Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Zápis z jednání výroční členské schůze

Spolku Kováři olomouckého kraje

konané dne 22.01.2022

v areálu zámku Čechy pod Kosířem, Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem

IČ: 04838084, spisová značka: L 14811 vedená u Krajského soudu v Ostravě

______________________________________________________________________________

Schůzi svolal dne 20.12.2021 předseda představenstva Stanislav Přikryl obvyklým způsobem (https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ a soukromá Facebooková skupina).

Pozvánka na členskou schůzi tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Přítomní členové představenstva: Stanislav Přikryl, Jaroslav Straka, Bronislav Kozák

Omluvení členové představenstva: ------------

Nepřítomní členové představenstva: ------------

Přítomní členové: viz. Prezenční listina

Hosté: Petr Merčák, Pavel Moš, Radek Medřický

Prezenční listina tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Všichni přítomní si při příchodu na jednání provedli samotest na přítomnost viru COVID-19 antigenním testem ze slin REALY TECH. Žádný z účastníků neměl pozitivní test.

Program

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu

2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.

3. Kontrola úkolů z minula

a) "Směrnice"o způsobu a místě archivace dokladů + nahlížení do dokladů členy, dle GDPR

b) Úprava loga KOK grafikem

c) Turistické razítko – FORTel

4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2021

5. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2021

6. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2021

Přestávka 15 min.

7. Návrh kandidátů do představenstva a kontrolní komise

8. Volba členů představenstva a kontrolní komise

Přestávka 15 min.

9. Výběr z nabízených prostor pro další působení KOK (akce, sklad)

9.1. Zámek Čechy pod Kosířem

9.2. Fort XIII. - Olomouc - Nová ulice

9.3. Amfiteátr Otaslavice

9.4. Moravičanské okrašlovaci spolek - Moravičany (u Mohelnice)

Přestávka 15 min.

10. Plán akcí KOK na rok 2022

10.1 Olomoucký Fortel

10.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla

10.3. Účast členů KOK na cizích kovářských akcích

11. Diskuze

12. Usnesení

13. Závěr

Ad 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu

Předseda Stanislav Přikryl zahájil jednání ve 14:30 hod. a přivítal přítomné členy. Konstatoval, že na jednání je přítomno 11 členů z 16ti a členská schůze je tedy jako orgán usnášeníschopná.

Jaroslav Straka navrhnul za předsedajícího členské schůze předsedu Stanislava Přikryla

 

Hlasování č. 1

   
 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Přesedajícím členské schůze byl zvolen Stanislav Přikryl

Dále předseda Stanislav Přikryl navrhl Jaroslava Straku jako zapisovatele průběhu jednání a Bronislava Kozáka a Františka Kalába jako ověřovatele zápisu.

 

Hlasování č. 2

   
 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Ad 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.

Bronislav Kozák podal návrhy na doplnění:

1. Hlasování o přijetí nových členů:

Pavel Merčák, Petr Merčák a Martin Kirakovjan, přihlášky podány 21.01.2022. Zařadit hlasování jako bod 7

 

Hlasování č. 3

   
 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat. Hlasování je zařazeno jako bod 7 (dojde k přečíslování)

2. Projednání požadavku: Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník na zajištění dvou porotců od KOK pro kovářskou soutěž konanou 20-21.04.2022. Zařadit jako bod 11. (dojde k přečíslování)

 

Hlasování č. 4

   
 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat. Projednání je zařazeno jako bod 11 (dojde k přečíslování)

Odsouhlasení doplněného programu

 

Hlasování č. 5

   
 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Navrhovaný program byl odsouhlasen

Ad 3. Kontrola úkolů z minula

a) "Směrnice"o způsobu a místě archivace dokladů + nahlížení do dokladů členy, dle GDPR

Trvá - splněno částečně

"Směrnice" není vypracovaná. Nahlížení do dokladů - existuje internetová aplikace.

Bronislav Kozák nahrnul odložit vypracování "Směrnice" na neurčito.

