení na FORTelu po dobu všech dnů jeho konání.

Členská schůze pověřila Bronislava Kozáka a Jaroslava Straku, aby vypracovali detailní návrh a ten předložili na interní Facebookovou stránku "KOK - členové a zainteresovaní" ke schválení.

Ad 11) Hlasování o přijetí nového člena D.B. z Českého Těšína. Přihláška podána elektronicky 23.05.2019

Bronislav Kozák seznámil přítomné s elektronickou komunikací s D.B. z Českého Těšína, která se týkala jeho případného vstupu do KOK. Tato komunikace byla také zveřejněna na interní, tajné Facebookové stránce "KOK - členové a zainteresovaní" dne 07.06.2019 ve 22:48. Představenstvo odmítlo samo o této žádosti rozhodnout, proto nechalo rozhodnutí na členské schůzi.

 

Hlasování č. 17

   
 

Přijmout D.B. za člena spolku

 

Pro: 0

Proti: 10

Zdržel se: 1

 

Nepřítomen: 0

 

D.B. nebyl přijat

Ad 12) Stanovení pravidel formy interní komunikace mezi členy spolku.

Návrh Stanislava Přikryla.

Komunikace mezi členy spolku bude probíhat na interní Facebookové stránce (tajná, uzavřená skupina) "KOK - členové a zainteresovaní".

 

Hlasování č. 18

   
 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Ad 14) Seznámení se s příspěvkem ke schůzi od Jiřího Baťi, který byl rozeslán e-mailem členům KOK 26.06.2019 01:46.

Členská schůze bere na vědomí "Příspěvek ke schůzi"od Jiřího Baťi, který byl rozeslán e-mailem členům KOK 26.06.2019 01:46. Příspěvek ke schůzi tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Ad 15) Neplatiči členských příspěvků

Členský příspěvek za rok 2019 doposud nezaplatil pouze Jiří Baťa.

- Informace o nezaplacení odeslána na e-mail 27.3.2019 23:09 (bez odpovědi)

- Upomínka odeslána na e-mail 17.4.2019 21:27 (bez odpovědi)

e-maily tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu

Bronislav Kozák navrhnul řešení pro neplatiče členských příspěvků pro další období.

Do e-mailu "Členský příspěvek KOK - upomínka - výzva k platbě" odeslanému neplatiči příspěvku přidat informaci dle zákona č. 89/2012 Sb., § 238

"Neurčí-li stanovy jinak, zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn."

"Vyzývám Tě k úhradě členského příspěvku, který uhraď do 30 dnů od odeslání této upomínky na účet spolku.

Pokud tak neučiníš v této lhůtě, zaniká tvoje členství ve spolku KOK."

 

Hlasování č. 19

   
 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

V důsledku vyloučení a odvolání předsedy představenstva Jiřího Baťi vznikla okamžitá potřeba řešit nové sídlo spolku. Z tohoto důvodu se členská schůze rozhodla doplnit program o bod 17 Změna sídla spolku

Ad 17) Změna sídla spolku

Jaroslav Straka navrhl změnu Čl. I odst. 2 stanov KOK ve znění: "Sídlo spolku: Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín."

 

Hlasování č. 20

   
 

Změna stanov KOK ve znění: Sídlo spolku: Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín.

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Ad 13) Diskuze

a) Revize dokumentů a přihlášek spolku

Po převzetí veškerých dokumentů spolku od Jiřího Baťi na základě předávacího protokolu provede Bronislav Kozák s Jaroslavem Strakou a jedním ze členů Kontrolního výboru jejich kontrolu.

b) "Směrnice"o způsobu a místě archivace dokladů + nahlížení do dokladů členy, dle GDPR

Bronislav Kozák vypracuje směrnici k této problematice a její návrh předloží k odsouhlasení na interní Facebookové stránce "KOK - členové a zainteresovaní".

c) Úprava loga KOK grafikem (profi grafika při zachování současného tvaru/vzhledu (Barevné / šedé / ČB provedení)

Jaroslav Straka zajistí vypracování návrhu grafikem, který předloží k odsouhlasení na interní Facebookové stránce "KOK - členové a zainteresovaní".

d) Zřízení galerie na Fortu XII. - při minimálních nákladech pro obě strany

S návrhem souhlasí všichni přítomní.

Stanislav Přikryl a Bronislav Kozák zajistí návrh konkrétních podmínek a prostoru galerie po jednání s majiteli Fortu.

e) Téma tvorby na příštím FORTelu - světlo/lustr do galerie

S návrhem souhlasí všichni přítomní.

Do konce října 2019 mohou členové předložit svůj grafický návrh (skicu) na interní Facebookové stránce "KOK - členové a zainteresovaní".

f) Podzimní kování na Fortu - konec září / říjen - (1 výheň) výroba něčeho drobného pro Fort s reklamou pro návštěvníky, bez vstupného (styl narozeninového kování). Můžeme si uvařit guláš apod.

S návrhem souhlasí všichni přítomní.

Přesný termín bude zveřejněn na interní Facebookové stránce "KOK - členové a zainteresovaní".

g) Domluva s Fortem - prostor pro uskladnění uhlí a jiných drobných věcí

Stanislav Přikryl projedná s majiteli Fortu.

h) Dotace kraj - probrání možností (Bronislav Kozák)

Bronislav Kozák zjistí podrobnější informace o "Individuální žádosti o dotaci pro rok 2019".

Dotaci bychom žádali na technické vybavení pro FORTel (např. stan, přístřešek)

i) Helfštýn - spolupráce schůzka s Laurem - stánek KOK, Petr - sponzor - kladiva do soutěže

Bronislav Kozák se pokusím domluvit schůzku s kastelánem Janem Laurem

Schůzky by se měli zúčastnit: Stanislav Přikryl, Petr Němčamský, Bronislav Kozák

j) Nastavení pravidel pro používání kovářských značek při společných kováních

Všichni přítomní se shodli, že na společných dílech se bude používat POUZE značka (signatura) KOK.

Raznice značky zajistí František Kaláb a Stanislav Přikryl

k) Turistické razítko - FORTel

S návrhem výroby turistického razítka souhlasí všichni přítomní.

Zajistí Jaroslav Straka

l) Pohlednice FORTel na prodej ve stánku

S návrhem výroby pohlednice Olomoucký FORTel souhlasí všichni přítomní.

Zajistí Jaroslav Straka

m) Kování Horní Lipová

Aleš Jakubec projedná akci s Martinem Frančiakem.

Bude jej také informovat o změnách vedení v našem spolku z důvodu, protože prvotně byl osloven o spolupráci Jiří Baťa, který již není členem spolku.

n) Oživlé muzeum na Fortu

Aleš Jakubec přednesl návrh na zřízení historické kovárny na Fortu.

Podrobnější informace zjistí Aleš Jakubec - termín do Hefaistonu 2019

Jednání členské schůze ukončil Stanislav Přikryl ve 22:00 hodin.Usnesení členské schůze Spolku kováři Olomouckého kraje,

která se konala dne 29.06.2019 v salonku restaurace Moravský grunt, Nedbalova 38, 77900 Olomouc - Topolany

Členská schůze Spolku kováři Olomouckého kraje

 1. schválila Stanislava Přikryla jako předsedajícího členské schůze (hlasování č. 1)

 2. schválila Jaroslava Straku jako zapisovatele průběhu jednání. Bronislava Kozáka a Josefa Šestáka jako ověřovatele zápisu. (hlasování č. 2)

 3. schválila doplnění jednacího programu členské schůze o

  bod 13 Seznámení se s příspěvkem ke schůzi od Jiřího Baťi, navrhovatel Bronislav Kozák (hlasování č. 3)

  bod 14 Neplatiči členských příspěvků, navrhovatel Bronislav Kozák (hlasování č. 4)

  bod 15 Návrh na vyloučení Jiřího Baťi ze spolku, navrhovatel Petr Němčanský (hlasování č. 5)

 4. schválila zprávu pokladníka Bronislava Kozáka - vyúčtování FORTelu (hlasování č. 6)

 5. schválila vyloučení Jiřího Baťi ze spolku Kováři Olomouckého Kraje (hlasování č. 7)

 6. schválila odvolání předsedy představenstva spolku Jiřího Baťi (hlasování č. 8)

 7. schválila kandidátní listinu nového představenstva (hlasování č. 9)

 8. zvolila nového předsedu představenstva Stanislava Přikryla (hlasování č. 10)

 9. zvolila nového místopředsedou představenstva Jaroslava Straku (hlasování č. 11)

 10. 1zvolila pokladníka představenstva Bronislava Kozáka (hlasování č. 12)

 11. zvolila člena kontrolního výboru Petra Němčanského (hlasování č. 13)

 12. zvolila člena kontrolního výboru Aleše Jakubce (hlasování č. 14)

 13. zvolila člena kontrolního výboru Vítězslava Bobčíka (hlasování č. 15)

 14. schválila termín příštího Olomouckého FORTelu 2020 (hlasování č. 16)

 15. neschválila přijetí nového člena spolku D.B. z Českého Těšína (hlasování č. 17)

 16. schválila způsob interní komunikace mezi členy spolku (hlasování č. 18)

 17. schválila návrh Bronislava Kozáka na řešení pro neplatiče členských příspěvků (hlasování č. 19)

 18. schválila návrh na změnu sídla spolku. Novým sídlem spolku je adresa: Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín (hlasování č. 20)

V Topolanech dne 29.06.2019

Přílohy:

 1. Pozvánka na členskou schůzi

 2. prezenční listina

 3. "Příspěvek ke schůzi"od Jiřího Baťi rozeslaný e-mailem členům KOK 26.06.2019 01:46

 4. E-maily zaslané Jiřímu Baťovi "Členský příspěvek KOK 2019", "Členský příspěvek KOK 2019 - upomínka"

 5. Zdůvodnění oznámení Bronislava Kozáka

 6. E-mail od Petra Němčanského potvrzující správnost informací uvedených v bodu 4 tohoto zápisu.


Zapsal dne 29.06.2019

………………………………………….
Jaroslav Straka

Ověřil dne

………………………………………….
Bronislav Kozák

Ověřil dne

………………………………………….
Josef Šesták

Předseda představenstva

………………………………………….
Stanislav Přikryl

Příloha č. 1

Pozvánka na členskou schůzi

spolku Kováři Olomouckého Kraje

IČ: 04838084

Členská schůze spolku Kováři Olomouckého Kraje se koná dne

29.06.2019 od 14:00 hod.

v salonku restaurace Moravský grunt, Nedbalova 38, 77900 Olomouc - Topolany

GPS: 49.5839236N, 17.1770058E

Prezence účastníků od 14:00 hod.

Zahájení schůze: 14:30 hod.

Program

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu

 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.

 3. Zhodnocení Olomouckého FORTelu 2019
      a) Projekt
      b) Kováři
      c) Doprovodný program
      d) Reklama
      e) Materiální zabezpečení
      f) Dotace / sponzoři
      g) Technické zajištění
      h) Ubytování hostů
      i) Jídlo
      j) Vyúčtování FORTelu - zpráva pokladníka
      k) Aukce stolu

  Přestávka 15 min.

 4. Příspěvek Petra Němčanského týkající se jeho výhrad k činnosti předsedy spolku Jiřího Baťi v návaznosti na jeho příspěvky publikované na interních Facebookových stránkách spolku "Tajná skupina".

 5. Diskuze k příspěvkům Petra Němčanského (viz bod 4 programu)

  Přestávka 15 min.

 6. Hlasování o odvolání předsedy spolku Jiřího Baťi, navrhovatel: Petr Němčanský

 7. V případě odvolání předsedy spolku členskou schůzí bude následovat návrh nového složení představenstva a ihned poté proběhnou nové volby do orgánů představenstva.

  Přestávka 15 min.

 8. Sestavení kandidátní listiny do Kontrolního výboru spolku dle platných stanov spolku

 9. Volba navržených kandidátů do Kontrolního výboru

 10. Příprava Olomouckého FORTelu 2020. Navrhovaný termín 15 - 17.05.2020 (15.05.2020 - Noc muzeí)

 11. Hlasování o přijetí nového člena D.B. z Českého Těšína. Přihláška podána elektronicky 23.05.2019

 12. Stanovení pravidel formy interní komunikace mezi členy spolku.

 13. Diskuze, závěr

Důležité upozornění pro členy na článek IV, Oddíl 1, bod 4 platných stanov spolku

4) Není-li členská schůze usnášeníschopná v hodinu zahájení, koná se tentýž den hodinu po plánovaném zahájení náhradní Členská schůze se stejným programem. K platnosti usnesení náhradní Členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů oprávněných k hlasování. Výjimkou je přijetí rozhodnutí o změně stanov a rozhodnutí o likvidaci Spolku, kdy je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných.

Stanislav Přikryl
Místopředseda představenstva


Důležité oznámení

Oznamuji všem členům KOK, že pokud nebude na členské schůzi odvolán předseda spolku Jirka Baťa, anebo zůstane členem statutárního orgánu spolku podávám svou rezignaci na funkci pokladníka spolku a zároveň s tím svou odhlášku ze spolku jelikož nadále nemohu plnit Článek III, odst. 6, pís. b) stanov spolku.

Důvodem mé rezignace je, že již nadále z pracovní a osobních důvodů nemohu spolupracovat s předsedou spolku. Má představa o činnosti a prezentování spolku je zcela odlišná od jeho.

Mám také za to, že předseda spolku nevykonává svoji funkci předsedy v souladu s § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Tzn. "(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí."

Bronislav Kozák
Pokladník představenstvaPříloha č. 3

Drazí přátelé,

Jelikož se z rodinných důvodů nemohu zúčastnit následné schůze, posílám vám alespoň svůj příspěvek. I když je poněkud delší, za což se omlouvám, berte jej jako mé shrnutí dosavadní činnosti a určité vize do budoucnosti.

Snad vám (pokud jej dokážete skutečně celý přečíst) pomůže k lepší orientaci. I když mne některé současné věci mrzí a dost dobře nechápu jejich příčinu, věřím, že v sobě naleznete odvahu zvolit si tu správnou, pozitivní cestu rozvoje.

Přeji hodně štěstí, pevné zdraví, jasnou mysl a slunce v duši.

Jirka :-)

-------------

Drazí přátelé a kolegové,

Cítím potřebu vysvětlit trošku můj pohled na dnešní stav spolku. Omlouvám se za ošírnost mého dopisu, ale zřejmě je nezbytné vše vysvětlovat podrobně, aby se snížila možnost špatného pochopení mého výkladu. I když účelově překroutit se dá asi všechno a před pomluvou se utéct nikam nedá. Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.

Chceš - li poznat co v kom je, postav ho k práci. Za člověka mluví jeho činy, které se dají rozdělit zhruba do tří vrstev: Profesní, rodinná a zájmová. O mé rodinné, ani zájmové sféře se zde bavit nechci, i když moje zájmová činnost se s tou profesní vzájemně dosti prolínají. Nicméně profesní děláme pro výdělek, zájmovou pro radost. Ten čas, který věnujeme zájmové činnosti, ten musíme ukrást práci, nebo rodině. A i když jsem spíše rodinný typ, spolku jsem v posledních letech věnoval veškerý svůj volný čas.

Poslední dobou jsme účastníky jakéhosi nezdravého ovzduší, které je podle mého názoru z velké části zapříčiněno špatnou vzájemnou komunikací, ale také přirozeným vývojem a rychlým růstem našeho spolku. Iniciativa členů je jistě velmi prospěšná věc, ale je zapotřebí ji mít pod kontrolou a přizpůsobit celkovému tempu vývoje a potřebám postupného a dlouhodobého růstu.

Hodně věcí je ve spolku nových a je potřeba je nechat dozrát a začlenit do jeho struktury. Někdy méně znamená více a pomalejším vývojem se dá lépe předcházet chybám, i řešit případné nesrovnalosti. Snad bych to přirovnal k vývoji ve válce, kdy frontová linie nesmí příliš předběhnout týlové zabezpečení, jinak ztratí sílu a skončí.

Myslím si, že všichni naši členové to se spolkem myslí dobře a dělají pro něj vše, co mohou, nebo co je jim dovoleno. Nikdo z nás nemá možnost spolku věnovat 100% svého času, takže se přirozeně rozvíjí pomaleji, než by se některým nadšeným a iniciativnějším členům líbilo. Je třeba vnímat, že jsme všichni ve spolku proto, abychom se bavili a spolek nám všem byl v něčem prospěšný a přinášel nám radost. Aby nejen pomáhal rozvíjet kovářské řemeslo a odborné znalosti členů, ale aby také pomáhal rozvíjet jejich osobnost, učil je kolektivní práci a vzájemné spolupráci.

Každý z nás v něčem vyniká, v něčem je dobrý, něco jde mimo něj a na něco je úplné kopyto. Většina z nás pracuje samostatně a je zvyklý si své problémy řešit sám. To je pro OSVČ nezbytná vlastnost. Ale my se musíme naučit i vzájemné spolupráci a osobní zodpovědnosti za komplexní fungování spolku. To znamená, že do společné činnosti vtáhneme všechny členy bez výjimky. I do takových, které jim nejsou vlastní, jsou pro ně nové a cizí, tak říkajíc "pole neorané". Dáme jim jejich osobní úkoly, jejich díl zodpovědnosti za rozvoj spolku a necháme je pro něj pracovat. Také jim můžeme při této práci předat to, v čem jsme sami dobří, co je naší silnou stránkou. Tak se všichni můžeme postupně rozvíjet - nenápadně, komplexně a do hloubky.

Tohle ovšem nikdy nepůjde, pokud k sobě nebudeme navzájem zcela upřímní, otevření a nedokážeme druhým své připomínky, výhrady a výtky říct přímo do očí. Kritizovat a umět kritiku přijímat, to je základním principem vývoje, růstu i očisty společnosti. Kritika je nezbytná pro zpětnou vazbou činnosti. Pročišťuje mlhu nepochopení a předchází nedorozuměním. Není to nic negativního ani destruktivního poukazovat na chyby. Ti největší mistři to dotáhnou tak daleko jen díky své sebekritice. Hledáním chyb a jejich následnou eliminací se posunují kupředu. Moudří lidé analyzují, pochybují a hledají optimální cestu, než se rozhodnou jít dále. Svazují dohromady tenké nitky do pevného lana. Pošetilci však mají ve všem jasno a řítí se kupředu, mnohdy ani neví kam a proč. Nejde jim o cíl, ale spíše o vzrušení z cesty. Tyto vlastnosti máme určitou měrou v sobě všichni bez výjimky, a záleží na nás, který způsob jednání si zvolíme.

Vždy jsem se snažil jednat v zájmu spolku a dělal vše pro jeho růst ve všech odvětvích současně. Po stránce vzájemné pomoci mezi členy - jak profesní, tak i osobní. Propagace na veřejnosti, navazování a rozvoj komunikace se školami, s úřady města i kraje. Vytvoření vnitřní struktury a hierarchie kovářského společenstva České republiky. Připomínkováním zákonů přes HK dokázat ovlivňovat další rozvoj řemesla. Rozvíjet a prohlubovat zahraniční spolupráci, být oporou našim začínajícím kovářům…. Ne ždy se ovšem všechno daří tak, jak by si člověk přál. Je toho hodně, co je zapotřebí udělat a zvládnout. Je to úkol pro všechny členy našeho spolku.

Spolek své úkoly nemůže nechat na jednotlivcích, ani kdyby to tito jednotlivci chtěli. Nesmějí ukrást aktivitu těm méně průbojným a pomalejším, protože i ti potřebují mít pocit prospěšnosti a šanci být užiteční. Spolek musí mít pevné kořeny a pevný kmen. Jen tak může unést další odvětví a rozvíjet se. Větev, která vyroste příliš rychle a nebude silná se může snadno odlomit.

Pokud chceme dobře pochopit dnešní stav, je potřeba vrátit se k minulosti, ke kořenům a k samotnému počátku spolku, k důvodu jeho vzniku. Proto bych si zde dovolil shrnout některé souvislosti, týkající se jeho dosavadního historie a vývoje.

Vše začalo na jaře v Bohuňovicích roku 2011, kdy jsem slavil své 50. narozeniny a pozval kamarády kováře. Při té příležitosti jsem si uvědomil důležitou věc, že pokud se podaří dát dohromady ty nejlepší kováře, bylo by dobré, kdyby také společně vytvořili nějaké výjimečné dílo. Aby tento výjimečný okamžik neodešel bez užitku a dokázal se zapsat do historie.

Ve spolupráci s učňovskou školou Bohuňovicích, která mi pronajala prostory, a s finančním krytím mého klienta jsme projekt zrealizovali. Vzniklo tak naše první společné dílo - zvonice ve Štarnově. Zde jsem si uvědomil, že optimální akce je ta, na které svým způsobem nějak vydělají všichni zúčastnění. A nemusí to být vždy jen peníze. Další ročník pokračoval ve stejném duchu a zrealizovali jsme kovaného pavouka. Následné ročníky ale ředitel školy již nepovolil, protože hlavní mistr odešel do důchodu a tato akce byla pro něj pouhou prací navíc a zbytečným problémem. Nicméně i tak jsme další ročník realizovali, a to přímo ve venkovním areálu Štarnovské zmrzliny, kde jsme zhotovili kovanou lavičku.

Tato nespolupráce s ředitelem školy byla pro mne impulsem, abych se snažil o těsnější propojení odborných škol s profesními sdruženími. Aby se navázala spolupráce škol s profesionální sférou. Sám to ale člověk nezvládne, tak jsem se přihlásil do Kovářského společenstva, abychom tuto situaci dokázali kolektivně, společným úsilím změnit k lepšímu. Bohužel, ale ani po třech letech usilovného snažení se mi nepodařilo společenstvo přesvědčit k větší aktivitě a situaci se nám změnit k lepšímu změnit nepodařilo.

Protože jsem chtěl dokázat, že koncepce spolupráce jednotlivých regionů má smysl a je funkční, inicioval jsem založení olomouckého regionálního spolku. Takže 14. Srpna 2015 proběhla v Bohuňovicích ustavující schůze a spolek jsme úspěšně založili. I přes počáteční nedůvěru a pocit zbytečnosti se spolek nakonec rozhýbal a členové v něm našli smysl.

Dnes jsou to už skoro čtyři roky jeho působení a spolek se postupně rozrůstá a sílí. Ani ne počtem členů, ale spíše jejich semknutostí a tím, že se členové učí i vzájemné spolupráci a osobní zodpovědnosti za jeho životaschopnost. Spolek si postupně buduje své postavení nejen v Olomouckém kraji, ale i v zahraničí. Ví se o něm, mluví se o něm a počítá se s ním.

Díky naší akčnosti a zkušenostem jsme byli požádáni o pomoc při organizaci jiných kovářských akcí, což je jedna z velice důležitých úkolů spolku. Spoluorganizováním akcí tak může ovlivňovat kvalitu i zaměření jednotlivých kovářských akcí, a také jejich vzájemnou návaznost, aby se spolu navzájem nepřekrývaly a aby nebyly všechny tematicky nudně totožné. Spolek může jako supervizor pomáhat s organizací různých kovářských setkání i soutěží.

Podařilo se nám opět probudit k životu národní soutěž kovářských učilišť, která ve školství získává stále větší vážnost a oblibu. Každým rokem, podle zpětných ohlasů škol, měníme a zdokonalujeme pravidla i průběh soutěže. Ta svou nynější kvalitou letos přilákala už osm škol a vypadá to, že je soutěž velmi dobře rozjetá a má ve výuce žáků své pevné místo. O spolupráci nás požádala také organizátorka kování na Buchlově, kde soutěž přerostla do větších rozměrů a je potřeba jí dát nový rámec a pravidla.

S růstem spolku neroste jen jeho význam, ale přichází také nové problémy a nutnost jeho postupné a nové strukturalizace a konsolidace. To, co kdysi organizačně zvládalo pár nadšených dobrovolníků, to dnes již nestačí. Je zapotřebí vybudovat novou vnitřní strukturu spolku, vytvořit jednotlivé sekce (nebo komise), které budou mít každá za úkol zabezpečit organizaci a funkci svého určitého úseku.

Spolek KOK je společenství rovnoprávných lidí. Každý má svá práva i povinnosti, takže si každý člen musí ke svým právům vzít za svou také nějakou povinnost, spojenou s činností spolku. Povinností všech vedoucích v jednotlivých sekcích je ostatní členy úkolovat a vtáhnout je do společné práce pro spolek. Respektive, bylo by dobré, kdyby měl každý člen nějakou osobní, jmenovitou zodpovědnost. Tak se zvýší pocit sounáležitosti a prospěšnosti. Spolek nemůže stoupat a padat v závislosti na činnosti nebo nečinnosti jednotlivých tahounů. Je potřeba pracovat na vzájemné zastupitelnosti a schopnosti vést jednotlivé úseky vícero členy. Pokud se práce rovnoměrně rozloží mezi všechny, potom se vše zvládne lépe a bez zbytečných stresů, osočování a nervozity.

Také je zapotřebí omezit pomoc druhým kovářům, stojícími mimo spolek KOK. A to, i když se jedná o naše dobré kamarády a kolegy. Primární pro nás musí být vždy spolek a jeho členové. Každý má tu možnost stát se jeho členem, zapojit se do činnosti a následně i požívat jeho výhod, založených na vzájemné pomoci a spolupráci. Pokud toto nebudeme dodržovat, potom spolek ztrácí svůj smysl a nemáme našim členům k nabídnutí nic, co by nedostali i mimo spolek, jako nečleni. A navíc zdarma.

Pokud někdo nechce být členem a zapojit se do společné práce, je to jeho volba, ale potom ani on nemůže očekávat pomoc od druhých. Proto jsme aktivní, proto jsme členy spolku, proto mu věnujeme svůj čas i energii, abychom si společně pomáhali a byli si vzájemnou oporou. Pokud někdo chce stát mimo něj, ať si tam stojí. Ale nemůže potom od spolku nic očekávat.

Navrhuji výhledově rozšířit počet členů představenstva na pět. Zdá se mi to nezbytné kvůli vzájemné informovanosti a synergetické spolupráci představenstva. To je výkonným orgánem a může se operativně scházet častěji. Představenstvo věnuje spolku více času než ostatní členové, je informovanější. Je přímo zodpovědné za jeho chod, a k tomu musí mít i určité vyšší pravomoci. Všechny informace se nakonec musí sejít v jednou místě, a tím je předseda spolku.

Věřím tomu, že se dokážeme zkonsolidovat do silné, akční jednotky s celonárodním působením, s mezinárodním přesahem. Že se dokážeme navzájem podporovat nejen chválením, ale (hlavně) i konstruktivní kritikou. Že v sobě najdeme sílu a odvahu druhým říci své výhrady přímo a upřímně z očí do očí. Aby se potom výtky na jejich činnost či osobu každý nedozvídal oklikou od jiných. Věřím, že nenecháme malichernosti přerůst do velkých problémů a budeme k sobě navzájem slušní. Věřím v to, že si každý člen najde v KOK své místo a dokáže růst a sílit spolu se spolkem. Že v něm najde smysl, zázemí a oporu a bude se v něm cítit dobře a prospěšný, jako člen velké, kovářské rodiny.

Jirka

Červen 2019Příloha č. 5

Zveřejněné oznámení Bronislav Kozáka současně s pozvánkou na členskou schůzi

Důležité oznámení

Oznamuji všem členům KOK, že pokud nebude na členské schůzi odvolán předseda spolku Jiří Baťa, anebo zůstane členem statutárního orgánu spolku, podávám svou rezignaci na funkci pokladníka spolku a zároveň s tím svou odhlášku ze spolku, jelikož nadále nemohu plnit Článek III, odst. 6, pís. b) stanov spolku.

Důvodem mé rezignace je, že již nadále z pracovní a osobních důvodů nemohu spolupracovat s předsedou spolku. Má představa o činnosti a prezentování spolku je zcela odlišná od jeho.

Mám také za to, že předseda spolku nevykonává svoji funkci předsedy v souladu s § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Tzn. "(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí."

Bronislav Kozák
Pokladník představenstva

Zdůvodnění

Pár příkladů z letošního roku, které mi vadí na Jiřím Baťovi, coby předsedovi spolku.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje (vyplňoval a podepisoval Bronislav Kozák)

Vyplnil jsem pravdivě kolonku "Žadatel vyvíjí činnost v oblasti projektu, na nějž dotaci žádá, nepřetržitě 3 a méně"(3 ročník Olomouckého FORTelu)

Při kontrole žádosti mi Jiří Baťa dal pokyn ať použiji kolonku "Žadatel vyvíjí činnost v oblasti projektu, na nějž dotaci žádá, nepřetržitě 4-6 let"s odůvodněním, že přece 2x pořádal Kování ve Štarnově, to se přeci do toho počítá.

Smlouva s Kovářským společenstvem - FORTel

Dal jsem náhled smlouvy členům k vyjádření na FB "KOK - členové a zainteresovaní".

E-mailem 26.03.2019 mi přišel od Jiřího Baťi pokyn

Není na co čekat. Dáme to dohromady hned a pošleme. Vyjádření se po FB není relevantní a těch 10 000 Kč nám asi nikdo z těch, kteří by případně byli proti, nedal. To si v klidu obhájíme.

E-mail 26.03.2019 Stanovy spolku

No my asi nemáme stanovy podepsané všemi zakládajícími členy. :-D

Raději nekomentuji - nejsem zakládající člen.

Při řešení problému dětských dílniček, které měli být na FORTelu Jiří Baťa při odpovědi na můj mail více příjemcům, vymazal část příjemců, kteří nesouhlasili s jeho názorem.

Dále také zainteresovaným členům zkreslil informace (z negativa na pozitivum) nám podané M.N., která organizovala dětské dílničky.

Všechny zde uvedené informace mám zadokumentované v listinné podobě.

Uhlí Miska - FORTel

Když jsem řekl Jiřímu Baťovi, že nám dá Miska uhlí na FORTel s 50% slevou (objednávka byla již odeslaná), jeho reakce byla "proč nevezme za tu cenu 2 t"

Při přebírání uhlí a faktury mi p. Miska sdělil, že mu Jiří Baťa řekl, aby dopsal do faktury za uhlí na FORTel (50% sleva) i uhlí pro něj (za slevovou cenu)

Při představování s reportérem Českého rozhlasu na Fortelu - reportér: Dobrý den, chci s vámi natočit rozhovor ..., Jiří Baťa mu řekl: Kolik za to? nebo Co za to? (přesný výraz si již bohužel nepamatuji, docela mě to zaskočilo, i reportéra a Jaroslava Straku, který by také u toho. Tuto situaci jsem pochopil tak, že Jiří Baťa to bral jako "fórek vůči reportérovi".)

Informace k organizaci kování na městě

Cca začátek března město inicializovalo schůzku ohledně kování na městě

Info Jiřímu Baťovi o schůzce - reakce - "nevykašleme se na ně, když nám dali malé dotace?"

Cca polovina března schůzka na městě - účasten Bronislav Kozák a Jiří Baťa

Při jednání jsem dal návrh, že pro SMOl na akci vykováme nějakou drobnost. Jiří Baťa navrhl maketu plastiky

Na schůzce jsme slíbili, že vše projednáme na schůzi u Františka Kalába 23.3 a dáme vědět městu.

23.3. se žádná schůze nekonala, jen oslava narozenin.

Začátkem dubna jsem Jiřímu Baťovi připomněl, že se má řešit tato akce.

23. 4. 2019 mi volal odpoledne pracovník magistrátu, že dnes má uzávěrku do Radničních listů, že potřebuje krátký článek, co budeme na akci dělat. Obrátil jsem se na Pavla Moše, který mi obratem článek napsal.

Své umění předvedou na Slavnostech města Olomouce i členové spolku Kováři Olomouckého kraje. Po celý den je budou moci sledovat diváci, jak vdechují duši rozžhavenému kovu a tvoří společné dílo. Kdo bude mít zájem může si práci u kovadliny i vyzkoušet.

Koncem dubna jsem začal oslovovat členy, kdo by měl zájem jít do této akce i když nevím kolik Kč nám město dá. Jiří Baťa si na tuto akci stále ani nevzpomněl. Jaroslav Straka se mi nabídl, že do toho půjde, když mu to pokryje náklady na benzín (1000 Kč), zkoušel jsem také 2x volat Petře Ženaté s nabídkou účasti - nevzala telefon.

14.5. jsem se konečně dovolal pracovníku magistrátu a zjistil kolik nám město dá za tuto akci.

Informaci jsem hned poskytl Stanislavu Přikrylovi, ten tuto informaci sdělil Jiřímu Baťovi.

16. 5. 2019 8:16 mi Jiří Baťa poslal e-mail

Ahoj Broňku,

trošku mně mrzí, že se o věcech, které se dějí v KOK dovídám až zprostředkovaně, z jiných zdrojů. Beru osud KOK jako mou srdcovou záležitost a byl bych skutečně rád, kdybych věděl, co se v něm děje, proč se to děje a jakým směrem jde jeho vývoj. Vnímám tento spolek jako mé dítě a to se teď dostalo do puberty. Jsem rád za tvou aktivitu a velmi si jí vážím, to jistě víš a snad ti to i dávám dostatečně najevo, ale fakt bych měl lepší pocit, kdybych věděl o alespoň všem podstatném, co se tady děje. Vše je proces a podléhá vývoji, vše směřuje od někud někam a pokud spolu nebudeme komunikovat, nebude to dobré. Spolek onemocní. Vím, že toho máš tak jako všichni na hřbetě hodně, ale je potřeba si to všechno uhlídat. Proto ti píšu, tak to ber jako přátelské upozornění a předcházení problémů a doufám, že totéž bude i od tebe vůči mně a každému jinému našemu členu.

Díky za pochopení :-)

Jirka

Místo poděkování, kritika.


2019-06-29-Zapis_z_jednani_clenske_schuze.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Napište nám Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2022 Bronislav Kozák