Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Zápis z jednání výroční členské schůze

Spolku Kováři olomouckého kraje

konané dne 18.01.2020

v restauraci Citadela, Fort XVII., Na Fortu 392/1, 783 36 Křelov-Břuchotín

______________________________________________________________________________

Schůzi svolal dne 17.12.2019 předseda představenstva Stanislav Přikryl obvyklým způsobem (https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ a soukromá Facebooková skupina).

Pozvánka na členskou schůzi tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Přítomní členové představenstva: Stanislav Přikryl, Jaroslav Straka, Bronislav Kozák

Omluvení členové představenstva: ------------

Nepřítomní členové představenstva: ------------

Přítomní členové: viz. Prezenční listina

Hosté: viz. Prezenční listina

Prezenční listina tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Program

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu

2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.

3. Kontrola úkolů z minula

a) Kování na zakázku na FORTelu

b) Revize dokumentů a přihlášek spolku

c) "Směrnice"o způsobu a místě archivace dokladů + nahlížení do dokladů členy, dle GDPR

d) Úprava loga KOK grafikem

e) Zřízení galerie na Fortu XVII.

f) Téma tvorby na příštím FORTelu

g) Domluva s Fortem - prostor pro uskladnění uhlí a jiných drobných věcí

h) Dotace kraj - probrání možností

i) Helfštýn - spolupráce schůzka s Laurem - stánek KOK

j) Turistické razítko – FORTel

k) Pohlednice FORTel na prodej ve stánku

l) Kování Horní Lipová

m) Oživlé muzeum na Fortu

n) Zaslat písemnou omluvu a odůvodnění O.Ž. za toto neakceptovatelné chování Jiřího Baťi a poškození dobrého jména KOK

4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2019

5. Výroční zpráva pokladníka - hospodaření spolku za rok 2019

6. Seznámení s problematikou EET

7. Seznámení s novými aplikacemi v „Sekci pro členy“ na webových stránkách KOK (funkční od 9/2019)

a) FORTely

b) Seznam majetku

c) Seznam zásob

d) Dokumenty

e) Kniha pošty

Přestávka 15 min.

8. Projednání a schválení

a) novelizace stanov spolku

b) nový vnitřní předpis - Finanční řád KOK

c) nový vnitřní předpis - Organizační a jednací řád

V případě schválení novelizace stanov spolku a vnitřních předpisů musí proběhnout volby do orgánů spolku.

9. Sestavení kandidátní listiny do orgánů představenstva a Kontrolního komise

10. Volba navržených kandidátů do představenstva

11. Volba navržených kandidátů do Kontrolního komise

Přestávka 15 min.

12 Plán akcí na rok 2020

Přestávka 15 min.

13. Příprava Olomouckého FORTelu 2020

a) Projekt

b) Kováři

c) Doprovodný program

d) Reklama

e) Materiální zabezpečení

f) Dotace / sponzoři

g) Technické zajištění

h) Ubytování hostů

i) Jídlo

Přestávka 15 min.

14. Diskuze

15. Usnesení

16. Závěr

Ad 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu

Předseda Stanislav Přikryl zahájil jednání ve 14:30 hod. a přivítal přítomné členy. Konstatoval, že na jednání je přítomno 13 členů z 15-ti a členská schůze je tedy jako orgán usnášeníschopná.

Jaroslav Straka navrhl za předsedajícího členské schůze předsedu Stanislava Přikryla

 

Hlasování č. 1

   
 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Přesedajícím členské schůze byl zvolen Stanislav Přikryl

Dále předseda Stanislav Přikryl navrhl Jaroslava Straku jako zapisovatele průběhu jednání a Bronislava Kozáka a Josefa Šestáka jako ověřovatele zápisu.

 

Hlasování č. 2

   
 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Ad 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.

Žádné návrhy na doplnění programu nebyly vzneseny.

 

Hlasování č. 3

   
 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Ad 3. Kontrola úkolů z minula

Kování na zakázku na FORTelu - splněno

Nabídka zveřejněna na webových a Facebookových stránkách. Nikdo se nepřihlásil.

Revize dokumentů a přihlášek spolku - splněno

Dokumenty jsou roztřízeny a archivovány v sídle spolku

"Směrnice"o způsobu a místě archivace dokladů + nahlížení do dokladů členy, dle GDPR

Trvá – splněno částečně

"Směrnice" není vypracovaná. Nahlížení do dokladů – existuje internetová aplikace.

Směrnici vypracuje Bronislav Kozák

Úprava loga KOK grafikemnesplněno

Vytvořit logotyp – 3 verze: sítotisk, černobílá a barevná verze.

Zajistí Jaroslav Straka.

Zřízení galerie na Fortu XVII. - Trvá

Prostory jsou vybrány. Je potřeba opravit vchodové dveře, namontovat vnitřní dveře

Provede: František Kaláb, Josef Šesták, Bronislav Kozák

Vyklizení prostor – Správce Fortu zajistí kontejner - nutno domluvit brigádu

Termín splnění - dle dohody s majiteli Fortu.

Téma tvorby na příštím FORTelu – Trvá

Bude projednáno v bodě Ad 13.

Domluva s Fortem - prostor pro uskladnění uhlí a jiných drobných věcí - splněno

Sklad bude v zadní části galerie. Odděleno závěsem. Nutno zhotovit garnyž a závěs.

Dotace kraj - probrání možnostísplněno

Poskytnutá dotace ve výši 30000 Kč – nakoupeno technické zázemí

Helfštýn - spolupráce schůzka s Laurem - stánek KOKsplněno

KOK se úspěšně prezentoval na Hefaistonu 2019

Turistické razítko – FORTelnesplněno

Zajistí Jaroslav Straka.

Pohlednice FORTel na prodej ve stánku – splněno

Kování Horní Lipovánesplněno

Bude projednáno v bodě Ad 12.

Oživlé muzeum na Fortunesplněno

Úkol se ruší z důvodu legislativy.

Zaslat písemnou omluvu a odůvodnění O.Ž. za toto neakceptovatelné chování Jiřího Baťi a poškození dobrého jména KOK – splněno

Zasláno doporučeným dopisem.

Ad 4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2019

Členové byli seznámeni s výroční zprávou předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2019

 

Hlasování č. 4

   
 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2019

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Zpráva byla přijata

Výroční zpráva předsedy a místopředsedy tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Ad 5. Výroční zpráva pokladníka - hospodaření spolku za rok 2019

Členové byli seznámeni s výroční zprávou pokladníka o hospodaření KOK za rok 2019

 

Hlasování č. 5

   
 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu pokladníka o hospodaření KOK za rok 2019

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Zpráva byla přijata

Výroční zpráva pokladníka tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Ad 6. Seznámení s problematikou EET

Bronislav Kozák seznámil přítomné s problematikou EET platné od 01.05.2020

Spolky do 300 000 Kč ročních hotovostních příjmu z podnikání (nepočítají se do toho členské příspěvky) nemusí mít EET.

Pokud spolek dojde k tomu, že ačkoliv provozuje vedlejší hospodářskou činnost, nemá povinnost evidovat tržby z nějakého zákonem stanoveného důvodu (protože např. nepřijímá hotovostní ani jiné platby, které ZoET uvádí, platby které přijímá způsobem podle § 5 ZoET nepatří mezi "rozhodné příjmy" – tedy nejsou příjmem z podnikání; provozuje jen drobnou podnikatelskou činnost,...), musí na požádání kdykoliv doložit Finančnímu úřadu na základě jakého důvodu evidenci tržeb podle ZoET neprovádí.

Informace také ověřena telefonicky na infolince Finanční správy.

Z toho pro KOK vyplývá, že na prodej vstupenek (Olomoucký FORTel), prodej ve stánku KOK nemusíme mít EET.

Pro členy KOK bude KOK zajišťovat komisní prodej (Komisionářská smlouva). Komitentovi se bude dohodnutá cena vyplácet na jeho účet. Podrobnosti jsou uvedeny v navrhovaném Finančním řádu KOK.

Ad 7. Seznámení s novými aplikacemi v „Sekci pro členy“ na webových stránkách KOK (funkční od 9/2019)

 • Bronislav Kozák seznámil přítomné s novými aplikacemi v „Sekci pro členy“:

 • FORTely (Účastníci, Trička,Trička - dotisk, Vouchery, Vizitkář, Seznam úkolů, Stánky)

 • Seznam majetku KOK

 • Seznam zásob KOK

 • Dokumenty KOK

 • Kniha pošty KOK

 • Hlasování per rollam (testovací verze)

Do všech aplikací na webových stránkách KOK v „Sekci pro členy“ jsou informace doplňovány průběžně. Každý člen tak může sledovat a kontrolovat činnost orgánů KOK.

 • Sekci pro členy má nyní tyto moduly

 • Pokladna / účet (evidence všech finančních pohybů)

 • Platby příspěvků (evidence všech plateb)

 • FORTely (Účastníci, Trička,Trička - dotisk, Vouchery, Vizitkář, Seznam úkolů, Stánky)

 • Seznam majetku KOK

 • Seznam zásob KOK

 • Dokumenty KOK

 • Kniha pošty KOK

 • Hlasování per rollam (testovací verze)

Ad 8. Projednání a schválení novelizace stanov spolku, nových vnitřních předpisů

Novelizace stanov spolku

Bronislav Kozák seznámil přítomné s navrhovanými úpravami stanov a podal zdůvodnění.

Upozornil přítomné, že v případě neschválení novelizace stanov nemohou být navrhované vnitřní předpisy platné. Vnitřní předpisy jsou podřízeny stanovám.

Bronislav Kozák seznámil přítomné s navrhovanými dvěmi variantami přijímaní nových členů a jejich možnými „úskalími“ dle článku III, odst. 2 navrhovaných stanov.

  A. O přijetí člena rozhoduje hlasováním představenstvo.

Představenstvo může hlasováním učinit rozhodnutí, kterým rozhodnutí o přijetí uchazeče o členství podstoupí členské schůzi.

  B. O přijetí člena rozhoduje hlasováním členská schůze

Členská schůze může o přijetí nebo nepřijetí žadatele o členství rozhodnout také per rollam (mimo zasedání).

 

Hlasování č. 6

   
 

Členská schůze schvaluje, že o přijetí člena rozhoduje hlasováním představenstvo. (varianta A.)

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Varianta A. byla přijata. O přijetí člena rozhoduje hlasováním představenstvo.

O variantě B. nebylo hlasováno z důvodu jednomyslné přijetí varianty A.

Navrhované varianty tvoří přílohu č.5 tohoto zápisu.

Následovalo hlasování o přijetí novelizovaných stanov spolku.

 

Hlasování č. 7

   
 

Členská schůze schvaluje novelizaci stanov spolku

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Novelizované stanovy KOK byly přijaty

Novelizované stanovy KOK tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Nový vnitřní předpis - Finanční řád KOK

Bronislav Kozák seznámil přítomné s navrhovaným Finančním řádem KOK a podal zdůvodnění.

 

Hlasování č. 8

   
 

Členská schůze schvaluje vnitřní předpis - Finanční řád KOK

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Vnitřní předpis - Finanční řád KOK byl přijat

Vnitřní předpis - Finanční řád KOK tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

Nový vnitřní předpis - Organizační a jednací řád

Bronislav Kozák seznámil přítomné s navrhovaným Organizačním a jednacím řádem KOK a podal zdůvodnění.

 

Hlasování č. 9

   
 

Členská schůze schvaluje vnitřní předpis - Organizační a jednací řád KOK

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Vnitřní předpis - Organizační a jednací řád KOK byl přijat

Vnitřní předpis - Organizační a jednací řád KOK tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

Ad 9. Sestavení kandidátní listiny do orgánů představenstva a Kontrolní komise

Stanislav Přikryl přednesl návrh na složení nového představenstva a Kontrolní komise.

Navrhnul, aby bylo zachováno současné vedení KOK. Pouze u Bronislava Kozáka dojde ke změně funkce, dle právě schválených stanov z „Pokladníka“ na „Hospodáře“.

Návrh kandidátů do představenstva:

Předseda představenstva: Stanislav Přikryl

Místopředseda představenstva: Jaroslav Straka

Hospodář představenstva: Bronislav Kozák

 

Hlasování č. 10

   
 

Návrh na složení představenstva

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Návrh kandidátů do Kontrolní komise:

  1. Milan Stawaritsch

  2. Aleš Jakubec

  3. Vítězslav Bobčík

 

Hlasování č. 11

   
 

Návrh na složení Kontrolní komise

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

Ad 10. Volba navržených kandidátů do představenstva

 

Hlasování č. 12

   
 

Předseda představenstva: Stanislav Přikryl

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Stanislav Přikryl)

 

Nepřítomen: 0

 

Předsedou představenstva byl zvolen Stanislav Přikryl


 

Hlasování č. 13

   
 

Místopředseda představenstva: Jaroslav Straka

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Jaroslav Straka)

 

Nepřítomen: 0

 

Místopředsedou představenstva byl zvolen Jaroslav Straka


 

Hlasování č. 14

   
 

Hospodář představenstva: Bronislav Kozák

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Bronislav Kozák)

 

Nepřítomen: 0

 

Hospodářem představenstva byl zvolen Bronislav Kozák

Návrh byl přijat

Ad 11. Volba navržených kandidátů do Kontrolní komise

 

Hlasování č. 15

   
 

Člen kontrolní komise Milan Stawaritsch

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Milan Stawaritsch)

 

Nepřítomen: 0

 

Členem kontrolní komise byl zvolen Milan Stawaritsch


 

Hlasování č. 16

   
 

Člen kontrolní komise Aleš Jakubec

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Aleš Jakubec)

 

Nepřítomen: 0

 

Členem kontrolní komise byl zvolen Aleš Jakubec


 

Hlasování č. 17

   
 

Člen kontrolní komise Vítězslav Bobčík

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Vítězslav Bobčík)

 

Nepřítomen: 0

 

Členem kontrolní komise byl zvolen Vítězslav Bobčík

V přestávce se sešlo představenstvo spolku za účelem zvolení tajemníka KOK

Ad 12. Plán akcí na rok 2020

Akce KOK

21.03.2020 - Narozeninové kování u Stawaritschů

15.-17.05.2020 - Olomoucký FORTel

Na FORTelu si domluvíme termín schůze na které zhodnotíme letošní FORTel.

06.06.2020 - Svátky města Olomouce

10.10.2020 - Setkání s kováři KOK

 

Hlasování č. 18

   
 

Dne 10.10.2020 se uskuteční 2. ročník akce „Setkání s kováři KOK

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Konání akce „Setkání s kováři KOK“ bylo schváleno

Prosinec 2020 – Vánoční jarmark v Lanžhotě

Účast členů na cizích kovářských akcích

20.06.2020 - Ferraculum, Ybbsitz, Rakousko – výlet členů mikrobusem

Červenec 2020 - Buchlovské kování - členové dle zájmu (předběžně 4 členové)

1.-2.08.2020 - Dny řemesel a setkání kovářů, Rožnov pod Radhoštěm - členové dle zájmu (předběžně 3 členové + 1)

Srpen 2020 - Kovářské sonáty – pozvaní členové (předběžně 2 členové)

22.08.2020 - Jurčove dni - členové dle zájmu – pozvaní jsou všichni členové KOK

28.-30.8.2020 - Hefaiston - členové dle zájmu a svých možností + prezentační stánek KOK

Září 2020 - Bečov – pozvaní členové (předběžně 4 členové)

2020 – kování Francie – informace dodá Titus Angyal

Ad 13. Příprava Olomouckého FORTelu 2020

Proběhlo hlasování o barvě triček.

 

Hlasování č. 19

   
 

pro černou: 9 | pro šedou: 2 | pro modrou: 2 | pro červenou: 1 | pro zelenou: 1

 

Byla zvolena černá barva triček pro FORTel 2020

Jaroslav Straka navrhl zařadit do doprovodného programu na sobotní večer fireshow.

Prezentoval členům dvě skupiny, které nabízejí fireshow.

Skupina Novus Origo z Polné: 4-5 osob, doba vystoupení cca 12 min, cena 7000 Kč + cestovné 4 Kč/ km (2x 160 km cca 1280 Kč). Předběžná cena 8300 Kč.

Skupina Non Sancti z Olomouce: 5 osob, doba vystoupení cca 25 min, cena 7000 Kč

Výběrem konkrétní skupiny se budeme zabývat na interních stránkách Facebooku.

 

Hlasování č. 20

   
 

Zařadit do doprovodného programu Fireshow

 

Pro: 7

Proti: 6

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Fireshow bylo zařazeno do doprovodného programu

Ivo Stawaritsch bude kontaktovat koláře Augustina Krystyníka – pokusí se s ním vyjednat cenu za jeho vystoupení.

Aleš Jakubec prověří možnosti tavby rudy v rámci doprovodného programu.

Stanislav Přikryl se pokusí zajistit sponzora na 4 sudy piva a 4 sudy nealko piva

Členové si rozdělili jednotlivé úkoly.

Podrobný seznam úkolů tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu (Seznam je určený pouze pro interní účely KOK).

Ad 14. Diskuze

Bronislav Kozák navrhl, aby KOK přispělo věcným darem do jedné ze soutěží v rámci Hefaiston 2020. Konkrétní dar bude projednán později.

Ad 15. Usnesení

Usnesení členské schůze Spolku kováři Olomouckého kraje,

která se konala dne 18.01.2020 v restauraci Citadela, Fort XVII., Na Fortu 392/1, 783 36 Křelov-Břuchotín

Členská schůze Spolku kováři Olomouckého kraje

1. schválila Stanislava Přikryla jako předsedajícího členské schůze (hlasování č. 1)

2. schválila Jaroslava Straku jako zapisovatele průběhu jednání. Bronislava Kozáka a Josefa Šestáka jako ověřovatele zápisu. (hlasování č. 2)

3. schválila navrhovaný program (hlasování č. 3)

4. schválila výroční zprávu předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2019 (hlasování č. 4)

5. schválila výroční zprávu pokladníka - hospodaření spolku za rok 2019 (hlasování č. 5)

6. schválila variantu A. O přijetí člena rozhoduje hlasováním představenstvo. (hlasování č. 6)

7. schválila novelizaci stanov spolku (hlasování č. 7)

8. schválila nový vnitřní předpis - Finanční řád KOK (hlasování č. 8)

9. schválila nový vnitřní předpis - Organizační a jednací řád (hlasování č. 9)

10. schválila kandidátní listinu představenstva (hlasování č. 10)

11. schválila kandidátní listinu Kontrolní komise (hlasování č. 11)

12. zvolila předsedu představenstva Stanislava Přikryla (hlasování č. 12)

13. zvolila místopředsedou představenstva Jaroslava Straku (hlasování č. 13)

14. zvolila hospodáře představenstva Bronislava Kozáka (hlasování č. 14)

15. zvolila člena kontrolní komise Milana Stawaritsche (hlasování č. 15)

16. zvolila člena kontrolní komise Aleše Jakubce (hlasování č.16)

17. zvolila člena kontrolní komise Vítězslava Bobčíka (hlasování č. 17)

18. schválila konání akce „Setkání s kováři KOK“ (hlasování č. 18)

19. schválila černou barvu triček pro FORTel 2020 (hlasování č. 19)

20. schválila fireshow v rámci doprovodného programu FORTel 2020 (hlasování č. 20)

Ad 16. Závěr

Jednání členské schůze ukončil Stanislav Přikryl ve 21:00 hodin.

V Křelově dne 18.01.2020

Přílohy:

1. Pozvánka na členskou schůzi

2. prezenční listina

3. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2019

4. Výroční zpráva pokladníka - hospodaření spolku za rok 2019

5. Navrhované varianty přijímaní nových členů do spolku

6. Novelizované stanovy spolku

7. Vnitřní předpis - Finanční řád KOK

8. Vnitřní předpis - Organizační a jednací řád

9. Příprava Olomouckého FORTelu 2020 – seznam úkolů (Pouze pro interní účely KOK)

Zapsal dne 18.01.2020

………………………………………….
Jaroslav Straka

Ověřil dne

………………………………………….
Bronislav Kozák

Ověřil dne

………………………………………….
Josef Šesták

Předseda

………………………………………….
Stanislav Přikryl

Příloha č. 1

Pozvánka na výroční členskou schůzi

spolku Kováři Olomouckého Kraje

IČ: 04838084

Výroční členská schůze spolku Kováři Olomouckého Kraje se koná dne

18.01.2020 od 14:00 hod.

v restauraci Citadela, Fort XVII., Na Fortu 392/1, 783 36 Křelov-Břuchotín

GPS: 49°36'32.078"N, 17°11'36.745"E

Prezence účastníků od 14:00 hod.

Zahájení schůze: 14:30 hod.

Program

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu
 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.
 3. Kontrola úkolů z minula
  • Kování na zakázku na FORTelu
  • Revize dokumentů a přihlášek spolku
  • "Směrnice" o způsobu a místě archivace dokladů + nahlížení do dokladů členy, dle GDPR
  • Úprava loga KOK grafikem
  • Zřízení galerie na Fortu XVII.
  • Téma tvorby na příštím FORTelu
  • Domluva s Fortem - prostor pro uskladnění uhlí a jiných drobných věcí
  • Dotace kraj - probrání možností
  • Helfštýn - spolupráce schůzka s Laurem - stánek KOK
  • Turistické razítko – FORTel
  • Pohlednice FORTel na prodej ve stánku
  • Kování Horní Lipová
  • Oživlé muzeum na Fortu
  • Zaslat písemnou omluvu a odůvodnění O.Ž. za toto neakceptovatelné chování Jiřího Baťi a poškození dobrého jména KOK
 4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2019
 5. Výroční zpráva pokladníka - hospodaření spolku za rok 2019
 6. Seznámení s problematikou EET
 7. Seznámení s novými aplikacemi v "Sekci pro členy" na webových stránkách KOK (funkční od 9/2019)
  • FORTely
  • Seznam majetku
  • Seznam zásob
  • Dokumenty
  • Kniha pošty

Přestávka 15 min.

 1. Projednání a schválení
  • novelizace stanov spolku
  • nový vnitřní předpis - Finanční řád KOK
  • nový vnitřní předpis - Organizační a jednací řád

V případě schválení novelizace stanov spolku a vnitřních předpisů musí proběhnout volby do orgánů spolku.

 1. Sestavení kandidátní listiny do orgánů představenstva a Kontrolní komise
 2. Volba navržených kandidátů do představenstva
 3. Volba navržených kandidátů do Kontrolní komise

Přestávka 15 min.

 1. Plán akcí na rok 2020

Přestávka 15 min.

 1. Příprava Olomouckého FORTelu 2020

a) Projekt

b) Kováři

c) Doprovodný program

d) Reklama

e) Materiální zabezpečení

f) Dotace / sponzoři

g) Technické zajištění

h) Ubytování hostů

i) Jídlo

Přestávka 15 min.

 1. Diskuze
 2. Usnesení
 3. Závěr

V Olomouci dne 17.12.2019

Za představenstvo KOK

Stanislav Přikryl

Předseda

 ---------------------------------

Poznámka: novelizace stanov spolku a vnitřní předpisy budou zveřejněny asi první týden v lednu. Momentálně jsou na korektuře u právníka.


Příloha č. 3

Výroční zpráva předsedy a místopředsedy

spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2019

Vážené kolegyně a kolegové,

představenstvo KOK pracovalo od 29.06.2019 ve složení: předseda Stanislav Přikryl, místopředseda Jaroslav Straka a pokladník Bronislav Kozák.

V úvodu bychom chtěli společně poděkovat všem členům za aktivní přístup ve všech oblastech činnosti spolku v roce 2019. Právě v minulém roce náš spolek KOK prošel poměrně složitým obdobím ať už pozitivním, tak i negativním. Jsme rádi, že nás v naší činnosti nespojuje jen kovářské řemeslo, ale i něco víc, a to je přátelství.

Stručná zpráva o činnosti spolku v roce 2019:

22. února - „IV-výroční členská schůze“ - Bohuňovice

Hlavním bodem programu byla příprava 3.ročníku naší akce Olomoucký FORTel na Křelově.

23. března - „Narozeninové kování“- Kostelec na Hané

Již tradičně jsme se všichni členové setkali s oslavenci v dílně u Františka Kalába a spolu vykovali drobné výtvory na prodej na nadcházející Olomoucký FORTel 2019.

17.- 19. května - „3. Mezinárodní setkání kovářů Olomoucký FORTel 2019“ - Křelov

Loňský ročník hodnotíme jako velmi úspěšný, jak přípravou, programem, organizací akce, finančním pokrytím, tak i velkou návštěvností. Přispěla k tomu velmi dobrá příprava projektu „Kovaný jídelní stůl“ ze strany autora Vítězslava Bobčíka a projektu „Karlův kříž“ ze strany autora Milana Stawaritsche, nová koncepce organizace přípravy akce, technického zázemí, programu, finančního rozpočtu, aktivním přístupen všech členů spolku a v neposlední řadě aktivní reklamou na FB. Je to pro nás velmi dobrá zkušenost pro organizaci nadcházejících ročníků. Akci jsme pořádali i tentokrát ve spolupráci s Olomouckým krajem a městem Olomouc.

25. května - „Jarní jarmark“ - Lanžhot

Dva členové KOK předváděli kovářské ukázky na 1.Jarním jarmarku na náměstí v Lanžhotě.

1. června - „Svátky města Olomouce“ - Olomouc

6 členů KOK se již druhým rokem zúčastnilo této akce na pozvání Statutárního města Olomouce. Na programu bylo kování společného díla, které bylo po skončení předáno zástupci SMOl. Kovářské demonstrace, ale i možnost kování pro děti.

15.- 16. června - „Brtnické kovadliny 2019“ - Brtnice

Účast kovářů z KOK se na této akci stala již nepsaným pravidlem. Téma tohoto ročníku byly „živly“. Výsledné dílo bylo pojmenováno "Pátý element po kovářsku".

29. června - „Členská schůze“ - Topolany

Na této schůzi proběhla volba nového představenstva spolku KOK a složení kontrolní komise. Mimo jiné zde proběhlo i zhodnocení akce Olomoucký FORTel 2019 a byl zde upřesněn a doplněn plán činnosti spolku do konce roku 2019. Vše viz zápis z členské schůze.

13.- 14. července - „Buchlovské kování 2019“ - hrad Buchlov

I zde se naši 4 členové KOK tak jako v předchozích letech zúčastnili 2-denního kování a dokonce se nejmladší člen spolku se svou vykovanou plastikou „Námluvy“ umístil na prvním místě v kategorii mladších kovářů.

20.- 21. července - „Dny řemesel a setkání kovářů 2019“ - Rožnov pod Radhoštěm

Loňského ročníku, této oblíbené každoroční akce pořádané ve Dřevěném městečku, se zúčastnili 2 členové našeho spolku. Vykované plastiky „Pátý element po kovářsku“ a „Kovaný kříž“ byl věnován do sbírky muzea.

3.- 4. srpna - „Kovářské sonáty 2019“ - Hradec nad Moravicí

Na pozvání se této již tradiční kovářské akce zúčastnili 2 členové našeho spolku.

17. srpna srpna - „Jurčové dni - stretnutie uměleckých kováčov 2019“ - Nitranské Pravno

Na pozvání našich slovenských kolegů se za náš spolek účastnili 3 členové KOK. Náš kolega Petr Němčanský zde odprezentoval své výrobky, novou sadu kovářských kladiv, které nabídnul kovářům, aby si je mohli vyzkoušet přímo při práci.

23.- 25. srpna - „38. Mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston 2019“ - hrad Helfštýn

Náš spolek se zde poprvé prezentoval na 2 nádvoří hradu. Spolu s námi zde představil svá kovářská kladiva i Petr Němčanský. Zájem o náš stánek byl velký. Za spolek se v živé kovářské tvorbě zúčastnili naši členové s projektem "Otakárek". Při závěrečném vyhodnocení byli oceněni bratři Stawaritschovi za vystavenou kovanou "Lampu" a Ondřej Straka za "Kovářovu židli". Navštívili nás na stánku naši milí přátelé nejen z České republiky, ale i z Belgie, Itálie, Slovenska a USA.

24. srpna - „Předváděcí akce aku nářadí Milwaukee“ - hrad Helfštýn

V rámci Hefaistonu zorganizoval náš spolek v kempu pod hradem Helfštýn pro kováře předváděcí akci profesionálního ručního aku-nářadí prestižní značky Milwaukee. Zúčastnění kováři si měli možnost vyzkoušet nesporné kvality tohoto profi nářadí.

12. října - "Setkání s Kováři Olomouckého Kraje 2019" - Fort XVII Křelov

Nultý ročník akce zaměřené na vážnější zájemce o kovářské řemeslo a podnícení zájmu mladých. Členové spolku zde pracovali na společném díle „Kovaný stojan na kola“ spolu se studenty ze školy z H. Heřmanic. Vedením projektu byl pověřen Martin Pektor, který byl zároveň autorem návrhu. Mladí kováři z Luhačovic sice z důvodu onemocnění mistrů a některých žáků nedorazili, ale přislíbili účast na příštím ročníku. Už v průběhu příprav i na samotné akci se projevil zájem pedagogů z dalších dvou škol, takže pokud vše dobře dopadne, měli by se příští rok na Fortu objevit studenti nejen z Heřmanic a Luhačovic, ale také z Olomouce a Prahy.

30. listopadu - „Kování na Vánočním jarmarku“ - Lanžhot

Již druhým rokem se naši členové spolku zúčastnili kování na populárním Vánočním jarmarku v Lanžhotě. Tentokrát zde bylo 6 členů KOK. Děti si zde mohli pod vedením našich kovářů vykovat vlastnoručně drobné výrobky. Se zástupci města Lanžhota jsme se domluvili na budoucí spolupráci spolku KOK při připravované revitalizaci náměstí a jeho výzdobě.

7. prosince - „Dokovná stojanu na kola“ a „Mikulášské uzení u Stawaritschů“ - Kostelec na Hané

V rámci akce "Setkání s kováři KOK" jsem začali tento stojan na kola vyrábět, nyní jsme jej úspěšně dokončili. A když už jsme se sešli, tak jsme práci spojili i s možná budoucí hezkou tradicí, nazvanou "Mikulášské uzení u Stawaritschů", kterou jsme symbolicky oslavili činnost spolku za rok 2019.

7. prosince - „Výroba stojanů na kola pro SMOl“ - Domamyslice

Protože se nás na dokovné sešlo dostatek členů, proběhla na druhém pracovišti i výroba stojanů na kola pro SMOl. Shodou okolností se na náš spolek obrátilo město Olomouc s objednávkou na výrobu 3 kovových stojanů na kola do centra města Olomouce. Zároveň město Olomouc projevilo zájem s naším spolkem dlouhodobě spolupracovat.

22. prosince - „Předání kovaného stojanu na kola“ - Břeclav

Za spolek KOK Stanislav Přikryl a Jaroslav Straka předali objednaný hotový kovaný stojan na kola našemu dvornímu grafikovi Romanovi Lukáškovi z Břeclavi.

V Lanžhotě dne 06.01.2020

Zpracoval: Jaroslav Straka, místopředseda


Příloha č. 4

Výroční zpráva pokladníka

spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2019

Jako pokladník jsem pro spolek v roce 2019:

Vedl daňovou evidenci (účetnictví)

Zpracoval a podal za rok 2019:

Daňové přiznání DPPO, Příloha k účetní uzávěrce, Výkaz o majetku a závazcích

Přiznání k dani silniční

Vyúčtování daně DPP

Odeslal Roční přehled do sbírky listin

Vyřizoval dotace od SMOl a Olomouckého kraje

Vypracování a podání žádostí

Zpracování a odeslání vyúčtování

Vedl seznam majetku a zásob KOK

Rok 2019 z hlediska hospodaření spolku hodnotím jako velmi úspěšný a to především díky pracovitosti všech členů KOK.

Hospodaření KOK v číslech:

Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2019

  Zůstatek v pokladně:
 0,00 Kč
  Zůstatek na účtu 2401097586/2010:
107 139,75 Kč
  Finanční prostředky celkem:
107 139,75 Kč

  Příjmy v roce 2019
  Kurzy / semináře:
 0,00 Kč
  Předvádění kovářství veřejnosti:
30 000,00 Kč
  Prodej výrobků / Zakázky:
64 560,00 Kč
  Vstupenky FORTel:
61 100,00 Kč
  Členské příspěvky KOK:
10 000,00 Kč
  Zápisné KOK:
0,00 Kč
  Dary od členů:
0,00 Kč
  Dotace:
40 000,00 Kč
  Sponzorské smlouvy:
33 654,00 Kč
  Ostatní:
11 882,00 Kč
  Příjmy celkem:
251 196,00

  Výdaje v roce 2019
  Nákup DHM:
48 352,00 Kč
  Nákup materiálu:
16 684,59 Kč
  Nákup zboží:
578,86 Kč
  Mzdy / DPP:
0,00 Kč
  Mzdy / DPP - daň 15¨%: 
 0,00 Kč
  Provozní režie:
115 542,10 Kč
  Výdaje celkem:
181 157,55
  Hospodářský výsledek:
70 038,45
  Neodečitatelné náklady:
1 000,00 Kč

Členové spolku mohou průběžně sledovat hospodaření spolku na webových stránkách https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ (Dolní menu „Sekce pro členy“)

Mimo činnost pokladníka jsem pro spolek vykonával administrativní a legislativní činnost.

Vedl evidenci členů KOK a knihu pošty.

Provedl zápis do Informačního systému skutečných majitelů (splněna zákonná povinnost)

Vypracoval ke schválení členskou schůzí novelizaci stanov spolku spolu s novými vnitřní předpisy – „Finančním řádem“ a „Organizačním a jednacím řádem KOK“.

Vytvořil webové aplikace v „Sekci pro členy“ (funkční od 9/2019): FORTely, Seznam majetku, Seznam zásob, Dokumenty, Kniha pošty

Průběžně administroval webové stránky spolku.

V Olomouci dne 10.01.2020

Bronislav Kozák
Pokladník


Příloha č. 5

STANOVY

Článek III

Členství, práva a povinnosti členů

Původní návrh

2) O přijetí člena rozhoduje hlasováním na základě řádně vyplněné písemné přihlášky uchazeče o členství představenstvo spolku (dále jen „představenstvo“). Přijetí nebo nepřijetí člena oznamuje představenstvo žadateli o členství písemně a představenstvo není povinno nepřijetí žadatele o členství odůvodnit. Okamžikem přijetí vznikají práva člena spolku a současně se nový člen zavazuje plnit základní povinnosti, plynoucí pro něj z tohoto členství. Členem spolku se žadatel o členství stává zaplacením zápisného a prvního členského příspěvku.

Představenstvo může hlasováním učinit rozhodnutí, kterým rozhodnutí o přijetí uchazeče o členství podstoupí členské schůzi.

Nový návrh

2) O přijetí člena rozhoduje hlasováním na základě řádně vyplněné písemné přihlášky uchazeče o členství členská schůze. Přijetí nebo nepřijetí člena oznamuje žadateli o členství písemně člen představenstva nebo tajemník. Okamžikem přijetí vznikají práva člena spolku a současně se nový člen zavazuje plnit základní povinnosti, plynoucí pro něj z tohoto členství. Členem spolku se žadatel o členství stává zaplacením zápisného a prvního členského příspěvku. Členská schůze může o přijetí nebo nepřijetí žadatele o členství rozhodnout také per rollam (mimo zasedání), viz čl. IV., odst. 6.

Organizační a jednací řád

§ 14

Elektronická komunikace mezi členy spolku

U bodu 1. doplněna věta: - příspěvek o hlasování …….

c) k hlasování per rollam

Postup při hlasování per rollam:

1. Ve skupině se vytvoří příspěvek s předmětem hlasování, kde je také uvedena doba po kterou je možno hlasovat

- příspěvek o hlasování o přijetí nového člena spolku dle čl. III., odst. 2 Stanov může vytvořit pouze člen představenstva nebo tajemník

2. Členové napíší svůj hlas do komentáře k příspěvku formou textu


Příloha č. 6

STANOVY


spolku "Kováři Olomouckého kraje"

Článek I

Úvodní ustanovení

1) Název spolku: Spolek Kováři Olomouckého Kraje, zkratka KOK (dále též "spolek")

2) Sídlo spolku: Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín

3) Spolek je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou právnickou osobou, založenou ve smyslu § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a spolek je jako takový způsobilý k právnímu jednání.

4) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek II

Účel a poslání spolku

1) Spolek Kováři Olomouckého kraje je profesní sdružení, založené za účelem vzájemné spolupráce profesionálních i amatérských, fyzických i právnických osob, pohybujících se v oblasti zpracovávání kovů a podkovářství. Posláním spolku je systematické usilování o zvyšování odborné úrovně svých členů.

2) K naplnění účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku a k naplnění poslaní uvedeného v odst. 1 tohoto článku vyvíjí spolek zejména tyto činnosti:

a) pořádá odborné přednášky, školení, semináře, tematické kurzy a workshopy,

b) pořádá společné mítinky, konference, demonstrace řemesel, výstavy a provádí osvětu v oblasti kovářství a umělecko-řemeslného zpracování kovů,

c) vydává filmové záznamy řemeslných postupů a publikace z oboru kovářství a umělecko-řemeslného zpracování kovů,

d) spolupracuje s jinými organizacemi, jejichž činnost souvisí se zájmy a činností spolku,

e) spolupracuje se zahraničními kováři a podkováři,

f) koordinuje společnou účast na akcích souvisejících s účelem a posláním spolku, pořádaných v ČR i v cizině,

g) poskytuje odborné poradenství související s účelem a posláním spolku,

h) spolupracuje s odbornými školami v oblasti zvyšování praktické způsobilosti učitelů odborné výuky,

i) stává se členem jiných organizací, jejichž činnost souvisí se zájmy a činností spolku. O členství v organizacích rozhoduje hlasováním členská schůze.

j) je-li to možné, zprostředkovává svým členům bezúplatně dodávky materiálu nebo služeb za zvýhodněné ceny (množstevní slevy). Toto ustanovení nezakládá nárok členů spolku.

Článek III

Členství, práva a povinnosti členů

1) Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let a každá právnická osoba (společně dále jen "člen"). Členem dle předchozí věty se může stát osoba podnikající v oblasti zpracování kovů a podkovářství, jakož i osoba, mající k těmto oborům blízký vztah.

2) O přijetí člena rozhoduje hlasováním na základě řádně vyplněné písemné přihlášky uchazeče o členství představenstvo spolku (dále jen "představenstvo"). Pro přijetí uchazeče o členství jsou třeba kladné hlasy všech členů představenstva. V případě, že pro přijetí uchazeče o členství nejsou všichni členové představenstva, postoupí představenstvo rozhodnutí členské schůzi. Členská schůze může následně o přijetí nebo nepřijetí žadatele o členství rozhodnout také per rollam (mimo zasedání), viz čl. IV., odst. 6.

Přijetí nebo nepřijetí člena oznamuje představenstvo žadateli o členství písemně a představenstvo není povinno nepřijetí žadatele o členství odůvodnit. Okamžikem přijetí vznikají práva člena spolku a současně se nový člen zavazuje plnit základní povinnosti, plynoucí pro něj z tohoto členství. Členem spolku se žadatel o členství stává zaplacením zápisného a prvního členského příspěvku.

3) Přihláška žadatele o členství, který je fyzickou osobou, musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, vztah žadatele k oborům uvedeným v odst. 1 tohoto článku, datum narození a kontaktní údaje, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis.

4) Přihláška žadatele o členství, který je právnickou osobou, musí obsahovat její název, adresu sídla, předmět činnosti, případně vztah žadatele k oborům uvedeným v odst. 1 tohoto článku, identifikační číslo, jméno člena oprávněného jednat za právnickou osobou spolu s uvedením toho, na základě čeho je tato osoba oprávněna za právnickou osobu jednat, kontaktní údaj, datum podaní přihlášky a podpis oprávněné osoby.

5) Práva člena spolku jsou zejména:

a) podílet se na činnosti spolku,

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,

c) volit orgány spolku,

d) být volen do orgánů spolku,

e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku,

f) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny.

6) Povinnosti člena spolku jsou zejména:

a) dodržovat stanovy spolku,

b) podílet se na činnosti spolku,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,

d) svou prací a vystupováním usilovat o zvyšování vážnosti a posilování dobrého jména spolku na veřejnosti,

e) upozornit na nevhodné chování jiných členů spolku,

f) platit každoročně členské příspěvky stanovené Finančním řádem KOK a to nejpozději do 31. března příslušného roku.

g) uhradit první členský příspěvek dle Finančního řádu KOK, který je navýšen o zápisné, které je stanoveno Finančním řádem KOK.

h) informovat tajemníka nebo člena představenstva o změně svých identifikačních či kontaktních údajů uvedených v seznamu členů.

7) Členství ve spolku zaniká zejména:

a) dobrovolným vystoupením člena spolku - členství končí předáním písemné odhlášky člena spolku jednomu z členů představenstva spolku,

b) nezaplacením členského příspěvku, a to prvním dnem následujícím po vypršení lhůty určené Finančním řádem KOK, ačkoli byl na tento následek hospodářem nebo tajemníkem ve výzvě upozorněn.

c) úmrtím člena jedná-li se o fyzickou osobu a zrušením člena jedná-li se o právnickou osobu,

d) vyloučením člena spolku - o vyloučení rozhoduje představenstvo spolku nebo členská schůze. Představenstvo spolku nebo členská schůze má právo vyloučit člena spolku, zejména pokud člen spolku svým jedním zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku. V případě, že člena vyloučí představenstvo, má vyloučený člen právo odvolání, a to na nejbližší členské schůzi. Ta rozhodnutí představenstva potvrdí, nebo vyloučení člena zruší.

Článek IV

Orgány spolku

Oddíl 1 - Nejvyšší orgán spolku

1) Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je svolávaná předsedou nebo jiným členem představenstva nejméně jedenkrát za rok, a dále dle potřeby.

2) Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně čtrnáct dnů před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání.

3) Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku. Člena spolku může zastupovat jím pověřená osoba s písemným pověřením, které předá členu představenstva spolku nebo předsedajícímu schůze.

4) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina všech členů. Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.

5) Není-li členská schůze usnášeníschopná v hodinu zahájení, koná se tentýž den hodinu po plánovaném zahájení náhradní Členská schůze se stejným programem. K platnosti usnesení náhradní Členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů oprávněných k hlasování. Výjimkou je přijetí rozhodnutí o změně stanov a rozhodnutí o likvidaci Spolku, kdy je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných.

6) Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání). Podrobnosti o tomto hlasovaní stanoví Organizační řád a jednací řád Spolku Kováři Olomouckého kraje.

7) Při hlasování členské schůze má každý člen spolku jeden hlas. V případě nerozhodnosti hlasování se hlas předsedy spolku počítá jako hlasy dva.

8) Členská schůze se řídí Organizačním a jednacím řádem KOK.

Oddíl 2 - Statutární orgán spolku

1) Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej představenstvo spolku, které má 3 členy (předseda, místopředseda a hospodář). Členové jsou voleni z členů KOK členskou schůzí veřejnou nebo tajnou volbou na funkční období dvou let. Podrobnosti volby jsou stanoveny v Organizačním a jednacím řádu KOK.

2) Představenstvo spolku svolává předseda, nebo jím pověřený člen představenstva, nebo tajemník na základě potřeby spolku. Představenstvo je usnášeníschopné pouze za účasti nejméně dvou jeho členů. Usnesení jsou přijata alespoň dvěma hlasy přítomných členů představenstva.

3) Představenstvo může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání). Podrobnosti o tomto hlasovaní stanoví Organizační řád a jednací řád Spolku Kováři Olomouckého kraje.

4) Jménem spolku jedná každý člen představenstva samostatně.

5) Statutární orgán spolku se řídí Organizačním a jednacím řádem KOK.

Oddíl 3 - Kontrolní komise

1) Kontrolní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí každé dva roky.

2) Provádí kontrolu hospodaření spolku, plnění usnesení a úkolů vzešlé z členské schůze, schůze představenstva. Prošetřuje stížnosti členů spolku.

3) Pověřený člen kontrolní komise může nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Článek V

Správní rok

1) Správní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince kalendářního roku.

2) Správní rok je účetním obdobím spolku.

 

Článek VI

Seznam členů

1) Spolek vede seznam svých členů v listinné podobě. Archivovány jsou přihlášky členů, změny osobních údajů a odhlášky. Tyto dokumenty nejsou přístupné veřejnosti.

2) Seznam členů obsahuje: jméno, příjmení, bydliště, povolání, den vzniku členství a den zániku členství členů, způsob zániku členství, e-mail a telefon tak, aby seznam poskytoval úplný a prokazatelný přehled o historii členství členů ve Spolku.

3) Listinný seznam členů spolku je uložen v sídle spolku.

4) Seznam členů spolku vede a zápisy do něj provádí tajemník nebo členové představenstva spolku a administrátor webových stránek.

5) Seznam členů spolku je veden také v elektronické podobě na oficiálních webových stránkách spolku, přes protokol https.

a) Úplný seznam členů současných i bývalých je uložen v databázi na oficiálních webových stránkách spolku. Přístupný je pouze přes administrační rozhraní.

b) Přístup do administračního rozhraní je standardně zabezpečen.

c) Přístup k datům má pouze administrátor webu a členové představenstva po přihlášení.

d) Elektronický seznam členů spolku je dostupný na oficiálních webových stránkách spolku. Zde jsou zveřejněny pouze údaje o členech, kteří k tomu zveřejnění udělili písemný souhlas.

e) Každý člen spolku má právo kdykoliv písemně odvolat svůj souhlas se zveřejňováním svých osobních údajů nebo jejich části.

6) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na náklady žadatele potvrzení s výpisem ze seznamu členů, obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel(ka), dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

7) Potvrzení bude vydáno do 30 dnů od obdržení písemné žádosti žadatele.

8) Administrativní poplatek za vydání jednoho potvrzení je stanovený Finančním řádem KOK.

Článek VII

Hospodaření spolku

1) Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2) Zdrojem příjmů jsou zejména

a) členské příspěvky,

b) výtěžky z akcí pořádaných spolkem,

c) granty, dotace obecních, městských, krajských, vládních, českých i zahraničních orgánů,

d) dary na činnost od členů nebo třetích osob,

e) sponzorské dary,

f) finanční prostředky z hospodářské činnosti spolku (prodej propagačních předmětů, katalogů, vydaných publikací, filmových záznamů, CD, DVD, komisní prodej výrobků svých členů, poskytování služeb, atd.)

g) výnosy ze jmění.

3) Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.

4) Výplaty prostředků provádí hospodář spolku.

5) Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.

Článek VIII

Kontrola hospodaření

1) Kontrola hospodaření je prováděna průběžně představenstvem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi, která se uskuteční nejpozději do 15 března daného kalendářního roku.

Článek IX

Zánik spolku

1) Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

2) Po zániku spolku bude veškerý majetek (finanční prostředky, hmotný i nehmotný majetek) převeden a použit na činnost nástupnického spolku.

V případě neexistence nástupnického spolku se postupuje v souladu s platnými právními předpisy a provede se majetkové a finanční vypořádání, likvidátorem o kterém rozhodne členská schůze.

Článek X

Ručení

1) Za finanční závazky spolku ručí Spolek Kováři Olomouckého Kraje celým svým majetkem.

2) Osobní ručení funkcionářů je vyloučeno.

3) Osobní ručení zaměstnanců spolku je řešeno písemnou dohodou o hmotné zodpovědnosti.

Článek XI

Smlouvy o součinnosti

1) Spolek Kováři Olomouckého Kraje může uzavírat smlouvy o součinnosti s jinými právnickými osobami k dosažení svého účelu, cílů a poslání. Smlouva o součinnosti dle tohoto článku musí mít vždy písemnou formu.

2) Smlouvou o součinnosti se vymezí účel součinnosti, způsob jejího provedení, práva a povinnosti zúčastněných spolků, prostředky, kterými dojde k naplnění součinnosti a způsob ukončení smlouvy.

Článek XII

Vnitřní předpisy spolku

1) Spolek vytváří své vnitřní předpisy, které schvaluje, upravuje nebo zrušuje členská schůze.

2) Vnitřní předpisy spolku jsou veřejně dostupné na oficiálních webových stránkách spolku a uloženy ve Sbírce listin.

Článek XIII

Závěrečná ustanovení

1) Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

3) Tyto Stanovy Spolku Kováři Olomouckého Kraje byly projednány a schváleny na členské schůzi dne 18.1.2020 a nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 29.6.2019.

V Křelově dne 18.1.2020

Podpis předsedy

Stanislav Přikryl


Příloha č. 7

PŘEDPIS

Spolku Kováři Olomouckého Kraje

Členská schůze Spolku Kováři Olomouckého Kraje vydává tento předpis


Finanční řád


Spolku Kováři Olomouckého Kraje

ČÁST I

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tento vnitřní předpis - Finanční řád, je podřízen stanovám spolku, upravuje finanční hospodaření Spolku Kováři Olomouckého Kraje (dále jen KOK) a nakládání s majetkem KOK. Změny lze provádět kdykoli a to řádně podaným návrhem představenstvu, následně projednaným a schváleným členskou schůzí.

ČÁST II

Finanční hospodaření

§ 2

(1) KOK vede Daňovou evidenci v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(2) Představenstvo KOK uveřejní na internetových stránkách spolku nejpozději deset dní před konáním výroční členské schůze

a) roční přehled o majetku a závazcích předchozího kalendářního roku,

b) zprávu o hospodaření s majetkem KOK v předchozím kalendářním roce,

c) údaje o stavu majetku KOK k 31. prosinci předchozího kalendářního roku

(3) Členové KOK mohou po předchozí žádosti nahlížet v sídle spolku do úplného znění dokumentů uvedených v odstavci 2 výše.

§ 3

Finanční příjmy

(1) Vlastními finančními příjmy KOK jsou:

a) zápisné a členské příspěvky,

b) dotace a dary,

c) jiné příjmy (prodej vlastních výrobků, komisní prodej výrobků členů, kovářské demonstrace, vzdělávací akce, poplatky).

Veškeré hotovostní příjmy musí být co v nejkratší době převedeny na účet KOK, tak aby v pokladně zůstala jen minimální hotovost (maximálně 1000 Kč), v ideálním případě žádná.

(2) Zápisné a členské příspěvky:

a) členové KOK jsou povinni platit roční členské příspěvky, mimo výjimek uvedených v § 3, odst. 4 níže

b) všechny členské příspěvky jsou příjmem KOK,

c) výši členských příspěvků stanovuje a schvaluje členská schůze,

d) splatnost členských příspěvků

1. pro členy s trvalým pobytem na území ČR je vždy od 1. ledna do 31. března kalendářního roku, na který jsou placeny.

2. pro členy s trvalým pobytem MIMO území ČR je vždy pro dané období dohodnutá individuální splatnost. Termín splatnosti si člen dohodne s hospodářem spolku nejpozději do 31. března kalendářního roku.

e) platba členských příspěvků je prováděna jedinou částkou

1. členové s trvalým pobytem na území ČR provádí platbu na účet KOK. Z důvodu identifikace platby musí být tato platba označena variabilním symbolem, který odpovídá registračnímu číslu člena, za kterého je platba hrazena.

2. členové s trvalým pobytem MIMO území ČR provádí platbu v hotovosti CZK hospodáři spolku nebo platbu provedou na účet KOK v CZK. V popisu platby musí být uvedeno jméno a registrační číslo člena, za kterého je platba hrazena.

f) Nový člen, který byl přijat po 31. březnu kalendářního roku zaplatí pouze poměrný roční členský příspěvek, a to za každý započatý měsíc svého členství.

g) Poměrný členský příspěvek je splatný

1. pro členy s trvalým pobytem na území ČR do 30 dnů ode dne oznámení KOK o zápisu do seznamu členů KOK,

2. pro členy s trvalým pobytem MIMO území ČR je vždy dohodnutá individuální splatnost. Termín splatnosti si člen dohodne s hospodářem spolku nejpozději do 14 dnů od přijetí.

h) Zápisné platí člen jednorázově při vstupu do KOK.

1. pro členy s trvalým pobytem na území ČR je zápisné splatné do 30 dnů ode dne oznámení KOK o zápisu do seznamu členů KOK. Platba se provádí na účet KOK. Z důvodu identifikace platby musí být tato platba označena variabilním symbolem, který odpovídá registračnímu číslu člena, za kterého je platba hrazena.

2. pro členy s trvalým pobytem MIMO území ČR je vždy dohodnutá individuální splatnost. Termín splatnosti si člen dohodne s hospodářem spolku nejpozději do 14 dnů od přijetí. Zápisné se platí v hotovosti CZK hospodáři spolku nebo lze platbu provést na účet KOK v CZK. V popisu platby musí být uvedeno jméno a registrační číslo člena, za kterého je platba hrazena. Mimo výjimek uvedených v §3, odst. 4 níže

i) Nezaplacení zápisného nebo ročního členského příspěvku je důvodem k vyloučení z KOK,

1. Členství zaniká prvním dnem následujícím po vypršení dodatečné lhůty, která byla členovi vymezena pro zaplacení členského příspěvku nebo zápisného, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn hospodářem nebo tajemníkem KOK.

2. Dodatečná lhůta:

2.1. U stávajících členů je stanovena do 30 dubna daného roku

2.2. U nových členů 30 dnů od odeslání výzvy k zaplacení

(3) Výše zápisného a členských příspěvků:

  a) Zápisné
300 Kč
  b) Roční členský příspěvek
1000 Kč

(4) Osvobození od zápisného a členských příspěvků

a) zápisné

1. Od platby jsou osvobozeni studenti, kteří doloží spolu s přihláškou potvrzení o denním nebo prezenčním studiu.

b) členský příspěvek

1. Od platby členského příspěvku jsou osvobozeni studenti středních a vysokých škol, kteří doloží nejpozději do 31. března příslušného roku potvrzení o denním nebo prezenčním studiu.

2. Od platby členského příspěvku jsou osvobozeni zakládající členové KOK dle zápisu z ustavující schůze ze dne 14.8.2015, kteří zaplatili v daném roce členský příspěvek Kovářskému společenstvu, IČ: 26611422. Pro jejich osvobozeni je potřeba doložit do 31. března příslušného roku potvrzení o řádném členství ve společenstvu nebo kopii dokladu o zaplacení členského příspěvku společenstvu pro příslušný rok.

(5) Odklad platby členských příspěvků

a) Každý člen může písemně požádat tajemníka nebo hospodáře ze závažných osobních důvodů o odklad platby členského příspěvku.

b) V žádost musí obsahovat důvod odkladu a navrhovaný termín splatnosti členského příspěvku.

c) Žádost je nutné podat nejpozději do 31 března příslušného roku.

d) Žádost schvaluje představenstvo do 14 dnů od doručení, Ve výjimečných případech může představenstvo postoupit rozhodnutí členské schůzi

(6) Poplatky

a) Administrativní poplatek za vydání jednoho potvrzení s výpisem ze seznamu členů (Stanovy spolku, čl. VI., odst. 8) činní 500 Kč

§ 4

Finanční výdaje

Finančními výdaji KOK jsou:

a) výdaje na provoz KOK,

b) mzdové náklady na zaměstnance KOK,

c) výdaje na činnost orgánů KOK,

d) cestovní náhrady a případné další výdaje spojené s výkonem funkcí v orgánech KOK, předem schválené členskou schůzí nebo hlasováním členů per rollam,

e) výdaje na zajištění vzdělávacích akcí organizovaných KOK,

f) výdaje na publikační činnost KOK,

g) jiné výdaje.

§ 5

Účet KOK

(1) Na účet KOK jsou prováděny úhrady členských příspěvků a zápisného od členů KOK. Převáděny prostředky pocházející z hospodářské činnosti KOK, dary, popř. zisky z dalších zdrojů.

(2) Účet KOK slouží k financování výdajů KOK, o kterých rozhoduje představenstvo.

ČÁST III

Nakládání s majetkem

§ 6

Majetek KOK

Majetek KOK tvoří:

a) finanční prostředky na bankovních účtech,

b) finanční hotovost,

c) hmotný a nehmotný majetek,

d) pohledávky,

e) závazky

§ 7

Osoby oprávněné k nakládání s majetkem KOK

(1) Nakládat s majetkem KOK je oprávněno představenstvo, statutární zástupce KOK (předseda, místopředseda, hospodář), případně člen spolku písemně k tomu zmocněn alespoň jedním ze členů představenstva. Zmocnění musí definovat finanční limit a majetek, se kterým pověřená osoba může disponovat.

(2) Tyto osoby jsou oprávněny podepisovat účetní doklady o převodu majetku.

§ 8

Evidence majetku

(1) Za evidenci majetku KOK odpovídá hospodář nebo člen spolku, kterého písemně pověří hospodář. Způsob evidence se řídí interní směrnicí o způsobu evidence a odpisování majetku.

(2) Doklady o převodech majetku musí být vždy podepsány oprávněnými osobami.

(3) Inventura vychází z obecně závazných právních předpisů.

§ 9

Zapůjčení majetku

(1) Pokud člen spolku požádá některého člena představenstva o zapůjčení libovolného majetku KOK k soukromým účelům, může KOK bezplatně zapůjčit jakýkoliv majetek spolku, pokud v době požadovaného zapůjčení jej nebude spolek potřebovat ke svým účelům (akce pořádané KOK).

(2) Člen, který si majetek zapůjčil za něj nese po celou dobu zápůjčky hmotnou zodpovědnost.

(3) V případě, že člen zapůjčený majetek v době zápůjčky:

a) ztratil - je povinen zaplatit do 30 dnů celkovou cenu majetku nebo zakoupit ze svých prostředků stejný nový majetek.

b) poškodil - je povinen do 30 dnů zajistit na své náklady jeho opravu. V případě, že majetek nelze opravit, je povinen zaplatit do 30 dnů celkovou cenu majetku nebo zakoupit ze svých prostředků stejný nový majetek.

(4) KOK vede elektronickou evidenci majetku s jeho pohyby.

ČÁST IV

Komisní prodej

§ 10

(1) Je-li to možné, KOK zprostředkovává prodej výrobků svých členů formou komisního prodeje na základě Komisionářské smlouvy. Toto ustanovení nezakládá nárok členů spolku.

(2) Komisní prodej je většinou realizován formou stánkového prodeje na různých akcích (při kovářských akcích, jarmarcích, trzích apod.) .

ČÁST V

Kontrola

§ 11

Kontrola hospodaření KOK

(1) Kontrolu hospodaření s majetkem KOK provádí kontrolní komise KOK.

(2) Kontrolní komise určuje rozsah a termíny prováděných kontrol.

(3) Kontrolní komise kontroluje právní podloženost všech finančních transakcí, průkaznost a úplnost evidence majetku, způsob provádění inventarizace, návaznost evidence mezi jednotlivými obdobími.

(4) Zpráva kontrolní komise o provedené revizi hospodaření je předkládána členské schůzi.

ČÁST VI

Závěrečná ustanovení

§ 12

Tento předpis - Finanční řád KOK, byl dne 18.1.2020 schválen členskou schůzí a nabývá účinnosti dnem 18.1.2020

V Křelově dne 18.1.2020

Podpis předsedy

Stanislav Přikryl


Příloha č. 8

PŘEDPIS

Spolku Kováři Olomouckého Kraje

Členská schůze Spolku Kováři Olomouckého Kraje vydává tento předpis


Organizační a jednací řád


Spolku Kováři Olomouckého Kraje

ČÁST I

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tento vnitřní předpis - Organizační a jednací řád, je podřízen stanovám spolku, upravuje organizační záležitosti Spolku Kováři Olomouckého Kraje (dále jen KOK). Změny lze provádět kdykoli a to řádně podaným návrhem představenstvu, následně projednaným a schváleným členskou schůzí.

ČÁST II

Organizační struktura KOK

§ 2

(1) Orgány KOK:

a) členská schůze

b) představenstvo

c) kontrolní komise

§ 3

Členská schůze

(1) Je vrcholným orgánem KOK.

(2) Členská schůze je svolávána představenstvem KOK nejméně jednou za rok a právo účasti na ní má každý člen KOK.

a) Výroční členská schůze se koná vždy v období mezi 15 lednem a 15 březnem daného kalendářního roku.

(3) Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, požádá-li o to nejméně 1/5 členů KOK nebo požádá-li o to kontrolní komise KOK s uvedením předmětu jednání, nejpozději do dvou měsíců od podání žádosti.

(4) Člen KOK může písemně pověřit jiného člena KOK, aby ho na členské schůzi zastupoval, tlumočil jeho názory a stanoviska a jeho jménem hlasoval. Zastoupený člen KOK se považuje za přítomného na členské schůzi. Jeden člen KOK smí zastupovat maximálně dva další členy.

(5) Členská schůze musí být svolána vhodným způsobem nejméně 14 dní před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas, program jednání a kdo členskou schůzi svolal.

(6) Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných v jednací síni.

(7) Členská schůze volí a odvolává veřejnou nebo tajnou volbou (rozhodnutí hlasováním členské schůze) z řad členů KOK členy představenstva a kontrolní komise. Členská schůze po sečtení hlasů předsedajícím schválí právoplatnost voleb ve svém usnesení. Volební období členů představenstva a kontrolní komise je dvouleté.

(8) Členská schůze volí jednoho zapisovatele a dva ověřovatele daného zasedání členské schůze.

(9) Členská schůze schvaluje Organizační a jednací, Finanční řád a další vnitřní předpisy.

(10) Členská schůze schvaluje hospodaření KOK.

(11) Členská schůze projednává a schvaluje zprávy o činnosti orgánů KOK. Tyto zprávy předkládají členové představenstva a pověřený člen kontrolní komise nebo jimi písemně pověření zástupci.

(12) Členská schůze může zrušit rozhodnutí představenstva KOK.

(13) Členská schůze schvaluje způsob náhrady cestovních výdajů v souladu s obecně platných právních předpisů.

(14) Členská schůze rozhoduje o spolupráci s jinými organizacemi, jejichž činnost souvisí se zájmy a činností spolku.

(15) Členská schůze se usnáší o dalších věcech, které si vyhradí.

(16) Tajemník zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.

Ze zápisu musí být patrné, kdo členskou schůzi svolal a jak, kdy se konala, kdo ji zahájil, kdo jí předsedal, kdo byl zvolen ověřovatelem, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

Zápis svým podpisem ověřují pověření dva členové přítomní na členské schůzi a předsedající.

§ 4

Představenstvo

(1) Má 3 členy

a) předsedu

b) místopředsedu

c) hospodáře

(2) Rozhoduje ve všech věcech týkajících se činnosti KOK, pokud nejsou vyhrazeny členské schůzi.

(3) Zasedání představenstva se koná pouze v případě potřeby. Zasedání svolá jeden z členů představenstva nebo tajemník.

(4) Představenstvu přísluší zejména:

a) hájit zájmy spolku

b) pečovat o zdokonalování kovářské profese a být garantem odborné úrovně členů KOK

c) Představenstvu přísluší zejména posuzovat a dbát o udržování obecně platných právních předpisů

d) přijímat členy KOK, vést jejich seznam a rozhodovat o zániku jejich členství.

e) připravovat podklady pro jednání představenstva s příslušnými partnery ve věcech týkajících se záležitostí KOK

f) řídit hospodářské, majetkoprávní a personální záležitosti KOK a předkládat členské schůzi o této činnosti zprávu.

g) připravovat a organizovat navržený způsob voleb do orgánů KOK a svolávat členskou schůzi

h) rozhodovat o způsobu a formě písemného pověření při zastupování člena KOK na členské schůzi

i) pravidelně informovat členy KOK o činnosti orgánů KOK mezi zasedáními členské schůze

j) řešení závažných a speciálních právnických a ekonomických otázek a zadávat je za úplatu specializovaným komerčním firmám. Řešení schvaluje, zajišťuje a kontroluje.

(5) Jménem KOK jedná každý člen představenstva samostatně.

(6) Jmenuje a odvolává tajemníka spolku

§ 5

Předseda

Zastupuje KOK navenek a jedná jejím jménem.

Svolává a řídí zasedání představenstva.

Podepisuje písemná rozhodnutí představenstva zavazující KOK.

S vědomím hospodáře spolku provádí peněžní transakce na spolkovém účtu.

Podepisuje hospodářské, personální, darovací a sponzorské smlouvy.

Předkládá členské schůzi výroční zprávu o činnosti KOK.

Je zodpovědný za zápis do spolkového rejstříku Krajského soudu - má právo těmito činnostmi pověřit jiného člena výboru (k tomuto úkonu udělí dotyčnému členu výboru podepsanou a ověřenou plnou moc).

Předseda je zastupován místopředsedou v plném rozsahu, pokud předseda nebo představenstvo neurčí jinak.

Může delegovat některé své kompetence na další členy představenstva či tajemníka, případně na další členy či zaměstnance spolku.

Zaštiťuje svou profesní odborností KOK navenek.

Funkce předsedy je čestná. Nelze požadovat náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v KOK.

§ 6

Místopředseda

Zastupuje KOK navenek a jedná jejím jménem.

Svolává a řídí zasedání představenstva v nepřítomnosti předsedy.

Podepisuje písemná rozhodnutí představenstva zavazující KOK.

S vědomím hospodáře spolku provádí peněžní transakce na spolkovém účtu.

Podepisuje hospodářské, personální, darovací a sponzorské smlouvy.

Předkládá členské schůzi společně s předsedou výroční zprávu o činnosti KOK.

Může delegovat některé své kompetence na další členy představenstva či tajemníka, případně na další členy či zaměstnance spolku.

Funkce místopředsedy je čestná. Nelze požadovat náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v KOK.

§ 7

Hospodář

Zastupuje KOK navenek a jedná jejím jménem.

Podepisuje písemná rozhodnutí představenstva zavazující KOK.

Předkládá členské schůzi výroční zprávu o činnosti hospodáře KOK.

Hospodaří z finančními prostředky KOK,

Vystavuje a přijímá daňové doklady.

Provádí finanční transakce.

Vede Daňovou evidenci a evidenci majetku spolku s péčí řádného hospodáře.

Předkládá výroční členské schůzi zprávu o vyúčtování příjmů a výdajů za minulé období.

Zpracovává a podává daňové přiznání a vyúčtovávání dalších daní.

Odesílá dokumenty do Sbírky listin.

Podepisuje hospodářské, personální, darovací a sponzorské smlouvy.

Může delegovat některé své kompetence na další členy představenstva či tajemníka, případně na další členy či zaměstnance spolku.

Funkce hospodáře je čestná. Nelze požadovat náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v KOK.

§ 8

Tajemník

(1) Tajemníka jmenuje a odvolává představenstvo spolku, kterému je tajemník odpovědný.

(2) Tajemník je jmenován na dobu neurčitou.

(3) Tajemníkem může být pouze člen spolku KOK

(4) Funkce tajemníka je čestná. Nelze požadovat náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v KOK.

(5) Je výkonným orgánem KOK. Jeho hlavním úkolem je zajišťovat kompletní servis zajištění práce představenstva a ostatních orgánů KOK a dále zabezpečuje úkoly uložené představenstvem.

(6) Tajemník svolává zasedání představenstva a má povinnost účastnit se jich.

(7) Je pověřen vedením a zpracováním veškeré korespondence, vedením evidence členů, zpracováním zápisů ze schůzí, a veškerou další činností souvisejí s administrativou spolku.

§ 9

Zasedání orgánů KOK

(1) Každé plánované zasedání představenstva nebo kontrolní komise musí být svoláno 7 dní před jednáním, členská schůze nejméně 14 dní před jednáním.

(2) Členská schůze je svolávána představenstvem

(3) Ve výjimečných případech mohou být orgány KOK, vyjma členské schůze, svolány i jeden den předem telefonicky.

(4) Zasedání zpravidla řídí předsedající. Předsedající je volen vždy jako první bod zasedání příslušného orgánu KOK.

(5) Pro každé jednání se volí zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Zápis provádí zapisovatel a musí v zápisu uvést místo a datum konání, počet přítomných, obsah jednání, návrhy, rozhodnutí, usnesení, výsledky hlasování a zajistit podpisy ověřovatelů. Každý člen představenstva nebo komise má právo na zaprotokolování svého diskusního příspěvku, stanoviska nebo námitky v rámci jednání orgánu v doslovném znění, pokud o to explicitně požádá během jednání orgánu nebo komise, na kterém byl tento výrok vysloven.

(6) Orgány KOK se usnášejí prostou většinou hlasů přítomných členů, vyjma rozhodnutí uvedený v článku IV. Odst. 5, věty poslední. Představenstvo je schopné jednání a usnášení jen sejde-li se nadpoloviční většina členů představenstva.

(7) Zasedání se ukončí, když je stanovený program vyčerpán nebo když o tom rozhodne většina přítomných. Předsedající může zasedání přerušit. Je-li proti přerušení podána námitka, rozhodne hlasováním prostá většina přítomných.

(8) V případě, že se člen orgánu KOK nemůže zúčastnit jednání orgánu, jehož je členem, může dát písemnou plnou moc jinému členu tohoto orgánu a zmocnit ho k zastupování ke všem nebo některým právním úkonům. Zmocněnec jedná za zmocnitele v rozsahu uvedeném v plné moci. Zmocněnec může zastupovat nejvýše dva členy orgánu. Ve výjimečných případech a v nebezpečí z prodlení, lze udělení takové plné moci oznámit telefonicky nebo e-mailem nejméně dvěma členům dotčeného orgánu KOK. Takto oznámené udělení plná moci musí být doplněno o písemnou formu plné moci do tří pracovních dnů od ukončení zasedání dotčeného orgánu KOK. Bez doplnění písemné formy plné moci podle předchozí věty je plná moc absolutně neplatná a nelze ověřit zápis v jednotlivých bodech hlasování, u kterých bylo hlasováno na základě takto neplatné plné moci. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení § 3 odst. 4) tohoto řádu.

§ 10

Jednací program členské schůze

(1) Jednací program členské schůze navrhuje představenstvo.

(2) Návrhy na změnu nebo doplnění programu musí být oznámeny představenstvu KOK nejpozději 5 dní před zasedáním členské schůze.

(3) Dodatečné návrhy do pořadu jednání se podávají písemně a jejich zařazení do programu jednání schvaluje členské schůze prostou většinou při zasedání bez rozpravy.

(4) Návrhy zásadního charakteru, které by podstatně změnily smysl předpisu KOK, změny řádů a schválených usnesení se průběžně překládají písemně představenstvu, nejpozději však 10 dní před konáním členské schůze. Při nedodržení této lhůty z objektivních příčin rozhoduje o projednávání návrhu členské schůze. Tyto návrhy budou zveřejněny nejpozději 7 dní před konáním členské schůze.

§ 11

Řízení zasedání členské schůze

(1) Předsedající je povinen upozornit řečníky, kteří nemluví k věci a v případě opakování jim odebere slovo.

(2) Předsedající má právo a povinnost volat k pořádku řečníky, kteří narušují řádný průběh zasedání. Postižení mohou protestovat u předsedajícího ten rozhodne ihned bez rozpravy.

(3) Předsedající má právo dle rozhodnutí orgánu u vybraných bodů jednání vyloučit veřejnost, tisk a jiné sdělovací prostředky.

§ 12

Hlasování členské schůze

(1) Předsedající seznámí u každého bodu plénum s návrhy, včetně jmen jejich předkladatelů, a projedná je v pořadí v jakém byly představenstvu doručeny.

(2) Předsedající vyzve předkladatele k přednesení návrhu a jeho odůvodnění, poté řídí diskusi k danému návrhu, pak totéž s dalšími návrhy.

(3) Po diskusi proběhne hlasování o návrzích v již stanoveném pořadí.

(4) O pozměňovacích návrzích je hlasováno před hlasováním o dotyčném návrhu.

(5) Pozměňovací návrh je takový návrh, který nemění podstatným způsobem znění předloženého návrhu.

(6) Schválen je ten návrh, který první získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných v jednací síni. O dalších návrzích se již nehlasuje.

(7) Člen orgánu KOK má právo požádat o uvedení svého jména u výsledku hlasování uvedeném v zápise z jednání orgánu. V takovém případě musí být ze zápisu z jednání jasné, jak tento člen u konkrétního hlasování hlasoval.

§ 13

Diskuse

(1) Členská schůze

a) Řečníci diskutující k uvedenému tématu dostanou slovo v pořadí jak se přihlásili.

b) Mimo pořad má právo v diskusi promluvit:

- člen, který má připomínku k jednacímu programu nebo návrh, aby předsednictvo danou věc odložilo nebo se o ní poradilo nebo aby o ní nebylo hlasováno

- člen, který má faktickou připomínku nebo chce navrhnout konec diskuse, pokud se sám diskuse na dané téma nezúčastnil. Předsedající je povinen dát o návrhu ukončení diskuse hlasovat.

c) Maximální délku diskusních příspěvků stanovuje představenstvo a oznámí ji členům v organizačních pokynech zasílaných před členskou schůzí. Překročení určitého času může povolit předsedající nebo hlasováním členskou schůzí, podle závažnosti diskutovaného problému.

d) Kdo chce mluvit na členské schůzi na volné téma, musí podat písemnou přihlášku do diskuse s uvedením tématu.

(2) Ostatní orgány Způsob diskuse je veden obecnými zvyklostmi nebo rozhodnutím orgánu na návrh předsedajícího.

§ 14

Elektronická komunikace mezi členy spolku

(1) Ke komunikaci mezi členy KOK slouží soukromá Facebooková skupina pod názvem "KOK - členové a zainteresovaní",
https://www.facebook.com/groups/1190688781091493/ (dále jen "skupina")

(2) Tato skupina slouží:

a) pro orgány KOK

- podávají členům průběžné informace o plnění úkolů

- podávají členům informace slnění úkolů

- podávají členům podněty, návrhy a jiné informace

b) pro členy KOK

- podávají orgánům KOK podněty a návrhy

- podávají orgánům KOK informace o plnění a slnění úkolů

- k vzájemné komunikaci mezi členy

c) k hlasování per rollam Postup při hlasování per rollam:

1. Ve skupině se vytvoří příspěvek s předmětem hlasování, kde je také uvedena doba po kterou je možno hlasovat

- příspěvek o hlasování o přijetí nového člena spolku dle čl. III., odst. 2 Stanov může vytvořit pouze člen představenstva nebo tajemník

2. Členové napíší svůj hlas do komentáře k příspěvku formou textu

- "souhlasím" nebo "Ano",

- "nesouhlasím" nebo "Ne"

3. Po vložení hlasu (komentáře) je zakázáno jej smazat nebo upravit

4. Po skončení hlasování autor příspěvku (předmětu hlasování) nebo jím pověřená osoba

a) sečte hlasy a do komentáře vloží výsledek hlasování

- Pro, Proti, Zdrželi se, Do "Zdrželi se" se započítávají všichni členové KOK, kteří se v hlasování nevyjádřili

- Schváleno / Neschváleno Aby byl předmět hlasování schválen je k tomu zapotřebí nadpoloviční souhlas všech členů KOK

b) pořídí Print Screen celého příspěvku s hlasováním, který uloží do souboru ve formátu PDF a předá jej tajemníkovi k archivaci.

(3) V této skupině je zakázáno:

- Odstraňovat příspěvky týkající se činnosti spolku, u kterých již proběhlo zhlédnutí jiným členem

- Odstraňovat komentáře týkající se činnosti spolku

- Upravovat komentáře týkající se činnosti spolku, u kterých již existuje nějaká odpověď tak aby se změnil původní obsah sdělení

- Upravovat příspěvky týkající se činnosti spolku, u kterých již existuje nějaký komentář, tak aby se změnil původní obsah sdělení

§ 15

Členskou schůzí schválené předpisy, usnesení a nařízení jsou platná a účinná dnem schválení na členské schůzi, pokud členská schůze při jejich schvalování nestanoví jinak.

§ 16

Tento předpis - Organizační a jednací řád KOK, byl dne 18.1.2020 schválen členskou schůzí a nabývá účinnosti dnem 18.1.2020.

V Křelově dne 18.1.2020

Podpis předsedy

Stanislav Přikryl


2020-01-18-zapis_z_jednni_clenske_schuze-web.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Napište nám Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2022 Bronislav Kozák