 

Hlasování č. 6

   
  Členská schůze schvaluje odložit vypracování "Směrnice" na neurčito
 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Bronislav Kozák)

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

b) Úprava loga KOK grafikemnesplněno

Jaroslav Straka navrhnul zrušit úkol.

 

Hlasování č. 7

   
  Členská schůze schvaluje zrušení úkolu - Úprava loga KOK grafikem.
 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Jaroslav Straka)

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

c) Turistické razítko – FORTelnesplněno

Jaroslav Straka navrhnul zrušit úkol.

 

Hlasování č. 8

   
  Členská schůze schvaluje zrušení úkolu - Turistické razítko FORTel.
 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Jaroslav Straka)

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Ad 4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2021

Členové byli seznámeni s výroční zprávou předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2021

 

Hlasování č. 9

   
 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2021

 

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 2 (S. Přikryl, J. Straka)

 

Nepřítomen: 0

 

Zpráva byla přijata

Výroční zpráva předsedy a místopředsedy tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Ad 5. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2021

Členové byli seznámeni s výroční zprávou hospodáře o hospodaření KOK za rok 2021

 

Hlasování č. 10

   
 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu hospodáře o hospodaření KOK za rok 2021

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Bronislav Kozák)

 

Nepřítomen: 0

 

Zpráva byla přijata

Výroční zpráva hospodáře tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Ad 6. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2021

Členové byli seznámeni s výroční zprávou tajemníka spolku KOK za rok 2021

 

Hlasování č. 11

   
 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu tajemníka spolku KOK za rok 2021

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Bronislav Kozák)

 

Nepřítomen: 0

 

Zpráva byla přijata

Výroční zpráva tajemníka tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Ad 7. Hlasování o přijetí nových členů

 

Hlasování č. 12

   
 

Členská schůze schvaluje přijetí nového člena Pavla Merčáka

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Pavel Merčák byl v nepřítomnosti přijat za člena KOK 

Hlasování č. 13

   
 

Členská schůze schvaluje přijetí nového člena Martina Kirakovjana

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Martin Kirakovjan byl v nepřítomnosti přijat za člena KOK 

Hlasování č. 14

   
 

Členská schůze schvaluje přijetí nového člena Petra Merčáka

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Petr Merčák byl přijat za člena KOK

Tímto se zvýšil počet přítomných na 12 z 19ti členů

Ad 8. Sestavení kandidátní listiny do orgánů představenstva a Kontrolní komise

Ondřej Straka přednesl návrh na složení nového představenstva a Kontrolní komise.

Navrhnul, aby bylo zachováno současné vedení spolku, včetně složení Kontrolní komise.

Návrh kandidátů do představenstva:

Předseda představenstva: Stanislav Přikryl

Místopředseda představenstva: Jaroslav Straka

Hospodář představenstva: Bronislav Kozák

 

Hlasování č. 15

   
 

Návrh na složení představenstva

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Návrh kandidátů do Kontrolní komise:

1. Milan Stawaritsch

2. Aleš Jakubec

3. Vítězslav Bobčík

 

Hlasování č. 16

   
 

Návrh na složení Kontrolní komise

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Ad 9. Volba členů představenstva a kontrolní komise

9.1 Volba navržených kandidátů do představenstva

 

Hlasování č. 17

   
 

Předseda představenstva: Stanislav Přikryl

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Stanislav Přikryl)

 

Nepřítomen: 0

 

Předsedou představenstva byl zvolen Stanislav Přikryl 

Hlasování č. 18

   
 

Místopředseda představenstva: Jaroslav Straka

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Jaroslav Straka)

 

Nepřítomen: 0

 

Místopředsedou představenstva byl zvolen Jaroslav Straka 

Hlasování č. 19

   
 

Hospodář představenstva: Bronislav Kozák

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Bronislav Kozák)

 

Nepřítomen: 0

 

Hospodářem představenstva byl zvolen Bronislav Kozák

9.2 Volba navržených kandidátů do Kontrolní komise

 

Hlasování č. 20

   
 

Člen kontrolní komise Milan Stawaritsch

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Milan Stawaritsch)

 

Nepřítomen: 0

 

Členem kontrolní komise byl zvolen Milan Stawaritsch 

Hlasování č. 21

   
 

Člen kontrolní komise Aleš Jakubec

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Aleš Jakubec)

 

Nepřítomen: 0

 

Členem kontrolní komise byl zvolen Aleš Jakubec 

Hlasování č. 22

   
 

Člen kontrolní komise Vítězslav Bobčík

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Členem kontrolní komise byl zvolen Vítězslav Bobčík

Ad 10. Výběr z nabízených prostor pro další působení KOK (akce, sklad)

10.1. Zámek Čechy pod Kosířem

10.2. Fort XIII. - Olomouc - Nová ulice

10.3. Amfiteátr Otaslavice

10.4. Moravičanské okrašlovaci spolek - Moravičany (u Mohelnice)

Členové představenstva a Ivo Stawaritsch předali přítomným členům dostupné informace ohledně nabízených prostor pro další působení našeho spolku.

Host, Pavel Moš přednesl svou nabídku působení našeho spolku v amfiteátru v Otaslavicích. Uvítal by, kdyby se KOK alespoň podílelo na některé akci, která se tam bude konat.

Aleš Jakubec seznámil přítomné o svém neplánovaném osobním jednání s předsedou "Moravičanské okrašlovaci spolek". Předseda nám opět nabídnul možnost zázemí pro KOK. Spolek má velký zájem s námi spolupracovat. Aleš Jakubec byl pozván jako kovář na akci tohoto spolku 17.09.2022. Členská schůze se dohodla, že Aleš Jakubec bude zastupovat KOK na této akci. Pokud bude mít v té době již KOK svůj banner, bude na této akci vyvěšen.

Představenstvo jednotně sdělilo členské schůzi, že na základě předložených nabídek je pro nabídku zámku Čechy pod Kosířem, která se jeví jako nejvýhodnější, jak z hlediska předpokládané návštěvnosti, tak prostoru pro akce, lokality a zázemí (včetně skladovacích prostor) navrhuje tedy přijmout toto nabídku.

Nikdo s přítomných nevznesl proti tomuto návrhu žádnou připomínku či nesouhlas.

Členská schůze odsouhlasila, aby členové představenstva a Ivo Stawaritsch inicializovali jednání s kastelánem zámku Čechy pod Kosířem a ředitelem Vlastivědného muzea Olomouc k uzavření smlouvy o působení spolku KOK v prostorách zámku a poskytnutí skladových prostor.

V rámci jednání také zjistit další možnosti spolupráce se zámkem a Vlastivědným muzeem.

Ad 11. Projednání požadavku Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník na zajištění dvou porotců od KOK pro kovářskou soutěž konanou 20-21.04.2022

Předsedající vyzval členy, zda by se chtěl někdo z přítomných zúčastnit této soutěže jako porotce.

Přihlásili se a byli delegováni:

Ivo Stawaritsch a Titus Angyal a jako náhradník Stanislav Přikryl.

Ad 12. Plán akcí na rok 2022

12.1. Olomoucký Fortel

Termín 21-22.5.2022

(již předjednáno s vedením zámku Čechy pod Kosířem z důvodu velkého zájmu o prostory. Rezervace min. půl roku dopředu)

12.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla

Předběžný termín 8.10.2022

(bude upřesněn až po jednání s kastelánem zámku Čechy pod Kosířem)

12.3. Účast členů KOK na cizích kovářských akcích

Vzhledem ke stále se měnících protiepidemických opatření není možno v tuto chvíli nic naplánovat.

Ad 13. Diskuze

Úprava názvu Olomoucký Fortel

Do diskuze dal pan Alfred Stawaritsch dotaz, zda by se neměl upravit název naší akce Olomoucký Fortel a to tak, že by se neuvádělo slovo "Olomoucký". Důvod je ten, že již nebudeme tuto akci pořádat v katastru města Olomouc.

Jaroslav Straka uvedl, že by v tuto chvíli nebylo příliš vhodné současně se změnou místa pořádání této akce měnit i název akce. Jelikož jsme spolek působící v Olomouckém kraji a i zámek Čechy pod Kosířem je tomto kraji, je zcela v pořádku, že uvádíme v názvu naší akce slovo "Olomoucký". Navíc již máme s tímto názvem akce spjatou tříletou historii.

Inventura skladu

Bronislav Kozák připomněl, že jakmile se podepíše smlouva s vedením zámku Čechy pod Kosířem, bude informovat členy ohledně svozu hmotného majetku do dohodnutých skladových prostor na zámku a týž den by se provedla i inventura skladu.

Kované dílo pro zámek v rámci Olomouckého Fortelu 2022

Do diskuze se přihlásil i Stanislav Přikryl a závazně pověřil Ondřeje Straku a Ivo Stawaritche na vypracování návrhu "kované slavobrány" pro novomanžele do termínu 31.3.2022, která by se pro zámek Čechy pod Kosířem vyhotovila během 4. ročníku Olomouckého Fortelu 2022.

Zároveň jeden návrh vypracuje i Stanislav Přikryl. Vyzval i ostatní členy, kteří by měli zájem o vytvoření návrhů na tuto slavobránu. Hlasováním se pak vybere v průběhu dubna ten návrh, který se vyhotoví.

Grafika triček Olomoucký Fortel

V diskuzi se projednala i otázka úpravy grafiky triček Olomoucký Fortel. Členové se shodli na úpravě grafiky triček tak, že se zcela vypustí název akce "Olomoucký Fortel" včetně ročníku, aby byly trika použitelná na všech akcích, kterých se členové spolku KOK zúčastňují. Požadavky na úpravu grafiky byly předány Jaroslavu Strakovi, aby toto zajistil.

Bannery a trika s logem KOK na akcích

Do diskuze se přihlásil Jaroslav Straka s prosbou ke členům aby, pokud to bude možné, používali na všech akcích, kterých se zúčastní, bannery a trika s logem KOK. Grafiku a výrobu bannerů (rozměr 150x30cm) taktéž zajistí Jaroslav Straka.

Ad 14. Usnesení

Usnesení členské schůze Spolku kováři Olomouckého kraje,

která se konala dne 22.01.2022 v areálu zámku Čechy pod Kosířem, Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem

Členská schůze Spolku kováři Olomouckého kraje

1. schválila Stanislava Přikryla jako předsedajícího členské schůze (hlasování č. 1)

2. schválila Jaroslava Straku jako zapisovatele průběhu jednání. Bronislava Kozáka a Františka Kalába, jako ověřovatele zápisu (hlasování č. 2)

3. schválila doplnění programu (hlasování č. 3, 4)

4. schválila navrhovaný program (hlasování č. 5)

5. schválila kontrolu úkolů (hlasování č. 6, 7, 8)

6. schválila výroční zprávu předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2021 (hlasování č. 9)

7. schválila výroční zprávu hospodáře - hospodaření spolku za rok 2021 (hlasování č. 10)

8. schválila výroční zprávu tajemníka spolku KOK za rok 2021 (hlasování č. 11)

9. přijala 3 nové členy (hlasování č. 12, 13, 14)

10. schválila kandidátní listinu představenstva (hlasování č. 15)

11. schválila kandidátní listinu Kontrolní komise (hlasování č. 16)

12. zvolila předsedu představenstva Stanislava Přikryla (hlasování č. 17)

13. zvolila místopředsedou představenstva Jaroslava Straku (hlasování č. 18)

14. zvolila hospodáře představenstva Bronislava Kozáka (hlasování č. 19)

15. zvolila člena kontrolní komise Milana Stawaritsche (hlasování č. 20)

16. zvolila člena kontrolní komise Aleše Jakubce (hlasování č. 21)

17. zvolila člena kontrolní komise Vítězslava Bobčíka (hlasování č. 22)

Ad 16. Závěr

Jednání členské schůze ukončil Stanislav Přikryl v 17:00 hodin.

V Čechách pod Kosířem dne 22.01.2022

Přílohy:

1. Pozvánka na členskou schůzi

2. prezenční listina

3. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2021

4. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2021

5. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2021

Zapsal dne 22.01.2022

………………………………………….
Jaroslav Straka

Ověřil dne 04.02.2022

………………………………………….
Bronislav Kozák

Ověřil dne 06.02.2022

………………………………………….
František Kaláb

Předseda představenstva

………………………………………….
Stanislav Přikryl

Příloha č. 1


Pozvánka na výroční členskou schůzi

spolku Kováři Olomouckého Kraje

IČ: 04838084

Výroční členská schůze spolku Kováři Olomouckého Kraje se koná dne

22.01.2022 od 14:00 hod.

v areálu zámku Čechy pod Kosířem, Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem

GPS: 49°32'59.077"N, 17°2'14.459"E

Prezence účastníků od 14:00 hod.

Zahájení schůze: 14:30 hod.

Program

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu
 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.
 3. Kontrola úkolů z minula
  • "Směrnice" o způsobu a místě archivace dokladů + nahlížení do dokladů členy, dle GDPR
  • Úprava loga KOK grafikem
  • Turistické razítko – FORTel
 4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2021
 5. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2021
 6. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2021

Přestávka 15 min.

 1. Návrh kandidátů do představenstva a kontrolní komise
 2. Volba členů představenstva a kontrolní komise

Přestávka 15 min.

 1. Výběr z nabízených prostor pro další působení KOK (akce, sklad)

  9.1. Zámek Čechy pod Kosířem

  9.2. Fort XIII. - Olomouc - Nová ulice

  9.3. Amfiteátr Otaslavice

  9.4. Moravičanské okrašlovaci spolek - Moravičany (u Mohelnice)

Přestávka 15 min.

 1. Plán akcí na rok 2022

  10.1. Olomoucký Fortel

  10.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla

  10.3. Účast členů KOK na cizích kovářských akcích

 2. Diskuze
 3. Usnesení
 4. Závěr

V Olomouci dne 20.12.2021

Za představenstvo KOK

Stanislav Přikryl

Předseda


Příloha č. 3

Výroční zpráva předsedy a místopředsedy

spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2021

Vážené kolegyně a kolegové,

představenstvo KOK pracovalo v roce 2021ve složení:

předseda: Stanislav Přikryl

místopředseda: Jaroslav Straka

hospodář: Bronislav Kozák

V úvodu bychom chtěli společně poděkovat všem členům za aktivní přístup ve všech oblastech činnosti spolku v roce 2021. V uplynulém roce nás v naší činnosti velmi omezila ještě stále probíhající pandemie Covid-19. Téměř všechny kovářské akce v České republice, naplánované na loňský rok byly zrušené, až na pár výjimek. Jsme však velmi rádi, že se nám i v tak složité době podařilo alespoň pár akcí uskutečnit. Počet členů spolku se meziročně nezměnil a zůstává tedy na počtu 16.

Stručná zpráva o činnosti spolku v roce 2021:

24. února - "Vyrovnání promáčklých vchodových vrat na Fort XVII."

Bronislav Kozák a Josef Šesták provedli opravu promáčklých vchodových vrat.

20. března - "Zasklení světlíku vstupních dveří do galerie na Fort XVII."

Bronislav Kozák spolu s Josefem Šestákem zasklili světlík nad opravenými dveřmi do galerie.

29. března - "Narozeninové kování"- Kostelec na Hané - u Františka Kalába

Tak, jako každý rok se členové spolku setkali s oslavenci u Františka Kalába v dílně. Tentokrát přijelo 8 členů a 3 kamarádi.

15. května - "Výroční členská schůze" - Fort XVII. Křelov - venkovní prostory areálu

Z důvodů přetrvávajícího nouzového stavu v důsledku pandemie Covid19 se členové dohodli na uskutečnění 2 menších kovářských akcí v průběhu roku 2021. 17.července - "Noční kování" a 9.-10.října "Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla". Téma kování bylo na základě návrhu Stanislava Přikryla jednomyslně odhlasováno a to: "Užitné umění". Dalším bodem programu byla schůzka s novým nájemcem Fort XVII a vzájemná dohoda o spolupráci s pevností do budoucna. Byl zde přednesen návrh Jaroslava Straky, aby se u příležitosti 20.výročí povýšení města Lanžhot na město uskutečnilo "Lanžhotské kování", které by pořádalo město Lanžhot ve spolupráci se spolkem kováři Olomouckého kraje. Případný finanční výtěžek by byl ve prospěch spolku KOK.

01. června - Komínová dvířka pro Fort XVII.

Do předváděcí místnosti na Fortu XVII. byla namontována komínová dvířka, které vyrobil Bronislav Kozák a společně s Františkem Kalábem je namontovali.

20-22. června - Oprava pantů vchodové poterny pro Fort XVII.

Bronislav Kozák opravil panty vchodové poterny, k nim vyrobil "karhák" a "hašpu".

22. června - 1. července - Oprava neodborně provedené elektroinstalace zásuvek na Fortu XVII.

Bronislav Kozák v našich místnostech na Fortu XVII. předělal neodborně provedenou elektroinstalaci Ukrajinskými pracovníky a nachystal pro připojení do sítě kvalifikovaným elektrikářem.

9. července - malování skladu na Fortu XVII.

Bronislav Kozák vymaloval prostory našeho skladu na Fortu XVII.

17.- 18. července - "Noční kování na Fortu XVII." - Křelov

Toto noční kování jsme po ničivém červnovém tornádu na jihu Moravy zasvětili tomuto tématu. Rozhodli jsme se výtěžek z prodeje (AUKCE) zde vykovaných děl věnovat 2 tornádem postižených rodin v obci Mikulčice. Proto se název Noční kování upravil na "Noční kování na Fortu XVII (Kováři Mikulčicím). Přijelo nás v tomto dobročinném počínání podpořit mnoho kovářů z celé republiky, aby zde do aukce na pomoc rodinám v Mikulčicích vykovali své díla.

18. července - "Ukončení spolupráce s pevností FortXVII."-Křelov

V průběhu zajišťování Nočního kování se naprosto jasně projevily již déle trvající problémy v komunikaci s novými nájemci pevnosti, které zcela zásadně ovlivnily další spolupráci a setrvání spolku KOK v dosavadních prostorech pevnosti FortXVII. Při úklidu po akci Noční kování jsme se většinově rozhodli odvozit veškerý náš movitý majetek z dosud vyčleněných prostor v pevnosti a ukončit dosavadní spolupráci se současnými nájemci Fort XVII. Po tomto rozhodnutí se představenstvo spolku a někteří členové usilovně snažili zajistit jiné prostory na vybudování technického zázemí pro spolek KOK. Po několika nabídkách na vhodné prostory se spolku za výrazného přispění v komunikaci zásluhou Ivo Stawaritche podařilo předběžně domluvit vhodné prostory na zámku Čechy pod Kosířem.

18.-25. července - Internetová aukce "Kováři Mikulčicím"

Během internetové aukce se podařilo vydražit kované díla v celkové hodnotě 18.900,-Kč.

31. července - 1. srpna - "Dny řemesel a setkání kovářů" - Rožnov pod Radhoštěm

Po dvouleté přestávce jsme se opět mohli zúčastnit této pěkné akce. Letos se zúčastnili za spolek KOK Bronislav Kozák, Jaroslav Straka, Ondřej Straka. Přijeli si s námi zakovat i kamarádi Radek Medřický, Petr a Pavel Merčákovi, Richard a Jaroslav Rulf a Kamil Kozák. Přijel se na nás podívat František Kaláb s rodinou, tentokrát jen jako návštěvník.

11.-13. srpen - "Lanžhotské kování" - dvůr muzea v Lanžhotě

Po dohodě Jaroslava Straky, jako zástupce spolku KOK s vedením města Lanžhot se ve složení kovářů: Ivo Stawaritsch, Milan Stawaritsch, František Kaláb, Ondřej Straka a Petr Merčák, uskutečnilo v prostorech místního muzea v Lanžhotě "Lanžhotské kování". Návrh kované plastiky "Volavky" byl od Ivo Stawaritsche. Během 3 dnů se zdárně podařila tato plastika dokončit včetně přípravy na instalaci před slavnostním odhalením plastiky ke 20.výročí povýšení Lanžhota na město.

13. srpna - "Předání výtěžku z internetové aukce "Kováři Mikulčicím"- Mikulčice

Jaroslav a Ondřej Straka, jako zástupci spolku KOK předali finanční dary (výtěžek z internetové aukce) rodině Ivana Irši z Mikulčic ve výši 9.500,-Kč a rodině Roberta Tesaříka z Mikulčic ve výši 9.400,-Kč. K těmto částkám jsme přidali i finanční dary od našich kamarádů kovářů.

27.-29. srpen - "Hefaiston" - hrad Helfštýn

Již pravidelně se členové spolku setkávají se svými přáteli na této kovářské mezinárodní akci. Letos se kování zúčastnili Ivo a Milan Stawaritchovi, kde kovali mísu na ovoce a Ondřej Straka spolu s Filipem Strakou a Petrem Merčákem, kde kovali Moravský ornament. Spolek měl na 2 nádvoří svůj prodejní a prezentační stánek, kde se postupně naši členové střídali. Bratři Milan a Ivo Stawaritschovi získali 1 cenu za svou kovanou mísu na ovoce.

22. září - "Slavnostní odhalení plastiky "Volavky" - Lanžhot

U příležitosti 20.výročí povýšení Lanžhota na město členové našeho spolku vykovali na Lanžhotském kování plastiku Volavky, která se slavnostně odhalila u smuteční obřadní síně v Lanžhotě. Této události se zúčastnili nejen představitelé vedení města, ale i všichni kováři, kteří na plastice pracovali a nebo organizačně zajišťovali hladký průběh "Lanžhotského kování". Jmenovitě Ivo a Milan Stawaritschovi, František Kaláb, Petr Merčák a Jaroslav Straka.

11.-12. září - "Mezinárodní kovářské sympozium" - Bečov nad Teplou

František Kaláb, Tito Angel, Ondřej Straka a Jaroslav Straka se zúčastnili tohoto již tradičně prestižního setkání kovářů z celé republiky i Slovenska. Spolu s námi kovali i naši kamarádi Adam Stolarik a Radek Medřický. Tentokrát bylo téma: "Tajemství".

27. listopadu - "AdventTúr" - Lanžhot

Místo tradičního Vánočního Jarmarku v důsledku zákazu konání vánočních trhů se konal v Lanžhotě AdventTúr. Podařilo se dát pár kovářů dohromady, abychom se této akce taky zúčastnili. Za spolek KOK František Kaláb, Ondřej Straka a Jaroslav Straka. Podpořit nás přijeli Adam Stolarik, Radek a Jituška Medřičtí, Petr a Pavel Merčákovi a Filip Straka. Počet návštěvníků u našeho stanoviště během akce byl vysoký a tak se dá říct, že se akce zdařila. K dokonalé atmosféře adventu nám napadl do rána i sníh.

V Lanžhotě dne 5.ledna 2022

Zpracoval: Jaroslav Straka, místopředseda


Příloha č. 4

Výroční zpráva hospodáře

spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2021

Jako hospodář jsem pro spolek v roce 2021:

Vedl daňovou evidenci (účetnictví)

Zpracoval a podal za rok 2021:

Daňové přiznání DPPO, Příloha k účetní uzávěrce, Výkaz o majetku a závazcích

Přiznání k dani silniční

Vyúčtování daně DPP

Odeslal Roční přehled do sbírky listin

Vyřizoval dotace od SMOl a Olomouckého kraje

Vypracování a podání žádostí

Všechny žádosti byly zamítnuty z důvodu nízkých dotačních prostředků a velkého počtu žádostí.

Vedl seznam majetku a zásob KOK

Rok 2021 se z hlediska hospodaření spolku byl opět rozporuplný. Díky pandemii COVID-19 se nepodařilo uskutečnit hlavní akci roku - Olomoucký FORTel. Na druhou stranu se podařilo uskutečnit náhradní akci "Noční kování na Fortu". Akce "Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla" se nemohla uskutečnit z důvodu našeho odchodu z Fortu XVII.

Hospodaření KOK v číslech:

Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2021

  Zůstatek v pokladně:
 0,00 Kč
  Zůstatek na účtu 2401097586/2010:
138 699,59 Kč
  Finanční prostředky celkem:
138 699,59 Kč

  Příjmy v roce 2021
 
  Prodej zboží:
 19 650,00 Kč
  (aukce Kováři Mikulčicím)
  Kurzy / semináře:
 0,00 Kč
 
  Předvádění kovářství veřejnosti:
0,00 Kč
 
  Prodej výrobků / Zakázky:
47 500,00 Kč
 
  Vstupenky FORTel:
0,00 Kč
 
  Vstupenky Setkání s KOK:
8 150,00 Kč
 
  Členské příspěvky KOK:
9 000,00 Kč
 
  Zápisné KOK:
0,00 Kč
 
  Dary od členů:
0,00 Kč
 
  Dotace:
0,00 Kč
 
  Sponzorské smlouvy:
0,00 Kč
 
  Ostatní:
899,00 Kč
 
  Příjmy celkem:
85 199,00
 

  Výdaje v roce 2021
 
  Nákup DHM:
0,00 Kč
 
  Nákup materiálu:
12 949,81 Kč
 
  Nákup zboží:
0,00 Kč
 
  Mzdy / DPP:
0,00 Kč
 
  Mzdy / DPP - daň 15¨%: 
 0,00 Kč
 
  Provozní režie:
34 144,68 Kč
 
  Výdaje celkem:
47 094,49 Kč
 
  Hospodářský výsledek:
38 104,51
 
  Neodečitatelné náklady:
18 900,00 Kč
  (Darovací smlouvy Mikulčicím)

Členové spolku mohou průběžně sledovat hospodaření spolku na webových stránkách https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ (Dolní menu „Sekce pro členy“)

V Olomouci dne 06.01.2022

Bronislav Kozák
hospodář


Příloha č. 5

Výroční zpráva tajemníka spolku

Kováři Olomouckého kraje za rok 2021

Jako tajemník jsem pro spolek v roce 2021 vykonával svou činnost dle Organizačního a jednacího řádu KOK.

Pro členy spolku jsou na webových stránkách KOK (https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ [Dolní menu "Sekce pro členy"]) průběžně umísťovány kopie všech dokumentů a záznamy o došlé i přijaté poště.

V roce 2021 jsem zorganizoval:

1. Zorganizoval 4 hlasování per rollam:

- Hlasování o prominutí ročního příspěvku KOK za rok 2021 - Barbora Handlová a Josef Šesták

- Anketa - Co letošním FORTelem?

- Gril pro restauraci na fortu

- Fort - zasklení vchodového světlíku

2. Zorganizoval a podílel se na úpravách prostor Fortu XVII.:

- vyrovnání plechových vrat před hospodou

- nový zámek plechové vrata před hospodou

- zasklívání světlíku

- umývání světlíku

- karhák do pravých vrat

- umytí oken

- vyrovnání pantů východová poterna

- komínová dvířka včetně montáže

- oprava pantů vchodová poterna

- oprava / předělání neodborně provedené vrchní instalace zásuvek Ukrajincem

- oprava natažení kabelu v technických lištách k rozvaděči

- malování ve skladu

3. Zpracoval a předložil členům nabídky prostor pro další působení KOK (akce, sklad).

- Zámek Čechy pod Kosířem

- Fort XIII. - Olomouc - Nová ulice

- Amfiteátr Otaslavice

- Moravičanské okrašlovaci spolek - Moravičany (u Mohelnice)

V Olomouci dne 06.01.2022

Bronislav Kozák
tajemník KOK


2022-01-22-Zapis_z_jednani_clenske_schuze-final-web.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák