Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Zápis z jednání výroční členské schůze

Spolku Kováři olomouckého kraje

konané dne 21.01.2023

v prostorech kavárny "Kafe v parku", zámek Čechy pod Kosířem,

Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem

IČ: 04838084, spisová značka: L 14811 vedená u Krajského soudu v Ostravě

______________________________________________________________________________

Schůzi svolal dne 17.12.2022 předseda představenstva Stanislav Přikryl obvyklým způsobem (https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ a soukromá Facebooková skupina).

Pozvánka na členskou schůzi tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Přítomní členové představenstva: Stanislav Přikryl, Jaroslav Straka, Bronislav Kozák

Omluvení členové představenstva: ------------

Nepřítomní členové představenstva: ------------

Přítomní členové: viz. Prezenční listina

Hosté: Adam Stolařil, Radek Medřický, Mgr. Martin Váňa (kastelán), Jaromír Král (provozní správce), František Kundera

Prezenční listina tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Program

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu

2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.

3. Kontrola úkolů z minula

a) Úprava loga KOK grafikem

4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2022

5. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2022

6. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2022

Přestávka 15 min.

7. Návrh na změnu Organizačního a jednacího řádu KOK

8. Plán akcí KOK na rok 2023

8.1 Olomoucký Fortel

8.1.1 Kované dílo pro zámek v rámci Olomouckého Fortelu 2023

8.1.2 Projednání možnosti rozšířit Fortel o nožířskou sekci (výstava / přednáška / ukázky)

8.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla

8.3. Účast členů KOK na cizích kovářských akcích

8.4. Projednání požadavku Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník na zajištění dvou porotců od KOK pro kovářskou soutěž konanou v roce 2023

8.5. Projednání uspořádání kurzu na svařování TIGem a řezání plazmou

8.6. Projednání uspořádání kurzu kreslení v CADu (navázání na proběhlý kurz 22.02.2020)

9. Dotisk triček - KOK

Přestávka 15 min.

10. Projednání návrhu na výrobu mikin s logem KOK

11. Výroba bannerů KOK pro členy

12. Diskuze

13. Usnesení

14. Závěr

Ad 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu

Předseda Stanislav Přikryl zahájil jednání ve 14:30 hod. a přivítal přítomné členy. Konstatoval, že na jednání je přítomno 10 členů z 17ti a členská schůze je tedy jako orgán usnášeníschopná.

Stanislav Přikryl nahrnul za předsedajícího členské schůze místopředsedu Jaroslava Straku

 

Hlasování č. 1

   
 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Přesedajícím členské schůze byl zvolen Jaroslav Straka

Dále předseda Stanislav Přikryl navrhl Jaroslava Straku jako zapisovatele průběhu jednání a Bronislava Kozáka a Františka Kalába jako ověřovatele zápisu.

 

Hlasování č. 2

   
 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Ad 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.

Bronislav Kozák navrhnul doplnit program o vystoupení hostů a zařadit jej na začátek programu.

1. Vystoupení hosta, nožíře Františka Kunderu:

Nabídka účasti nožířů na Olomouckém FORTELU. Zařadit jako bod 3

 

Hlasování č. 3

   
 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat. Vystoupení hosta je zařazeno jako bod 3 (dojde k přečíslování)

2. Vystoupení hosta, kastelána Mgr. Martina Váňi:

Kované dílo pro zámek, vytvořené v rámci Olomouckého FORTELU. Zařadit jako bod 4.

 

Hlasování č. 4

   
 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat. Vystoupení hosta je zařazeno jako bod 4 (dojde k přečíslování)

Odsouhlasení doplněného programu

 

Hlasování č. 5

   
 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Navrhovaný program byl odsouhlasen

Ad 3. Vystoupení hosta, nožíře Františka Kunderu - nabídka účasti nožířů na Olomouckém FORTELU

Pan Kundera představil na schůzi návrh na spolupráci volného sdružení nožířů se spolkem KOK a to v podobě uspořádání prodejní výstavy po dobu konání Olomouckého Fortelu 2023 v krytém prostoru zámecké oranžerie.

KOK a volné sdružení nožířů se domluvilo na následných podmínkách:

 • KOK vyhradí potřebné prostory oranžerie pro uspořádání prodejní nožířské výstavy (max. 1/2 celkové plochy)

 • Kastelán zámku přislíbil bezplatné zapůjčení 10 pivních setů pro vystavující nožíře (pouze do interiéru) a paravany na oddělení zázemí pro kováře účinkující na Olomouckém Fortelu

 • Vstupné na Olomoucký Fortel bude zahrnovat i automatický vstup návštěvníků na výstavu

 • KOK zajistí 1x výheň pro nožíře. Nožíři se zavazují po celou dobu konání Olomouckého Fortelu (So-Ne) zde předvádět návštěvníkům nejen své výrobky, ale i ukázky výroby nožů či seker.

 • Členská schůze se usnesla, že bude tato výstava omezena na max. 20 vystavujících nožířů.

 • Dle požadavku KOK pan Kundera předá hospodáři KOK jmenný seznam vystavujících nožířů nejpozději do 28.2.2023.

 • Spolek KOK dal nabídku, že může zajistit stravování i pro vystavující nožíře (2x teplé jídlo v sobotu a 1x teplé jídlo v neděli) v nákladových cenách, které se budou odvíjet dle aktuálních nákupních cen potravin v čase jejich nákupu za předpokladu, že pan Kundera dá hospodáři KOK požadavek do 28.2.2023, pro kolik účastníků potřebuje zajistit stravování. Součástí požadavku na stravu bude jmenný seznam strávníků. Pan Kundera poté do 7.3.2023 uhradí předem náklady na stravování za tyto účastníky na účet KOK.

  V případě, že by po tomto termínu chtěl upravit počet strávníků, nebude toto možné a zaplacená částka za stravu nebude zpět vrácena. Zájemci o toto stravování obdrží po příjezdu na místo konání akce od hospodáře KOK stravenky. Pokud se zájemce přihlásí na stravu po dobu akce Olomoucký Fortel, bude mu účtováno automaticky 3x teplé jídlo. Snídaně si řeší každý sám.

 • Přespání je pro nožíře možné v autě či karavanu na parkovišti zámku, dále ve vlastních stanech na travnatých plochách u parkoviště a nebo prostorách oranžerie v místě nožířské výstavy.

 • KOK a zástupce nožířů (p. Kundera) se dále dohodli na spolupráci v oblasti propagace akce Olomoucký Fortel (FB, plakáty, aj.) a to tak, že bude na propagačním materiálu uváděno nejen kované dílo, které bude zhotoveno během akce, ale i prodejní výstava nožů s ukázkami výroby nožů.

 • Pan Kundera zmínil, že by případně mohl domluvit i přednášku pro návštěvníky ohledně výroby nožů

 • Dle pozdější volné debaty se KOK domluvilo s vedením kavárny na zámku, že by se přednáška mohla uspořádat v salonku kavárny.

Ad 4. Vystoupení hosta, kastelána Mgr. Martina Váňi - Kované dílo pro zámek v rámci Olomouckém FORTELU

Kastelán zámku pan Mgr. Váňa přednesl členské schůzi možné návrhy na výrobu kovaného díla, které by se vyrobilo během Olomouckého Fortelu a po dokončení by bylo instalováno v areálu zámeckého parku.

Návrhy:

 1. Výroba kované zdobené lavičky pro novomanžele, která by byla využívaná na fotografování

 2. Výroba kruhové kované lavičky okolo stromu

 3. Výroba kovaného stolku k již stávající slavobráně pro novomanžele

 4. Výroba stojanů na závěsné lampy okolo chodníku

Přestávka 15 min.

Ad 5. Kontrola úkolů z minula

a) Úprava loga KOK grafikemnesplněno, úkol trvá

Ad 6. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2021

Členové byli seznámeni s výroční zprávou předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2022

Zpráva byla zveřejněna 04.01.2023 na interní Facebookové stránce KOK

 

Hlasování č. 6

   
 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2022

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Zpráva byla přijata

Výroční zpráva předsedy a místopředsedy tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Ad 7. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2022

Členové byli seznámeni s výroční zprávou hospodáře o hospodaření KOK za rok 2022

Zpráva byla zveřejněna 04.01.2023 na interní Facebookové stránce KOK

 

Hlasování č. 7

   
 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu hospodáře o hospodaření KOK za rok 2022

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Zpráva byla přijata

Výroční zpráva hospodáře tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Ad 8. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2022

Členové byli seznámeni s výroční zprávou tajemníka spolku KOK za rok 2022

Zpráva byla zveřejněna 04.01.2023 na interní Facebookové stránce KOK

 

Hlasování č. 8

   
 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu tajemníka spolku KOK za rok 2022

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Zpráva byla přijata

Výroční zpráva tajemníka tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Ad 9. Návrh na změnu Organizačního a jednacího řádu KOK

Bronislav Kozák seznámil přítomné s navrhovanými změnami Organizačního a jednacího řádu KOK.

Návrh na změnu Organizačního a jednacího řádu KOK byl zveřejněn 26.06.2022 na interní Facebookové stránce KOK

 

Hlasování č. 9

   
 

Členská schůze schvaluje novelizovaný vnitřní předpis - Organizační a jednací řád KOK

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Novelizovaný vnitřní předpis - Organizační a jednací řád KOK byl přijat

Návrh na změnu vnitřního předpisu - Organizační a jednací řád KOK tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu..

Ad 10. Plán akcí KOK na rok 2023

10.1. Olomoucký Fortel

Termín 20.05.-21.05.2023

10.1.1 Kované dílo pro zámek v rámci Olomouckého Fortelu 2023

Na základě diskuse byl členskou schůzí vybrán návrh kastelána zámku č.1 a to výroba kované zdobené lavičky pro novomanžele. Dále pak bylo projednáno, že tato lavička bude navržena jako kombinace kovaného železa se dřevem, kdy dřevo bude v sedací části lavičky.

Předsedající oslovil a požádal přítomné kováře, kdo by vytvořil grafický návrh podoby kované lavičky. Po projednání byli vybráni Stanislav Přikryl, Adam Stolarik, Milan Stawaritsch a Josef Šesták. Návrhy výše uvedení zveřejní na interní FB stránce KOK své návrhy do 18.3.2023. Poté bude vytvořena anketa, ve které budou členové KOK hlasovat, který návrh bude na Olomouckém Fortelu vyroben. Autor vítězného návrhu bude pověřen vedením výroby lavičky na akci.

Dále proběhla diskuse ohledně pozvání hostů kovářů.

Zde je uveden seznam kovářů, kteří budou pozváni:

- SŠ Jeseník - max. 3 učni + mistr        4
- Střední zemědělská škola Olomouc - max. 3 učni + mistr        4
- SOŠ Luhačovice - max. 3 učni + 2x mistr        5
- Richard a Jaroslav Rulf        2
- Jan Habáň        1
- Gába (učeň od Stanislava Přikryla)        1
- Adam Stotarik        1
- Honza (učeň od Františka Kalába)        1
- Ondřej Géla        1
- Dmitro Ukrajinský         1
- Jakub Mahdal         1
- David Laxa         1
- Petr Čechmanem         1
- Piotr Spalek a Kamil Duda (PL)         2
- Rudolf Reif (SK)         1
- Štefan Rožňák (SK)         1
Tak, jako loni bude na Olomouckém Fortelu hrát skupina Dejna         5

10.1.2 Projednání možnosti rozšířit Fortel o nožířskou sekci (výstava / přednáška / ukázky)

Projednáno v bodu Ad 3

10.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla

Při diskusi ohledně případného uspořádání dalšího ročníku této akce přítomný Ivo Stawaritsch vznesl připomínku, zda má smysl pokračovat v této akci. Pokud by ta akce měla probíhal jen formou setkání navrhl, aby se akce nekonala. Na tuto poznámku zareagoval přítomný Adam Stolarik a přednesl návrh, aby se akce pojala, jako workshop pro zúčastněné studenty škol a to formou, aby si členové našeho spolku připravili různé kovářské postupy a tyto by postupně se studenty procvičili. Na tento podnět se členská schůze usnesla, že v tomto duchu Setkání s kováři KOK na podzim uspořádáme. Návrh termínu akce bude do poloviny tohoto roku zveřejněn a odhlasován na interní FB stránce KOK.

Uspořádání Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla 2023 dle návrhu Adama Stolarika

 

Hlasování č. 10

   
 

Člens

 

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 1

 

Nepřítomen: 0

 

Uspořádání Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla 2023 bylo odsouhlaseno

10.3. Účast členů KOK na cizích kovářských akcích

 • Kované šperky - Ždánice

 • Brtnické kovadliny - Brtnice

 • Dny řemesel a setkání kovářů - Rožnov pod Radhoštěm

 • Setkání kovářů - stará pevnost Komárno (SK)

 • Hefaiston - hrad Helfštýn

 • MSK - Bečov Nad Teplou

 • Kování na Adventním jarmarku - Lanžhot

10.4. Projednání požadavku Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník na zajištění dvou porotců od KOK pro kovářskou soutěž konanou v roce 2023

V diskusi byl tento požadavek školy přednesen a členové se domluvili takto:

 • Místopředseda oficiálně bude kontaktovat vedení školy SŠ Jeseník s tím, že naši 2 členové přijedou jako porotci jen za předpokladu, že jim bude uhrazeno i cestovné Olomouc - Horní Heřmanice a zpět.

 • V případě, že bude vedení školy s tímto požadavkem souhlasit, jako porotci budou za KOK vysláni Stanislav Přikryl a Radek Medřický. Jako náhradník v případě nemoci byl ustanoven František Kaláb.

10.5. Projednání uspořádání kurzu na svařování TIGem a řezání plazmou

Členská schůze se usnesla, že kurzy se budou vyhlašovat aktuálně dle vytížení vedoucích kurzů na interní FB stránce KOK.

10.6. Projednání uspořádání kurzu kreslení v CADu (navázání na proběhlý kurz 22.02.2020)

Členská schůze se usnesla, že kurzy se budou vyhlašovat aktuálně dle vytížení vedoucích kurzů na interní FB stránce KOK.

Přestávka 15 min.

Ad 11. Dotisk triček - KOK

Na návrh vedení spolku proběhlo hlasování o výrobě 1 ks trička pro každého člena spolku KOK na náklady KOK.

V případě, že budou požadavky ze strany členů na více triček, tyto již budou hrazeny členy samotnými.

Objednání triček bude řešeno pomocí objednávkového formuláře na webových stránkách KOK, jako v předchozích letech.

Grafické zpracování zůstává stejné, jako v roce 2022.

Výroba 1 ks trička pro každého člena spolku KOK na náklady KOK

 

Hlasování č. 11

   
 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Výroba 1 ks trička pro každého člena spolku KOK na náklady KOK bylo odsouhlasena

Ad 12. Projednání návrhu na výrobu mikin s logem KOK

Na návrh vedení spolku proběhlo hlasování o výrobě 1 ks mikiny pro každého člena spolku KOK na náklady KOK.

Dle diskuse, které na toto téma proběhla se členská schůze dohodla:

 • Barva mikin černá

 • Barva potisku stříbrná

 • Gramáž cca 350g/m

 • Podíl bavlny nejméně 65%

 • Přes hlavu ( bez zipu )

 • Dvě varianty - bez kapuce a s kapucí

Výroba 1 ks mikiny s logem KOK pro každého člena spolku KOK na náklady KOK

 

Hlasování č. 12

   
 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Výroba 1 ks mikiny s logem KOK pro každého člena spolku KOK na náklady KOK bylo odsouhlasena

Objednání mikin bude řešeno pomocí objednávkového formuláře na webových stránkách KOK stejně, jako u triček.

Grafické zpracování zajistí Jaroslav Straka a do 28.2. uveřejní na interní FB stránce KOK. Po odsouhlasení členy spolku budou mikiny nakoupeny a zaslány na potisk.

Ad 13. Výroba bannerů KOK pro členy

Bannery byly prezentovány na schůzi a případné požadavky na výrobu dalších bannerů bude řešeno na interní FB stránce KOK.

Ad 14. Diskuze

František Kaláb pozval všechny přítomné na "Narozeninové kování u Františka" které se bude konat 18.03.2023 v jeho dílně. Na této akci se budou vyrábět dvě výhně pro KOK.

Ad 15. Usnesení

Usnesení členské schůze Spolku kováři Olomouckého kraje,

která se konala dne 21.01.2023 v prostorech kavárny "Kafe v parku", zámek Čechy pod Kosířem, Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem

Členská schůze Spolku kováři Olomouckého kraje

1. schválila Jaroslava Straku jako předsedajícího členské schůze (hlasování č. 1)

2. schválila Jaroslava Straku jako zapisovatele průběhu jednání. Bronislava Kozáka a Františka Kalába, jako ověřovatele zápisu (hlasování č. 2)

3. schválila doplnění programu (hlasování č. 3, 4)

4. schválila navrhovaný program (hlasování č. 5)

5. schválila výroční zprávu předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2022 (hlasování č. 6)

6. schválila výroční zprávu hospodáře - hospodaření spolku za rok 2022 (hlasování č. 7)

7. schválila výroční zprávu tajemníka spolku KOK za rok 2022 (hlasování č. 8)

8. schválila novelizovaný vnitřní předpis - Organizační a jednací řád KOK (hlasování č. 9)

9. schválila uspořádání Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla 2023 dle návrhu Adama stolařila (hlasování č. 10)

10. schválila výrobu 1 ks trička pro každého člena spolku KOK na náklady KOK (hlasování č. 11)

11. schválila výrobu 1 ks mikiny s logem KOK pro každého člena spolku KOK na náklady KOK (hlasování č. 12)

Ad 16. Závěr

Jednání členské schůze ukončil Jaroslav Straka v 17:00 hodin.

V Čechách pod Kosířem dne 21.01.2023

Přílohy:

1. Pozvánka na členskou schůzi

2. prezenční listina

3. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2022

4. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2022

5. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2022

6. Návrh na změnu vnitřního předpisu - Organizační a jednací řád KOK

Zapsal dne 21.01.2023

………………………………………….
Jaroslav Straka

Ověřil dne 29.01.2023

………………………………………….
Bronislav Kozák

Ověřil dne

………………………………………….
František Kaláb

Příloha č. 1


Pozvánka na výroční členskou schůzi

spolku Kováři Olomouckého Kraje

IČ: 04838084

Výroční členská schůze spolku Kováři Olomouckého Kraje se koná dne

21.01.2023 od 14:00 hod.

v prostorech kavárny "Kafe v parku", zámek Čechy pod Kosířem, Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem

GPS: 49°32'59.077"N, 17°2'14.459"E

Prezence účastníků od 14:00 hod.

Zahájení schůze: 14:30 hod.

Program

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu
 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.
 3. Kontrola úkolů z minula
  • Úprava loga KOK grafikem
 4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2022
 5. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2022
 6. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2022

Přestávka 15 min.

 1. Návrh na změnu Organizačního a jednacího řádu KOK
 2. Plán akcí na rok 2023

  8.1. Olomoucký Fortel

          8.1.1 Kované dílo pro zámek v rámci Olomouckého Fortelu 2023

          8.1.2 Projednání možnosti rozšířit Fortel o nožířskou sekci (výstava / přednáška / ukázky)

  8.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla

  8.3. Účast členů KOK na cizích kovářských akcích

  8.4. Projednání požadavku Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník na zajištění dvou porotců od KOK pro kovářskou soutěž konanou v roce 2023

  8.5. Projednání uspořádání kurzu na svařování TIGem a řezání plazmou

  8.6. Projednání uspořádání kurzu kreslení v CADu (navázání na proběhlý kurz 22.02.2020)

 3. Dotisk triček - KOK

Přestávka 15 min.

 1. Projednání návrhu na výrobu mikin s logem KOK
 2. Výroba bannerů KOK pro členy
 3. Diskuze
 4. Usnesení
 5. Závěr

V Olomouci dne 17.12.2022

Za představenstvo KOK

Stanislav Přikryl

Předseda


Příloha č. 3

Výroční zpráva předsedy a místopředsedy

spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2022

Vážené kolegyně a kolegové,

představenstvo KOK pracovalo v roce 2022 ve složení:

předseda: Stanislav Přikryl

místopředseda: Jaroslav Straka

hospodář: Bronislav Kozák

V úvodu bychom chtěli společně poděkovat všem členům za aktivní přístup ve všech oblastech činnosti spolku v roce 2022. Na začátku uplynulého roku jsme ještě nevěděli, jak nás v naší činnosti bude omezovat doznívající omezení ohledně pandemie Covid 19. Přípravy naší největší akce Olomoucký Fortel se tak místo 4 měsíců zkrátily na necelé 2 měsíce. Koncem března již bylo více než jasné, že akce takového rozsahu nebudou nijak omezovány, a tak jsme se mohli pustit do přípravy této akce. Další velká změna pro náš spolek nastala přemístěním našeho působení z Fortu XVII Křelov do prostor zámku Čechy pod Kosířem. Díky vstřícnému jednání zřizovateli Vlastivědnému muzeu v Olomouci a taktéž kastelánovi zámku jsme zde získali poměrně důstojné zázemí jednak pro uskladnění našeho movitého majetku, tak i krásné prostory pro pořádání našich akcí (Olomoucký Fortel a Setkání s kováři KOK). V průběhu roku 2022 se změnil počet členů spolku. Na jedné straně se naše členská základna rozrostla o 3 nové členy, na straně druhé jsme se s 1 členem rozloučili v důsledku neplnění si základních povinností dle stanov spolku KOK a 1 člen odešel na vlastní žádost. Takže k závěru roku máme celkem 17 členů.

Stručná zpráva o činnosti spolku v roce 2022:

22.1.2022 – „Výroční členská schůze“ – areál zámku Čechy pod Kosířem – prostory kavárny.

Nejdůležitější úkol této členské schůze byla volba členů představenstva. Členskou schůzí bylo zvoleno představenstvo ve složení:

Stanislav Přikryl – předseda,
Jaroslav Straka – místopředseda
a Bronislav Kozák – hospodář

Dále pak proběhlo hlasování o přijetí 3 nových členů do spolku KOK. Na programu schůze byla diskuse ohledně přípravy akce Olomoucký Fortel aneb Hanácké kování. Jednak byl stanoven předběžný termín konání akce na 21.-22.5.2022, který byl potvrzen až po ukončení opatření Covid 19 v průběhu března. Byl i schválen projekt, který se bude kovat na této akci – „Novomanželská slavobrána“. Sešly se dva návrhy. Jeden od Ondry Straky a druhý od Iva Stawaritsche. Hlasováním na interní FB skupině byl vybrán návrh Iva Stawaritsche. Podzimní akce „Setkání s kováři KOK“ byla prodiskutována a konání akce bylo otevřené s tím, že se v průběhu léta rozhodne, zda se bude konat a kdy, či nikoliv.

20.-21.4.2022 – „Celostátní kolo soutěže odborných dovedností žáků oboru Umělecký kovář - zámečník, pasíř“ – areál SŚ Jeseník v Horních Heřmanicích

Vedení školy SŠ Jeseník, pracoviště Horní Heřmanice, náš spolek požádalo, v rámci naší dlouholeté spolupráce, zda by se naši členové zúčastnili jako porotci Celostátního kola soutěže odborných dovedností žáků oboru Umělecký kovář - zámečník, pasíř. Za KOK byli delegováni Stanislav Přikryl a Titus Angyal.

21.-22.5.2022 – „4. ročník - Olomoucký Fortel aneb Hanácké kování“ – zámek Čechy pod Kosířem

Po dvouleté odmlce se nám podařilo uspořádat naši největší kovářskou akci. Tentokrát nově v krásném prostředí před oranžérií zámeckého parku zámku Čechy pod Kosířem. Velký dík na přípravě a jednání s vedením zámku patří: Ivovi Stawaritchovi a Broňkovi Kozákovi.

Na „Fortelu“ se sešla opravdu výborná parta kovářů nejen z našeho spolku, ale i pozvaní kováři z Jihu Moravy, Čech, Slovenska, Ukrajiny a dokonce nás přijel navštívit náš kamarád kovář z Polska. Společně se zde u výhní a kovadlin více než dvacet kovářů podílelo na vytvoření "Slavobrány pro novomanžele" podle návrhu Ivo Stawaritsche. Tato pak byla po finálním dokončení povrchové úpravy nainstalována v místním zámeckém parku.

Potěšila a mile překvapila nás návštěva v osobě hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka. Velké díky patří kromě kovářů, kteří neúnavně pracovali na společném projektu a kovářům, kteří se po celou dobu věnovali kování s dětmi, i všem dobrovolníkům, ať už to byli naše skvělé manželky, dcery a synové či kamarádi, kteří nám pomáhali s přípravou akce, prodávali vstupenky, vařili nám výtečné jídlo, atd. Poděkování si zaslouží i kamarádi, kteří zde předvedli ukázky historických řemesel a taktéž členové hudební skupiny DEJNA, která nám i návštěvníkům po celou dobu akce hrála pro dobrou náladu.

V neposlední řadě patří dík i našim sponzorům: Fe.Produkt, Tisk Pálka s.r.o., Ing.Michal Miska, Reklamní centrum s.r.o., Kafe v parku, Bělecký Mlýn s.r.o., Miroslav Novák. Finančně nás podpořilo i Kovářské společenstvo.

3.6.2022 – „Instalace Slavobrány pro novomanžele v zámeckém parku Čechy pod kosířem“

Po dokončené povrchové úpravě nainstalovali Ivo Stawaritsch, Milan Stawaritsch, Stanislav Přikryl, František Kaláb, Kamil Kozák slavobránu pro novomanžele v zámeckém parku Čechy pod Kosířem.

18.6.2022 – „Kované šperky Ždánice 2022“

Náš kamarád Radek Medřický nás oslovil, zda bychom mu nepomohli v uspořádání kovářské charitativní akce, kterou pořádá ve své kovárně ve Ždánicích. Samozřejmě jsme souhlasili. Pomohli jsme jednak s propagací, tak i samotnou naší účastí na této krásné akci. Výtěžek z prodeje zde vykovaných šperků se Radek rozhodl věnovat ve prospěch dětského domova v Hodoníně. Za spolek KOK se zúčastnili: František Kaláb, Ivo Stawaritsch, Ondřej Straka, Jaroslav Straka, Pavel Merčák, Petr Merčák.

30.-31.7.2022 – „Dny řemesel a setkání kovářů“ – Rožnov pod Radhoštěm

Opět po roce se naši členové ve složení: Bronislav Kozák, Jaroslav Straka, Ondřej Straka, Pavel Merčák, Petr Merčák, zúčastnili této krásné akce pořádané v areálu dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm. Bohužel nám po celou dobu akce velmi vydatně pršelo. I tak jsme si toto setkání užili spolu s kamarády Radkem Medřickým, Jaroslavem a Richardem Rulfem, Kamilem Kozákem, panem Michnou, Davidem Laxou a dalšími.

13.-14.8.2022 – „Iron Monarchy“ – stará pevnost Komárno

Na pozvání kamarádů kovářů ze Slovenska, zastoupených Rudou Reifem, se naši členové spolku ve složení: Pavel Merčák, Ondřej Straka, Petr Merčák a Jaroslav Straka, zúčastnili setkání kovářů na Staré vojenské pevnosti v Komárně. Kovala se zde společná práce „Kovaná Orlice“, která po dokončení byla instalována v areálu této historické pevnosti. Kamarádi ze Slovenska se o naše kováře velmi dobře postarali a rádi by naše členy zvali na tuto novou kovářskou akci i v budoucnu.

26.-28.8.2022 – „Hefaiston“ – hrad Helfštýn

Již pravidelně se členové spolku setkávají se svými přáteli na této kovářské mezinárodní akci Letos se kování zúčastnili Ondřej Straka, Filip Straka a Petr Merčák, kde kovali plastiku „Flamenco“, za kterou získali 3 místo. Náš spolek i tento rok měl na druhém nádvoří svůj prodejní a prezentační stánek, kde se postupně naši členové střídali.

10.-11.-9.2022 – „Mezinárodní kovářské sympozium“ – Bečov nad Teplou

František Kaláb, Stanislav Přikryl, Josef Šesták, Ondřej Straka, Jaroslav Straka se opět zúčastnili tohoto již tradičně prestižního setkání kovářů z celé republiky, Slovenska i Německa. Spolu s námi kovali i naši kamarádi Adam Stolarik, Radek Medřický, Jitka Heresová. Letošní téma bylo: „Ze života člověka … od rána až do večera“.

15.10.2022 – „Setkání s kováři KOK“ – zámek Čechy pod Kosířem

Letos jsme uspořádali již 3ročník Setkání s kováři KOK. Tato akce je již tradičně zaměřena na propagaci kovářského řemesla a s tím souvisejícího učňovského oboru na školách. Letošního ročníku se zúčastnili učni ze Střední zemědělské školy Olomouc, SOŠ Luhačovice a SŠ Jeseník. Učni spolu se svými mistry zde předvedli své přivezené výrobky a také u kovadlin ukázali, co se již na školách naučili. Přijeli za námi i naši kamarádi Jaroslav a Richard Rulf, Honza Habáň a kováři z Polska Piotr Dominik Spalek a Kamil Duda. Naši členové se prostřídali s mistry ze škol a kovali spolu se studenty. Každým dalším ročníkem se nám potvrzuje, že tato akce může velmi pomoct studentům, kteří se učí kovářskému řemeslu, ale i mistrům, kteří mají možnost diskuse s našimi členy. Studenti zde mají jedinečnou příležitost zakovat si spolu s našimi kováři a naučit se novým technikám, či získat nové zkušenosti. Proběhla zde i diskuse ohledně budoucí účasti studentů těchto škol na Olomouckém Fortelu.

26.11.2022 – „Kování na Adventním Jarmarku“ – Lanžhot

Kování na Adventním Jarmarku v Lanžhotě se letos po dvouleté odmlce opět konalo na náměstí. Přijeli nejen kováři ze spolku, a to František Kaláb, Petr Merčák, Ondřej Straka, Jaroslav Straka, tak i kamarádi Adam Stolarik, Radek Medřický, Jitka Heresová, Filip Straka. Dokonce nás svou návštěvou potěšili i kamarádi kováři z Polska Piotr Dominik Spalek a Kamil Duda. O náš prodejní stánek s výrobky členů KOK i o ukázky kování našich kovářů byl v Lanžhotě velký zájem.

V Lanžhotě dne 4. ledna 2023

Zpracoval: Jaroslav Straka, místopředseda


Příloha č. 4

Výroční zpráva hospodáře

spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2022

Jako hospodář jsem pro spolek v roce 2022:

Vedl daňovou evidenci (účetnictví)

Zpracoval a podal za rok 2022:

Daňové přiznání DPPO, Příloha k účetní uzávěrce, Výkaz o majetku a závazcích

Přiznání k dani silniční

Vyúčtování daně DPP

Odeslal Roční přehled do sbírky listin

Vyřizoval dotaci od Olomouckého kraje

Vypracování a podání žádostí

Žádost byla zamítnuta z důvodu nízkých dotačních prostředků a velkého počtu žádostí.

Částečně zajišťoval sponzory pro FORTEL

Vytvoření sponzorských smluv

Vedl seznam majetku a zásob KOK

Rok 2022 byl z hlediska hospodaření spolku velice úspěšný. Olomoucký FORTEL, který se letos uskutečnil na novém místě, vzbudil u návštěvníků velmi vysoký zájem.

Hospodaření KOK v číslech:

Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2022

  Zůstatek v pokladně:
 0,00 Kč
  Zůstatek na účtu 2401097586/2010:
180 475,86 Kč
  Finanční prostředky celkem:
180 475,86 Kč

  Příjmy v roce 2022
 
  Prodej zboží:
0,00 Kč
 
  Kurzy / semináře:
 0,00 Kč
 
  Předvádění kovářství veřejnosti:
0,00 Kč
 
  Prodej výrobků / Zakázky:
0,00 Kč
 
  Vstupenky FORTel:
70 250,00 Kč
 
  Vstupenky Setkání s KOK:
0,00 Kč
 
  Členské příspěvky KOK:
13 000,00 Kč
 
  Zápisné KOK:
0,00 Kč
 
  Dary od členů:
600,00 Kč
 
  Dotace:
10 000,00 Kč
 
  Sponzorské smlouvy:
29 824,00 Kč
 
  Ostatní:
12 380,00 Kč
 
  Příjmy celkem:
136 054,00
 

  Výdaje v roce 2022
 
  Nákup DHM:
0,00 Kč
 
  Nákup materiálu:
 0,00 Kč
 
  Nákup zboží:
0,00 Kč
 
  Mzdy / DPP:
0,00 Kč
 
  Mzdy / DPP - daň 15¨%: 
 0,00 Kč
 
  Provozní režie:
81 823,43 Kč
 
  Výdaje celkem:
81 823,43 Kč
 
  Hospodářský výsledek:
54 230,57
 
  Neodečitatelné náklady:
04.01.2023 Kč
  (Občerstvení - členská schůze)

Členové spolku mohou průběžně sledovat hospodaření spolku na webových stránkách https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ (Dolní menu „Sekce pro členy“)

V Olomouci dne 06.01.2022

Bronislav Kozák
hospodář


Příloha č. 5

Výroční zpráva tajemníka spolku

Kováři Olomouckého kraje za rok 2022

Jako tajemník jsem pro spolek v roce 2022 vykonával svou činnost dle Organizačního a jednacího řádu KOK.

Pro členy spolku jsou na webových stránkách KOK (https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ [Dolní menu "Sekce pro členy"]) průběžně umísťovány kopie všech dokumentů a záznamy o došlé i přijaté poště.

V roce 2022 jsem zorganizoval:

1. Zorganizoval 4 hlasování per rollam:

- Hlasování o prominutí ročního příspěvku KOK za rok 2022 - Barbora Handlová

- Hlasování o vyloučení Tituse Angyalana z KOK

- Hlasování o změně Organizačního a jednacího řádu KOK

- Hlasování o změně Finančního řádu KOK

2. Na pozvání Moravičanského okrašlovaciho spolku jsem se účastnil 17.9.2022 jejich akce „Pekařské slavnosti & Řemeslné trhy“. Spolek má o nás dlouhodobý zájem, abychom v jejich prostorách farské zahrady pořádali své akce. Zprávu z akce jsem členům napsal na interní facebookové stránky.

V Olomouci dne 04.01.2023

Bronislav Kozák
tajemník KOK


Příloha č. 6

Návrh změny Organizačního a jednacího řádu KOK

Jako představenstvo předkládáme k odsouhlasení členské schůzi KOK konané dne 21.01.2023 návrh změn v Organizačním a jednacím řádu.

Navrhované změny

§ 3, odst. 3

požádá-li o to nejméně

se mění z 1/5 na 1/3

členů KOK

Odůvodnění:

Při malém počtu našich členů je 1/5 malé číslo zastupující vůli členů.

NOZ § 248, odst. 2 stanovuje:

(2) Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku.

-------------------

§ 3, odst. 3

Se doplňuje písmeno a)

a) Postup ke svolání členské schůze z podnětu nejméně 1/3 členů spolku

Člen umístí svůj podnět ke svolání členské schůze do nového příspěvku na Facebookové skupině "KOK - členové a zainteresovaní" (dle §14, Organizačního a jednacího řádu KOK)

Zde uvede:

1. přesné důvody pro svolání schůze

2. navrhované datum schůze, který je nejméně 1. měsíc od vložení podnětu (představenstvo může termín akceptovat nebo jej změnit)

3. navrhovaný program schůze (představenstvo může program doplnit, upravit nebo jej změnit s tím, že důvody pro svolání schůze zůstanou zachovány)

Na tento podnět člen představenstva nebo tajemník vytvoří hlasování na Facebookové skupině "KOK - členové a zainteresovaní" ve kterém bude uvedeno, kdo dal podnět ke svolání, důvody, navrhované datum a program schůze.

Hlasovací otázka: Souhlasím se svoláním členské schůze z výše uvedených důvodů.

Odpověď: Ano/Ne

Délka hlasování je stanovena na minimálně 7 dnů, maximálně 14 dnů.

V případě odpovědí „Ano“ nejméně 1/3 členů spolku svolá představenstvo schůzi dle §3, odst. 5 Organizačního a jednacího řádu KOK.

Odůvodnění:

Nastavení jasných pravidel pro svolání členské schůze členy KOK.


2023-01-21-Zapis_z_jednani_clenske_schuze-s_prilohami.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák