Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Zápis z jednání výroční členské schůze

Spolku Kováři olomouckého kraje

konané dne 15.05.2021

ve venkovním prostorech areálu Fort XVII., Na Fortu 392/1, 783 36 Křelov-Břuchotín

______________________________________________________________________________

Schůzi svolal dne 07.04.2021 předseda představenstva Stanislav Přikryl obvyklým způsobem (https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ a soukromá Facebooková skupina).

(Jedná se o pátý náhradní termín. Termíny 16.01.202, 06.02.2021, 06.03.2021 a 10.04.2021 byly zrušeny z důvodu přetrvávajících vládních protiepidemických opatřeních)

Schůze probíhala v režimu vládních omezení (Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 6. května 2021 č. 438)

Pozvánka na členskou schůzi tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Přítomní členové představenstva: Stanislav Přikryl, Jaroslav Straka, Bronislav Kozák

Omluvení členové představenstva: ------------

Nepřítomní členové představenstva: ------------

Přítomní členové: viz. Prezenční listina

Omluvení členové:: 4 - viz. Prezenční listina

Hosté: Roman Prokeš a Tomáš Hampl za Fortovou pevnost s.r.o. (přítomni pouze na bod Ad3)

Prezenční listina tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Program

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu

2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.

3. Kontrola úkolů z minula

a) "Směrnice"o způsobu a místě archivace dokladů + nahlížení do dokladů členy, dle GDPR

b) Úprava loga KOK grafikem

c) Zřízení galerie na Fortu XVII.

d) Turistické razítko – FORTel

e) Kování Horní Lipová

4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2020

5. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2020

6. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2020

Přestávka 15 min.

7. Plán akcí na rok 2021

7.1. Noční kování na fortu XVII., 17.07.2021

7.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla 9.-10.10.2021

Přestávka 15 min.

8. Diskuze

9. Usnesení

10. Závěr

Ad 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu

Předseda Stanislav Přikryl zahájil jednání ve 14:30 hod. a přivítal přítomné členy. Konstatoval, že na jednání je přítomno 7 členů z 16-ti a členská schůze NENÍ tedy jako orgán usnášeníschopná.

Rozhodnul tedy, že v 15:30 hod. bude zahájena náhradní členská schůze se stejným programem dle platných stanov spolku, článek IV, bod 5)

V 15:30 hod, zahájil předseda Stanislav Přikryl jednání náhradní členská schůze. Konstatoval, že na jednání je přítomno 7 členů z 16-ti a náhradní členská schůze je tedy jako orgán usnášeníschopná. Od 16 hod. se připojil on-line (Facebook hlasový Messenger) ke schůzi Titus Angyal.

Jaroslav Straka nahrnul za předsedajícího členské schůze hospodáře Bronislava Kozáka

 

Hlasování č. 1

   
 

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Přesedajícím členské schůze byl zvolen Bronislav Kozák

Dále předseda Stanislav Přikryl navrhl Jaroslava Straku jako zapisovatele průběhu jednání a Bronislava Kozáka a Františka Kalába jako ověřovatele zápisu.

 

Hlasování č. 2

   
 

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Zapisovatelem členské schůze byl zvolen Jaroslav Straka

Ověřovateli zápisu byli zvoleni Bronislav Kozák a František Kaláb

Ad 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.

Bronislav Kozák navrhnul doplnit program o vystoupení hostů, zástupců firmy Fortová pevnost s.r.o., Romana Prokeše a Tomáše Hampla. Jejich vystoupení zařadit před stávající bod A3), tím dojde k přečíslování dalších bodů programu. Jejich vystoupení bude na téma "Budoucí vzájemná spolupráce mezi Fortovou pevností s.r.o. a KOK v objektu Fort XVII..

 

Hlasování č. 3

   
 

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Vystoupení bylo zařazeno do programu jako bod 3.

Odsouhlasení doplněného navrhovaného programu

 

Hlasování č. 4

   
 

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Navrhovaný program byl odsouhlasen

Ad 3. Vystoupení hostů, zástupců firmy Fortová pevnost s.r.o., Romana Prokeše a Tomáše Hampla

Zástupci Fortové pevnosti s.r.o., se představili členům KOK jako noví nájemci areálu Fortu XVII. (od března 2021).

Požádali členy KOK vzájemnou pomoc - spolupráci, abychom společně oživili veřejnosti areál Fortu XVII.

Od KOK očekávají:

1) Abychom na Fortu XVII. uspořádali alespoň 2 akce ročně pro veřejnost. (Olomoucký FORTel + Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla) Na těchto akcích zhotovíme pro Fort XVII. nějaké kované dílo dle jejich potřeb a našich možností.

2) Do 17.07.2021 zprovoznění naši kovářskou galerii Fortu XVII. Zprovoznění však závisí na tom, zda se podaří Fortové pevnosti zajistit v této místnosti (galerii) instalaci elektrických zásuvek a provést vymalování.

3) Do 17.07.2021 zprovoznění předváděcí kovárny pro návštěvníky v první místnosti. (Provoz dle potřeby, cca 1-2 dny v měsíci.) Pro letošní rok požádali KOK, abychom udělali 2 akce: 17.07.2021 Noční kování na fortu XVII. (místo zrušeného Olomouckého FORTelu) + Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla

4) Občasnou výpomoc při údržbě areálu fortu XVII. - kovářské a zámečnické práce.

Žádný z přítomných členů KOK neměl proti navrhované spolupráci žádnou námitku.

Členská schůze schvaluje navrhovanou spolupráci s Fortovou pevnosti s.r.o.

Ad 4. Kontrola úkolů z minula

a) "Směrnice"o způsobu a místě archivace dokladů + nahlížení do dokladů členy, dle GDPR

Trvá – splněno částečně

"Směrnice" není vypracovaná. Nahlížení do dokladů – existuje internetová aplikace.

b) Úprava loga KOK grafikemTrvá

c) Zřízení galerie na Fortu XVII. - Trvá

Je potřeba instalovat zásuvky a vymalovat. Provede na své náklady Fortová pevnost s.r.o.

d) Turistické razítko – FORTelnesplněno

e) Kování Horní Lipováúkol zrušen

Ad 5. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2020

Členové byli seznámeni s výroční zprávou předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2020

Zpráva byla zveřejněna 15.01.2021 na interní Facebookové stránce KOK

 

Hlasování č. 5

   
 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2020

 

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Zpráva byla přijata

Výroční zpráva předsedy a místopředsedy tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Ad 6. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2020

Členové byli seznámeni s výroční zprávou hospodáře o hospodaření KOK za rok 2020

Zpráva byla zveřejněna 06.01.2021 na interní Facebookové stránce KOK

 

Hlasování č. 6

   
 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu hospodáře o hospodaření KOK za rok 2020

 

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Zpráva byla přijata

Výroční zpráva pokladníka tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Ad 7. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2020

Členové byli seznámeni s výroční zprávou tajemníka spolku KOK za rok 2020

Zpráva byla zveřejněna 06.01.2021 na interní Facebookové stránce KOK

 

Hlasování č. 7

   
 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu tajemníka spolku KOK za rok 2020

 

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Zpráva byla přijata

Výroční zpráva tajemníka tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Ad 8. Plán akcí na rok 2021

On-line ke schůzi připojil Titus Angyal. (Facebook hlasový Messenger)

8.1. Noční kování na fortu XVII., 17.07.2021

Všichni přítomní členové se shodli, že:

Kovat se bude od 17.07.2021 14:00 hodin do 18.07.2021 02:00 hodin.

Budou celkem 4 stanoviště (výheň + kovadlina).

Čas na zhotovení díla na stanovišti 3 hodiny.

Celkem tedy bude k dispozici 16 časů po 3 hodinách.

Přihlášení účastníci si dodají vlastní materiál a pracovat budou se svým nářadím.

Vyhotovené díla zůstanou v majetku KOK a budou instalovány v galerii KOK na Fort XVII.

Bronislav Kozák vypracuje on-line rezervační tabulku pro zájemce na kování.

Na zajištění jednotlivých stanovišť (1-4) poskytnou výhně a kovadliny:

Jaroslav a Ondřej Strakovi

1x výheň (dvouvýheň Rikfer) 220V

1x výheň (feldšmída) 220V

1x kovadlina 130kg - díra 25x25mm

1x kovadlina 50kg - díra 25x25mm se svěrákem

František Kaláb

1x výheň (dvouvýheň Rikfer) 220V

1x kovadlina 100kg - díra 25x25mm

Stanislav Přikryl

1x výheň 220V

1x kovadlina 100kg - díra 25x25mm

1x kovadlina 150kg - díra 25x25mm

Bronislav Kozák

1x výheň (dvouvýheň Rikfer) 220V

1x kovadlina 80kg - díra 25x25mm

Kovářské uhlí zajistí KOK (Bronislav Kozák objedná u Michala Misky).

Stojan na tabuli zajistí Jaroslav Straka.

Vstupné bylo stanoveno na 50 Kč/ osoba.

Pro účastníky bude zajištěna večeře (gulášová polévka s chlebem) + 1x sud s pivem a 1x sud s limonádou (pití + výčep zajistí Bronislav Kozák).

Kotel na uvaření polévky zajistí Milan Stawaritsch.

Catering pro návštěvníky zajistí Fortová pevnost s.r.o.

2x Toi Toi - zajistí Bronislav Kozák.

8.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla 9.-10.10.2021

Tématické zaměření akce bude stejné, jako v loňském roce.

Stanislav Přikryl navrhl, že by pozvané školy dostaly zadané téma na kování pro studenty.

Členové se shodli na tématu - "UŽITNÉ UMĚNÍ"

Osloveným školám bude nabídnuta možnost asistence našich členů při kování studentů.

Ad 9. Diskuze

Kování plastiky pro město Lanžhot

Jaroslav Straka seznámil přítomné, že byl osloven starostou města Lanžhot, zda bychom jako spolek byli schopni vyrobit u příležitosti 20. výročí jmenování Lanžhota na město, kovanou plastiku, která by byla instalována u nově vybudované smuteční síně pod hřbitovem. Po předběžném jednání s Ivem Stavaritschem, který má již dříve realizovaný návrh na dvojici kovaných volavek, se Jaroslav Straka předběžně dohodl se starostou města na realizaci. Podle požadavků Ivo Stavaritsche by výhně a kovadliny zajistil Jaroslav a Ondřej Straka, materiál Ivoš a Milan Stawaritsch. Náklady spojené s výrobou, včetně cestovného, ubytování a jídla by hradilo město Lanžhot. Výroba díla by probíhala v areálu místního muzea v průběhu cca 3 dnů. Vzhledem k dostupnosti byli kromě bratří Stawaritschů osloveni František Kaláb, Standa Přikryl a Ondřej Straka. Na zvládnutí výroby je počet uvedených kovářů dostačující. Ostatní členové spolku mohou přijet kolegy podpořit na své náklady. Po projednání bylo rozhodnuto, že tato akce bude považována, jako oficiální akce spolku KOK. Výtěžek z této akce půjde do pokladny spolku KOK.

"Březnové narozeninové kování u FrantiškaKalába"

František Kaláb oficiálně pozval členy spolku na narozeninové kování k sobě na dílnu v Kostelci na Hané, které pořádá v sobotu 29.5.2021.

Ad 10. Usnesení

Usnesení členské schůze Spolku kováři Olomouckého kraje,

která se konala dne 15.05.2021 ve venkovním prostoru areálu Fort XVII., Na Fortu 392/1, 783 36 Křelov-Břuchotín

Členská schůze Spolku kováři Olomouckého kraje

1. schválila Bronislava Kozák jako předsedajícího členské schůze (hlasování č. 1)

2. schválila Jaroslava Straku jako zapisovatele průběhu jednání. Bronislava Kozáka a Františka Kalába jako ověřovatele zápisu. (hlasování č. 2)

3. schválila doplnění programu o vystoupení hostů z firmy Fortová pevnost s.r.o. (hlasování č. 3)

4. schválila navrhovaný program (hlasování č. 4)

5. schválila navrhovanou spolupráci s Fortovou pevnosti s.r.o.. (bez hlasování)

6. schválila výroční zprávu předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok (hlasování č. 5)

7. schválila výroční zprávu hospodáře - hospodaření spolku za rok 2020 (hlasování č. 6)

8. schválila výroční zprávu tajemníka spolku KOK za rok 2020 (hlasování č. 7)

9. schválila výrobu kované plastiky "Dvojice volavek" pro město Lanžhot (bez hlasování)

Ad 11. Závěr

Jednání členské schůze ukončil Bronislav Kozák v 17:15 hodin.

V Křelově dne 15.05.2021

Přílohy:

1. Pozvánka na členskou schůzi 16.01.2021 (zveřejněno 14.12.2020), 16.01.2021 (zveřejněno 14.12.2020), 06.02.2021 (zveřejněno 10.01.2021), 06.03.2021 (zveřejněno 31.01.2021), 10.04.2021 (zveřejněno 04.03.2021), 15.05.2021 (zveřejněno 07.04.2021), 15.05.2021 Aktualizovaná pozvánka (zveřejněno 07.05.2021)

2. prezenční listina

3. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2020

4. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2020

5. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2020

Zapsal dne 15.05.2021

………………………………………….
Jaroslav Straka

Ověřil dne 28.05.2021

………………………………………….
Bronislav Kozák

Ověřil dne 28.05.2021

………………………………………….
František Kaláb

Příloha č. 1

Pozvánka na výroční členskou schůzi

spolku Kováři Olomouckého Kraje

IČ: 04838084

(Aktualizovaná pozvánka - doplněn bod 7.1, 7.2 a upřesnění prostoru konání)

Výroční členská schůze spolku Kováři Olomouckého Kraje se koná dne

15.05.2021 od 14:00 hod.

ve venkovním prostorech areálu, Fort XVII., Na Fortu 392/1, 783 36 Křelov-Břuchotín

GPS: 49°36''32.078 "N, 17°11''36.745 "E

Schůze bude probíhat v režimu vládních omezení (Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 6. května 2021 č. 438)

Prezence účastníků od 14:00 hod.

Zahájení schůze: 14:30 hod.

Program

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu
 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.
 3. Kontrola úkolů z minula
  • "Směrnice" o způsobu a místě archivace dokladů + nahlížení do dokladů členy, dle GDPR
  • Úprava loga KOK grafikem
  • Zřízení galerie na Fortu XVII.
  • Turistické razítko – FORTel
  • Kování Horní Lipová
 4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2020
 5. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2020
 6. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2020
 7. Přestávka 15 min.

 8. Plán akcí na rok 2021

  7.1. Noční kování na fortu XVII., 17.07.2021

  7.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla 9.-10.10.2021

Přestávka 15 min.

 1. Diskuze
 2. Usnesení
 3. Závěr

V Olomouci dne 07.05.2021

Za představenstvo KOK

Stanislav Přikryl

Předseda


Příloha č. 3

Výroční zpráva předsedy a místopředsedy

spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2020

Vážené kolegyně a kolegové,

představenstvo KOK pracovalo v roce 2020 ve složení:

předseda: Stanislav Přikryl,

místopředseda: Jaroslav Straka

hospodář: Bronislav Kozák

V úvodu bychom chtěli společně poděkovat všem členům za aktivní přístup ve všech oblastech činnosti spolku v roce 2020. V uplynulém roce nás v naší činnosti velmi omezila ještě stále probíhající pandemie Covid-19. Téměř všechny kovářské akce v České republice, naplánované na loňský rok byly zrušené, až na pár výjimek. Jsme však velmi rádi, že se nám i v tak složité době podařilo alespoň pár akcí uskutečnit. V roce 2020 se členská základna spolku rozrostla o 3 členy a taky na vlastní žádost odešel ze spolku jeden ze zakládajících členů.

Stručná zpráva o činnosti spolku v roce 2020:

18. ledna - "Výroční členská schůze" - Fort XVII Křelov - restaurace Citadela

Hlavním bodem programu byla příprava 4.ročníku naší akce Olomoucký FORTel na Křelově a změna stanov.

7. února - "Brigáda na galerii" - Fort XVII Křelov

Bronislav Kozák, František Kaláb, Stanislav Přikryl a Kamil Kozák si udělali brigádu na naší plánované galerii na Fortu XVII - vyklízení prostor.

22. února - "Kurz - Základy kreslení 2D CAD v programu QCAD" - u Františka Kalába v Kostelci na Hané

Kurzu se zúčastnili pod vedením Martina Pektora - Ivo Stawaritsch, František Kaláb, Bronislav Kozák a Jiří Pektor.

14. března - "Narozeninové kování"- Kostelec na Hané - kovárna u Stawaritschů

Tak, jako každý rok jsme se všichni členové setkali s oslavenci tentokrát v kovárně u Stawaritschů, abychom Ivovi a Milanovi pomohli při vykování polokoulí na jejich vytvářenou plastiku pro Kostelec na Hané. Bohužel díky počínající pandemii Covid-19 a vládním protiepidemickým opatřením bylo toto setkání pouze pracovní.

15.- 17. května - "4. Mezinárodní setkání kovářů Olomoucký FORTel 2020" - Křelov

Na základě vládních opatření ohledně pandemie Covid-19 byl Olomoucký FORTel zrušen.

29. srpen - "Noční kování" - hrad Helfštýn

Na základě pozvání vedení hradu Helfštýn se za náš spolek zúčastnili Nočního kování Ivo a Milan Stawaritsch, Tito Angel, Vítězslav Bobčík, Ondřej Straka, Filip Straka, Adam Stolarik, Josef Šesták, Standa Přikryl, Jaroslav Straka, Bronislav a Kamil Kozák. Byla to jedna z málo uskutečněných kovářských akcí, kterou jsme si užili prakticky téměř všichni z našeho spolku, protože přijeli i Ti co na hradě nekovali a využili této příležitosti, abychom se mohli zase po dlouhé době vidět.

12.-13. září - "Mezinárodní kovářské sympozium" - Bečov nad Teplou

František Kaláb, Stanislav Přikryl, Tito Angel, Ondřej Straka a Jaroslav Straka se zúčastnili tohoto již tradičně prestižního setkání kovářů z celé republiky i Slovenska. Slunečné počasí dokreslilo již tak velmi zdařilou kovářskou akci. Tentokrát bylo téma: "Historie kovářského řemesla".

19. září - "Brigáda - výroba 3 stojanů na kola pro město Olomouc" - Domamyslice

Na kovárně u Stanislava Přikryla se tentokrát domluvila brigáda na výrobu stojanů na kola pro město Olomouc. Zúčastnili se Ondřej Straka, Filip Straka, Bronislav Kozák a Jaroslav Straka.

září - "Brigáda - oprava stávajících vrat do galerie + výroba nových vrat do galerie" - Fort XVII

František Kaláb, Bronislav Kozák a Kamil Kozák opravili stávající poškozené vchodové plechové vrata do galerie. Dále pak František Kaláb zhotovil nové vrata do skladu KOK a spolu s Bronislavem a Kamilem Kozákem je nainstalovali do galerie.

3.- 4. října - "Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla" - Fort XVII, Křelov

Jako jedna z mála kovářských akcí, která se podařila v loňském roce uskutečnit byl 2 ročník Setkání s kováři a Dny kovářského řemesla. Tato akce je zaměřena na propagaci kovářského řemesla a s tím souvisejícího učňovského oboru na školách. Bohužel vzhledem probíhající pandemii Covid-19 se zúčastnili pouze učni z Olomoucké školy. Při této příležitosti členové spolku zde vykovali stojan pro 4 kola, který bude instalován před opravenou základní školou v Kokorech. V průběhu příprav tohoto setkání jsme investovali do pořízení bezpečné mobilní rozvodné elektrické sítě na zajištění všech našich kovářských akcí. Část této poměrně velké finanční investice jsme uhradili z dotací, které jsme na tuto akci dostali, částečně z finančních prostředků, které jsme obdrželi od Kovářského společenstva a taky z výtěžku z výroby stojanů na kola pro město Olomouc. Díky této rozvodné síti jsme schopni bez problémů vytvořit až 10 pracovišť pro kováře. Jinak se nám potvrdilo, že tato akce má svůj smysl a budoucnost. I přes omezující vládní nařízení ohledně pandemie Covid-19 byla účast návštěvníků velmi dobrá.

9. října - "Převzetí daru od Radka Medřického" - Lanžhot

Radek Medřický našemu spolku daroval bednu s vybavením kuchyně na Fort XVII. Za spolek převzal tento dar Jaroslav Straka a tento byl následně Bronislavem Kozákem převezen na Fort XVII.

11. října - "Předání daru Bronislavu Kozákovi a poděkování za činnost pro spolek KOK" - kovárna u Stawaritschů, Kostelec na Hané

Všichni členové spolku se složili na dárek (aku vrtačka Milwaukee) pro Bronislava Kozáka, jako poděkování za jeho obětavou a nezištnou práci pro spolek KOK. Za všechny členy spolku dar předali a poděkovali Bronislavu Kozákovi, Stanislav Přikryl, Jaroslav Straka, Ivo Stawaritsch, Milan Stawaritsch, Ondřej Straka, František Kaláb a Alfréd Stawaritsch.

V průběhu roku jsme postupně investovali do vybavení zázemí na Fort XVII v Křelově

Kamil Kozák daroval spolku 2x kovové kozy, Bronislav Kozák vyrobil desku na pracovní stůl, dále stojan se svěrákem, koupili jsme 4 várnice á 24L, František Kaláb vyrobil kovové schody do skladu a kovové vrata do skladu, pořídili jsme mobilní rozvodnou elektrickou síť pro 10 stanovišť pro kováře, od Radka Medřického jsme dostali darem vybavení do kuchyně atd. Dalo by se říct, že jsme v roce 2020 měli poměrně velké investice, přesto se nám podařilo udržet dostatečnou finanční rezervu na účtu, abychom byli schopni finančně zajistit pořádání dalšího ročníku Olomoucký FORTel a Setkání s kováři.

V Lanžhotě dne 12.ledna 2021

Zpracoval: Jaroslav Straka, místopředseda


Příloha č. 4

Výroční zpráva hospodáře

spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2020

Jako hospodář jsem pro spolek v roce 2020:

Vedl daňovou evidenci (účetnictví)

Zpracoval a podal za rok 2020:

Daňové přiznání DPPO, Příloha k účetní uzávěrce, Výkaz o majetku a závazcích

Přiznání k dani silniční

Vyúčtování daně DPP

Odeslal Roční přehled do sbírky listin

Vyřizoval dotace od SMOl a Olomouckého kraje

Vypracování a podání žádostí

Zpracování a odeslání vyúčtování

Vedl seznam majetku a zásob KOK

Rok 2020 se z hlediska hospodaření spolku byl trochu rozporuplný. Díky pandemii COVID-19 se nepodařilo uskutečnit hlavní akci roku - Olomoucký FORTel. Na druhou stranu se podařilo získat zakázku na stojany na kola pro SMOl, nakoupit mobilní rozvaděče (Antoníčky) a uskutečnit akci "Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla".

Hospodaření KOK v číslech:

Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2020

  Zůstatek v pokladně:
 0,00 Kč
  Zůstatek na účtu 2401097586/2010:
119 495,08 Kč
  Finanční prostředky celkem:
119 495,08 Kč

  Příjmy v roce 2020
  Kurzy / semináře:
 0,00 Kč
  Předvádění kovářství veřejnosti:
30 000,00 Kč
  Prodej výrobků / Zakázky:
45 840,00 Kč
  Vstupenky FORTel:
0,00 Kč
  Vstupenky Setkání s KOK:
6 750,00 Kč
  Členské příspěvky KOK:
11 667,00 Kč
  Zápisné KOK:
900,00 Kč
  Dary od členů:
0,00 Kč
  Dotace:
35 000,00 Kč
  Sponzorské smlouvy:
11 000,00 Kč
  Ostatní:
2 674,00 Kč
  Příjmy celkem:
113 831,00

  Výdaje v roce 2020
  Nákup DHM:
37 590,98 Kč
  Nákup materiálu:
24 661,24 Kč
  Nákup zboží:
0,00 Kč
  Mzdy / DPP:
0,00 Kč
  Mzdy / DPP - daň 15¨%: 
 0,00 Kč
  Provozní režie:
37 023,45 Kč
  Výdaje celkem:
99 275,67 Kč
  Hospodářský výsledek:
14 555,33
  Neodečitatelné náklady:
2 200,00 Kč

Je rozpracovaná zakázka, kterou se nepodařilo z časových důvodů dokončit (dorovnání, zinek, barva). Jedná se o stojan pro 4 kola, který byl zhotoven v rámci akce "Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla". Stojan si objednala koncem října obec Kokory za částku 10 000 Kč.

Členové spolku mohou průběžně sledovat hospodaření spolku na webových stránkách https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ (Dolní menu „Sekce pro členy“)

V Olomouci dne 06.01.2021

Bronislav Kozák
hospodář


Příloha č. 5

Výroční zpráva tajemníka spolku

Kováři Olomouckého kraje za rok 2020

Jako tajemník jsem pro spolek v roce 2020 vykonával svou činnost dle Organizačního a jednacího řádu KOK.

Pro členy spolku jsou na webových stránkách KOK (https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ [Dolní menu "Sekce pro členy"]) průběžně umísťovány kopie všech dokumentů a záznamy o došlé i přijaté poště.

V roce 2020 jsem zorganizoval:

1. 6 hlasování per rolam:

- Úprava ve Stanovách o přijímání nových členů

- Trička - grafika FORTel 2020

- Prodloužení splatnosti členského na rok 2020

- Uspořádání dvoudenní netradiční mimořádné akce Setkání s kováři KOK a dny kovářského řemesla

- Nákup regálu na Fort

- Termín výroční členské schůze

2. Vyklizení a úpravu prostor na Fortu XVII. pro sklad a galerii.

Bohužel se tuto akci nepodařilo zcela dokončit díky pandemii COVID-19.

Zbývají tyto úkoly:

- opravit zavírání oken (dvě okna nejdou zcela zavřít na kliku)

- zajišťuje KOK

- dohodnut se na podstavcích pro exponáty a vyrobit je - zajišťuje KOK

- zasklít okna - zajišťují majitelé fortu

- rozvést zásuvky 220V v místnostech - zajišťují majitelé fortu

- případně vymalovat - zajišťují majitelé fortu

V Olomouci dne 06.01.2021

Bronislav Kozák
tajemník KOK


2021-05-15-Zapis_z_jednani_clenske_schuze-final-web.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák