Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Zápis z jednání výroční členské schůze

Spolku Kováři olomouckého kraje

konané dne 20.01.2024

v soukromé nemovitosti, Doloplazy 86, 783 56 Doloplazy

IČ: 04838084, spisová značka: L 14811 vedená u Krajského soudu v Ostravě

______________________________________________________________________________

Schůzi svolal dne 20.12.2023 předseda představenstva Stanislav Přikryl obvyklým způsobem (https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ a soukromá Facebooková skupina).

Pozvánka na členskou schůzi tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Přítomní členové představenstva: Stanislav Přikryl, Jaroslav Straka, Bronislav Kozák

Omluvení členové představenstva: ------------

Nepřítomní členové představenstva: ------------

Přítomní členové: viz. Prezenční listina

Hosté: Petr Merčák, Pavel Moš, Radek Medřický

Prezenční listina tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Program

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu
 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.
 3. Kontrola úkolů z minula
  • Úprava loga KOK grafikem
 4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2023
 5. Výroční zpráva hospodáře - schválení hospodaření spolku za rok 2023
 6. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2023
 7. Hlasování o přijetí nového člena:
 8. a) Karel Gába, přihláška podána 12.09.2023

  b) Piotr Spallek, přihláška podána 07.01.2024 (bod doplněn 07.01.2024 na základě došlé přihlášky)

Přestávka 15 min.

 1. Odvolání současného představenstva a kontrolní komise
 2. Návrh kandidátů do představenstva a kontrolní komise
 3. Volba členů představenstva a kontrolní komise

Přestávka 15 min.

 1. Plán akcí na rok 2024

  11.1. Olomoucký Fortel

  11.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla

  11.3. Účast členů KOK na cizích kovářských akcích

 2. Diskuze
 3. Usnesení
 4. Závěr

Ad 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu

Předseda Stanislav Přikryl zahájil jednání ve 14:30 hod. a přivítal přítomné členy. Konstatoval, že na jednání je přítomno 11 členů ze 17ti a členská schůze je tedy jako orgán usnášeníschopná.

Pavel Merčák předložil předsedovi písemnou plnou moc od Petra Merčáka pro Pavla Merčáka.

Členská schůze bere na vědomí plnou moc Petra Merčáka pro Pavla Merčáka.

Počet hlasů se zvýšil na 12

Plná moc tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Jaroslav Straka navrhnul za předsedajícího členské schůze Františka Kalába

 

Hlasování č. 1

   
 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Přesedajícím členské schůze byl zvolen František Kaláb.

Dále místopředseda Jaroslav Straka navrhl Stanislava Přikryla jako zapisovatele průběhu jednání a Bronislava Kozáka a Barboru Handlovou jako ověřovatele zápisu.

 

Hlasování č. 2

   
 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Ad 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.

Nikdo z přítomných nepodal návrh na doplnění.

Bronislav Kozák podal návrhy na doplnění:

Odsouhlasení doplněného programu

 

Hlasování č. 3

   
 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Navrhovaný program byl odsouhlasen

Ad 3. Kontrola úkolů z minula

a) Úprava loga KOK grafikemnesplněno

Jaroslav Straka navrhnul zrušit úkol.

 

Hlasování č. 4

   
  Členská schůze schvaluje zrušení úkolu - Úprava loga KOK grafikem.
 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh na zrušení úkolu byl přijat

Ad 4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2023

Členové byli seznámeni s výroční zprávou předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2023

 

Hlasování č. 5

   
 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2023

 

Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 2 (S. Přikryl, J. Straka)

 

Nepřítomen: 0

 

Zpráva byla přijata

Výroční zpráva předsedy a místopředsedy tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Ad 5. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2023

Členové byli seznámeni s výroční zprávou hospodáře o hospodaření KOK za rok 2023

 

Hlasování č. 6

   
 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu hospodáře o hospodaření KOK za rok 2023

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Bronislav Kozák)

 

Nepřítomen: 0

 

Zpráva byla přijata

Výroční zpráva hospodáře tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Ad 6. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2023

Členové byli seznámeni s výroční zprávou tajemníka spolku KOK za rok 2023

 

Hlasování č. 7

   
 

Členská schůze schvaluje výroční zprávu tajemníka spolku KOK za rok 2023

 

Pro: 11

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Bronislav Kozák)

 

Nepřítomen: 0

 

Zpráva byla přijata

Výroční zpráva tajemníka tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Ad 7. Hlasování o přijetí nových členů

Hlasování o přijetí nového člena Karla Gáby

 

Hlasování č. 8

   
 

Členská schůze schvaluje přijetí nového člena Karla Gáby

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Karel Gába byl přijat za člena KOK

Tímto se zvýšil počet přítomných na 13 z 18ti členů (12 přítomno + 1 plná moc)

 

Hlasování č. 9

   
 

Členská schůze schvaluje přijetí nového člena Piotra Spallka

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Piotr Spallek byl v nepřítomnosti přijat za člena KOK


Ad 8. Odvolání současného představenstva a kontrolní komise

 

Hlasování č. 10

   
 

Členská schůze odvolává členy současného představenstva
(předsedu Stanislava Přikryla, místopředsedu Jaroslava Straku, hospodáře Bronislava Kozáka)

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Členská schůze odvolala členy současného představenstva 

Hlasování č. 11

   
 

Členská schůze odvolává členy současné Kontrolní komise
(Milana Stawaritsche, Aleše Jakubce, Vítězslava Bobčíka)

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Členská schůze odvolala členy současné Kontrolní komise

Ad 9. Sestavení kandidátní listiny do orgánů představenstva a Kontrolní komise

Barbora Handlová přednesla návrh na složení nového představenstva a Kontrolní komise.

Navrhnula, aby bylo zachováno současné předsednictvo KOK.

Návrh kandidátů do představenstva:

Předseda představenstva: Stanislav Přikryl

Místopředseda představenstva: Jaroslav Straka

Hospodář představenstva: Bronislav Kozák

 

Hlasování č. 12

   
 

Návrh na složení představenstva

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Návrh kandidátů do Kontrolní komise:

1. František Kaláb

2. Milan Stawaritsch

3. Ondřej Straka

 

Hlasování č. 13

   
 

Návrh na složení Kontrolní komise

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

Ad 10. Volba členů představenstva a kontrolní komise

Volba navržených kandidátů do představenstva

 

Hlasování č. 14

   
 

Předseda představenstva: Stanislav Přikryl

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Stanislav Přikryl)

 

Nepřítomen: 0

 

Předsedou představenstva byl zvolen Stanislav Přikryl 

Hlasování č. 15

   
 

Místopředseda představenstva: Jaroslav Straka

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Jaroslav Straka)

 

Nepřítomen: 0

 

Místopředsedou představenstva byl zvolen Jaroslav Straka 

Hlasování č. 16

   
 

Hospodář představenstva: Bronislav Kozák

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Bronislav Kozák)

 

Nepřítomen: 0

 

Hospodářem představenstva byl zvolen Bronislav Kozák

Volba navržených kandidátů do Kontrolní komise

 

Hlasování č. 17

   
 

Člen kontrolní komise František Kaláb

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1 (František Kaláb)

 

Nepřítomen: 0

 

Členem kontrolní komise byl zvolen František Kaláb 

Hlasování č. 18

   
 

Člen kontrolní komise Milan Stawaritsch

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Milan Stawaritsch)

 

Nepřítomen: 0

 

Členem kontrolní komise byl zvolen Milan Stawaritsch 

Hlasování č. 19

   
 

Člen kontrolní komise Ondřej Straka

 

Pro: 12

Proti: 0

Zdržel se: 1(Ondřej Straka)

 

Nepřítomen: 0

 

Členem kontrolní komise byl zvolen Ondřej Straka

Ad 11. Plán akcí na rok 2024

11.1. Olomoucký Fortel 18.-19.05.2024

 • Příjezd členů v pátek 17.05.2024 odpoledne - chystání akce

 • Společné dílo - plastika Páva dle návrhu Stanislava Přikryla - návrh předloží Stanislav Přikryl na soukromé FB skupině KOK do 15.3.2024.

 • Individuální kování na téma - "TROPY":

  • vlastní materiál na výrobu, univerzální materiál a uhlí zajistí KOK,

  • 3 stanoviště,

  • 3 hodinové intervaly

 • 17.5.2024 - 9:00-21:00 hod. (Celkem 12 časových okýnek po 3 hodinách).

 • 18.5.2024 - 9:00-12:00 hod. (Celkem 3 časové okýnka po 3 hodinách).

 • Dětské kování 2 stanoviště - větší bezpečnost (vymezení bezpečného prostoru) - zajistí Ondřej Straka.
  Nutno domluvit cca 6 kovářů, aby se mohli střídat na kování.

 • Oslovení středních škol a domluva o účasti studentů škol včetně vlastního vybavení stanoviště - zajistí Jaroslav Straka (oslovení mistrů).

Doprovodný program

 • Prodejní nožířská výstava - Bronislav Kozák bude kontaktovat pana Františka Kunderu

 • Vystoupení hudební skupiny Dejna - zajistí Jaroslav Straka

 • Čeládka řemeslná (konkrétní řemesla zajistí Pavel Moš)

 • Brníř - Miroslav Bobr Krédl (účast přislíbil v květnu 2023)

 • Dětský program zajistí Jana Habáňová (pro děti se dotisknou pohlednice KOK o které měli děti minulý ročník velký zájem).

 • Ukázky okování koní v průběhu akce - předběžně domluveno s podkovářem Jiřím Poddaným - kontaktoval Jaroslav Straka.

  Možnost zajistit koně na ukázku okování koní 17.5.2024 - 1-2 koně, 18.5.2024 - 1 kůň - zjistí možnosti František Kaláb a Ivo Stawaritsch

Občerstvení zajistí:

Jan a Kristýna Lexmanovi - JEN kafe? - nápoje, palačinky, kávu a zákusky pro návštěvníky

Food truck, Na Humpolce s.r.o. Marek Szewczyk - jídlo pro návštěvníky a v případě zájmu účastníků z řad nožířů, či prodejců i zajištění stravování pro ně za zvýhodněnou cenu.

Požadavek pro Food truck - zajištění elektrického přívodu 32A a napojení na tekoucí vodu.

Jídlo a pitný režim pro účinkující kováře zajišťuje na své náklady KOK - sobota 18.05.2024 - oběd a večeře, neděle 19.05.2024 - oběd

Výhně a kovadliny zajistí:

  Výhně Kovadliny
KOK 3
Ondřej Straka 2 (šlapačky) 2 (40kg, 50kg pro dětské kování)
Stanislav Přikryl 1 1
Ivo Stawaritsch 1 1
František Kaláb 1 2
Karel Gába 1
Pavel Merčák 1 (šlapačka) 1 (ukázky kování nožíři)

Propagace akce:

Grafický návrh plakátu (aktualizaci) - zajisti do 15.2.2024 Jaroslav Straka

Grafický návrh na pohlednice KOK (Olomoucký FORTEL) - zajistí do 15.3.2024 Jaroslav Straka

Po odsouhlasení návrhu grafiky pohlednice KOK - zajistí výrobu 500 ks pohlednic do 15.5.2024 Jaroslav Straka

11.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla

Akce se neuskuteční.

Jaroslav Straka obvolá mistry středních škol a nabídne jim možnost workshopu na jejich pracovištích, které by vedli členové spolku KOK.

11.3. Účast členů KOK na cizích kovářských akcích

1.6.2024 Šperkování u Mlsouna - Ždánice

6.2024 Ferraculum - Ybbsitz, Rakousko

5.-7.7.2024 Wojciechow - Polsko

3.-4.8.2024 Dny řemesel a setkání kovářů - Rožnov pod Radhoštěm

8.2024 Kovářské sonáty - Háj ve Slezsku

23.-25.8.2024 Hefaiston - Helfštýn

7.-8.9.2024 Mezinárodní kovářské sympozium - Bečov nad Teplou

30.11.2024 Kování na Vánočním Jarmarku - Lanžhot

Ad 12. Diskuze

12.1. Jaroslav Straka navrhnul poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč, kováři Danovi Černému a jeho rodině, který měl v září 2023 úraz po němž zůstal ochrnutý. Finanční dar by byl poslán převodem na jeho rodinný účet.

 

Hlasování č. 20

   
 

Spolek poskytne finanční dar ve výši 5000 Kč, kováři Danovi Černému a jeho rodině. Finanční dar bude poslán převodem na jeho rodinný účet.

 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč byl přijat

12.2. Stanislav Přikryl navrhnul, aby byl Olomoucký FORTEL 2024 zaměřený na finanční pomoc kováři Danovi Černému a jeho rodině - dražba/aukce vykovaných individuálních děl na téma "TROPY". Aukce by proběhla při Olomouckém FORTELu v neděli 19.05.2024 ve 13 hod..

 

Hlasování č. 21

   
 

Pro: 13

Proti: 0

Zdržel se: 0

 

Nepřítomen: 0

 

Návrh byl přijat

12.3. Delegování porotců za KOK pro kovářskou soutěž v roce 2024 v případě požadavku Střední školy gastronomie a farmářství Jeseník

Tak jako v roce 2023 jsou delegováni - František Kaláb a Radek Medřický.

Náhradník - Adam Stolarik.

12.4. Josef Šesták oznámil v 17:50 hod. členské schůzi, že dnešním dnem ukončuje své členství v KOK.

Členská schůze vzala na vědomí ukončení členství Josefa Šestáka.

Ad 13. Usnesení

Usnesení členské schůze Spolku kováři Olomouckého kraje,

která se konala dne 20.01.2024 v soukromé nemovitosti, Doloplazy 86, 783 56 Doloplazy

Členská schůze Spolku kováři Olomouckého kraje

1. schválila Františka Kalába jako předsedajícího členské schůze (hlasování č. 1)

2. schválila Stanislava Přikryla jako zapisovatele průběhu jednání. Bronislava Kozáka a Barboru Handlovou jako ověřovatele zápisu. (hlasování č. 2)

3. schválila navrhovaný program (hlasování č. 3)

4. schválila zrušení úkolu - Úprava loga KOK grafikem (hlasování č. 4)

5. schválila výroční zprávu předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2023 (hlasování č. 5)

6. schválila výroční zprávu hospodáře - hospodaření spolku za rok 2023 (hlasování č. 6)

7. schválila výroční zprávu tajemníka spolku KOK za rok 2023 (hlasování č. 7)

8. schválila přijetí nového člena Karla Gáby (hlasování č. 8)

9. schválila přijetí nového člena Piotra Spallka (hlasování č. 9)

10. odvolala členy současného představenstva (hlasování č. 10)

11. odvolala členy současné Kontrolní komise (hlasování č. 11)

12. schválila kandidátní listinu představenstva (hlasování č. 12)

13. schválila kandidátní listinu Kontrolní komise (hlasování č. 13)

14. zvolila předsedu představenstva Stanislava Přikryla (hlasování č. 14)

15. zvolila místopředsedou představenstva Jaroslava Straku (hlasování č. 15)

16. zvolila hospodáře představenstva Bronislava Kozáka (hlasování č. 16)

17. zvolila člena kontrolní komise Františka Kalába (hlasování č. 17)

18. zvolila člena kontrolní komise Milana Stawaritsche (hlasování č. 18)

19. zvolila člena kontrolní komise Ondřeje Straku (hlasování č. 19)

20. schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč kováři Danovi Černému a jeho rodině (hlasování č. 20)

21. schválila, aby byl Olomoucký FORTEL 2024 zaměřený na finanční pomoc kováři Danovi Černému (hlasování č. 21)

Ad 15. Závěr

Jednání členské schůze ukončil František Kaláb v 17:55 hodin.

V Doloplazích dne 20.01.2024

Přílohy:

1. Pozvánka na členskou schůzi

2. prezenční listina

3. Plná moc od Petra Merčáka pro Pavla Merčáka

4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2023

5. Výroční zpráva hospodáře - hospodaření spolku za rok 2023

6. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2023

Zapsal dne 20.01.2024

………………………………………….
Stanislav Přikryl

Ověřil dne 27.01.2024

………………………………………….
Bronislav Kozák

Ověřil dne 30.01.2024

………………………………………….
Barbora Handlová

Předseda představenstva

………………………………………….
Stanislav Přikryl

Příloha č. 1


Pozvánka na výroční členskou schůzi

spolku Kováři Olomouckého Kraje

IČ: 04838084

Výroční členská schůze spolku Kováři Olomouckého Kraje se koná dne

20.01.2024 od 14:00 hod.

v soukromé nemovitosti Karla Gábi, Doloplazy 86, 783 56 Doloplazy

GPS: N 49°34.32492', E 17°25.08598'

Prezence účastníků od 14:00 hod.

Zahájení schůze: 14:30 hod.

Program

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu
 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.
 3. Kontrola úkolů z minula
  • Úprava loga KOK grafikem
 4. Výroční zpráva předsedy a místopředsedy o činnosti KOK za rok 2023
 5. Výroční zpráva hospodáře - schválení hospodaření spolku za rok 2023
 6. Výroční zpráva tajemníka spolku KOK za rok 2023
 7. Hlasování o přijetí nového člena:
 8. a) Karel Gába, přihláška podána 12.09.2023

  b) Piotr Spallek, přihláška podána 07.01.2024 (bod doplněn 07.01.2024 na základě došlé přihlášky)

Přestávka 15 min.

 1. Odvolání současného představenstva a kontrolní komise
 2. Návrh kandidátů do představenstva a kontrolní komise
 3. Volba členů představenstva a kontrolní komise

Přestávka 15 min.

 1. Plán akcí na rok 2024

  11.1. Olomoucký Fortel

  11.2. Setkání s kováři KOK a Dny kovářského řemesla

  11.3. Účast členů KOK na cizích kovářských akcích

 2. Diskuze
 3. Usnesení
 4. Závěr

V Olomouci dne 20.12.2023

Za představenstvo KOK

Stanislav Přikryl

Předseda


Příloha č. 4

Výroční zpráva předsedy a místopředsedy

spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2023

Vážené kolegyně a kolegové,

představenstvo KOK pracovalo v roce 2021ve složení:

předseda: Stanislav Přikryl

místopředseda: Jaroslav Straka

hospodář: Bronislav Kozák

V úvodu bychom chtěli společně poděkovat všem členům, kteří se aktivně podíleli ve všech oblastech činnosti spolku v roce 2023. Přípravy naší akce Olomoucký Fortel opět naznaly dalších změn, které určitě přispěly k vyšší atraktivitě této akce mezi návštěvníky. Jako největší změnu vidíme ve spolupráci s nožíři, kteří velmi obohatili naši akci svou výstavou, která byla součástí Olomouckého Fortelu 2023. Po dohodě se správou zámku Čechy pod Kosířem se během této akce vyráběla kovaná „Lavička pro novomanžele“, která měla doplnit již instalovanou slavobránu, jež se vyrobila na předchozím ročníku. Hlasováním členů byl vybrán návrh Milana Stawaritsche. Další velmi povedený návrh představil Adam Stolarik, Po dokončení povrchové úpravy a instalaci jsme zaznamenali mnoho pozitivních ohlasů na tuto kovanou lavičku. V červnu se většina našich členů zúčastnila charitativní akce, kterou organizuje náš dlouholetý kamarád Radek Medřický. Jedná se o „Šperkování u Mlsouna“ ve Ždánicích. Myslíme si, že i díky takové akci, kde se sejdeme, strávíme spolu celý den, vyrobíme kované šperky, které si nakonec mezi sebou vydražíme a výtěžek společně věnujeme ve prospěch dětského domova v Hodoníně, dokazuje smysl existence spolku KOK. Mimo výše uvedené akce se někteří naši členové zúčastňují i jiných kovářských setkání, které pořádají jiné spolky, či sdružení.

V průběhu roku 2023 se počet členů spolku nezměnil a zůstal na čísle „17“.

Stručná zpráva o činnosti spolku v roce 2023:

21.1.2023 – „Výroční členská schůze“ – areál zámku Čechy pod Kosířem – prostory kavárny.

Jelikož se jednalo o nevolební schůzi, byl program schůze zaměřen především na téma organizační přípravy naší akce Olomoucký Fortel 2023. Po kontaktování našeho spolku zástupcem nožířů panem Františkem Kunderou jsme projednali možnou spolupráci při organizaci Olomouckého Fortelu a to ve formě výstavy nožů v prostorách zámecké oranžérie. Byl i schválen projekt, který se bude kovat na této akci – „Lavička pro novomanžele“. Sešly se dva návrhy. Jeden od Adama Stolarika a druhý od Milana Stawaritsche. Hlasováním na interní FB skupině byl vybrán návrh Milana Stawaritsche. Podzimní akce „Setkání s kováři KOK“ byla prodiskutována a konání akce bylo otevřené s tím, že se v průběhu léta rozhodne, zda se bude konat a kdy, či nikoliv.

18.3.2023 – „Narozeninové kování u Františka Kalába“

Tentokrát bylo v plánu sestavit 4 kovářské výhně. Z toho 3 pro náš spolek a 1 pro kamaráda z Polska Piotr Dominik Spalek. Nakonec jsme stihli zkompletovat 2 výhně, ale i tak je to super. Krásně strávená prosluněná sobota naší kovářské rodiny.

19.-20.4.2023 – „Celostátní kolo soutěže odborných dovedností žáků oboru Umělecký kovář - zámečník, pasíř“ – areál SŚ Jeseník v Horních Heřmanicích

Vedení školy SŠ Jeseník, pracoviště Horní Heřmanice, náš spolek opět požádalo, v rámci naší dlouholeté spolupráce, zda by se naši členové zúčastnili jako porotci Celostátního kola soutěže odborných dovedností žáků oboru Umělecký kovář - zámečník, pasíř.

Za KOK byli delegováni František Kaláb a Radek Medřický.

20.-21.5.2023 – „5. ročník - Olomoucký Fortel aneb Hanácké kování“ – zámek Čechy pod Kosířem

Již druhým rokem jsme měli možnost uspořádat naši největší kovářskou akci v krásném prostředí před oranžérií zámeckého parku zámku Čechy pod Kosířem.

Na „Fortelu“ se sešla opravdu výborná parta kovářů nejen z našeho spolku, ale i pozvaní kováři z Jihu Moravy, Čech, Slovenska, Ukrajiny a Polska. Společně se zde u výhní a kovadlin více než dvacet kovářů podílelo na vytvoření "Lavičky pro novomanžele" podle návrhu Milana Stawaritsche. Tato pak byla po finálním dokončení povrchové úpravy nainstalována v místním zámeckém parku v blízkosti kované slavobrány, kterou jsme vyrobili na minulém ročníku.

Na naši akci osobně zavítal i hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a pronesl pár slov na téma podpora Olomouckého kraje řemeslům a spolkům, zabývajícím se tomuto tématu. Velké díky patří kromě kovářů, kteří neúnavně pracovali na společném projektu a kovářům, kteří se po celou dobu věnovali kování s dětmi, i všem dobrovolníkům, ať už to byli naše skvělé manželky, dcery a synové či kamarádi, kteří nám pomáhali s přípravou akce, prodávali vstupenky, vařili nám výtečné jídlo, atd. Poděkování si zaslouží i kamarádi, kteří zde předvedli ukázky historických řemesel a taktéž členové hudební skupiny DEJNA, která nám i návštěvníkům hrála pro dobrou náladu.

V neposlední řadě patří dík i našim sponzorům: Fe.Produkt, Ing.Michal Miska, Reklamní centrum s.r.o., Kafe v parku, Miroslav Novák, 2Brand. Finančně nás podpořilo i Kovářské společenstvo.

29.5.2023 – „Instalace Lavičky pro novomanžele v zámeckém parku Čechy pod kosířem“

Po dokončené povrchové úpravě nainstalovali Milan Stawaritsch a Ivo Stawaritsch Lavičku pro novomanžele v zámeckém parku Čechy pod Kosířem.Náš.

10.6.2023 – „Šperkování u Mlsouna Ždánice 2023

Již druhý ročník kovářské charitativní akce, kterou pořádá náš kamarád Radek Medřický ve své kovárně ve Ždánicích. Samozřejmě jsme se opět zúčastnili. Pomohli jsme jednak s propagací, tak i samotnou naší účastí na této krásné akci. Výtěžek z prodeje zde vykovaných šperků se Radek rozhodl opět věnovat ve prospěch dětského domova v Hodoníně. Za spolek KOK se zúčastnili: František Kaláb, Ivo Stawaritsch, Ondřej Straka, Jaroslav Straka, Pavel Merčák, Petr Merčák, Josef Šesták a Babora Handlová.

29.-30.7.2023 – „Dny řemesel a setkání kovářů“ – Rožnov pod Radhoštěm

Opět po roce se naši členové ve složení: Bronislav Kozák, Jaroslav Straka, Ondřej Straka, Pavel Merčák, Petr Merčák, zúčastnili této krásné akce pořádané v areálu dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm. Bohužel i tentokrát nám v neděli velmi vydatně pršelo. I tak jsme si toto setkání užili spolu s kamarády Radkem Medřickým, Kamilem Kozákem, Filipem Strakou, panem Michnou a dalšími.

25.-27.8.2023 – „Hefaiston“ – hrad Helfštýn

Již pravidelně se členové spolku setkávají se svými přáteli na této kovářské mezinárodní akci Letos se kování zúčastnili Ondřej Straka, Jaroslav Straka, Filip Straka a Petr Merčák, kde kovali rám zrcadla pod názvem „Odraz“. Náš spolek i tento rok měl na druhém nádvoří svůj prodejní a prezentační stánek, kde se postupně naši členové střídali.

9.-10.-9.2023 – „Mezinárodní kovářské sympozium“ – Bečov nad Teplou

Josef Šesták, Ondřej Straka, Jaroslav Straka se opět zúčastnili tohoto již tradičně prestižního setkání kovářů z celé republiky, Slovenska i Německa. Spolu s námi kovali i naši kamarádi Adam Stolarik, Radek Medřický, Jitka Heresová, David Laxa. Letošní téma bylo: „Vý-plot fantazie“.

2.12.2023 – „Kování na Adventním Jarmarku“ – Lanžhot

Na kování na Adventním Jarmarku přijeli nejen kováři ze spolku, a to František Kaláb, Ivo Stawaritsch, Petr Merčák, Pavel Merčák, Jaroslav Straka, tak i kamarádi Radek Medřický, Filip Straka a David Laxa. Dokonce nás svou návštěvou potěšili i kamarádi kováři z Polska Piotr Dominik Spalek, Kamil Duda, Jan Mazur, Mikołaj Przybyszewski a Krzysztof Zając O náš prodejní stánek s výrobky členů KOK i o ukázky kování našich kovářů byl v Lanžhotě velký zájem.

V Lanžhotě dne 2. ledna 2024

Zpracoval: Jaroslav Straka, místopředseda


Příloha č. 5

Výroční zpráva hospodáře

spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2023

Jako hospodář jsem pro spolek v roce 2023:

Vedl daňovou evidenci (účetnictví)

Zpracoval a podal za rok 2023:

Daňové přiznání DPPO, Příloha k účetní uzávěrce, Výkaz o majetku a závazcích

Vyúčtování daně DPP

Odeslal Roční přehled do sbírky listin

Vyřizoval dotaci od Olomouckého kraje

Vypracování a podání žádostí

Dotace byla schválena ve výši 10000 Kč. Bohužel dotaci jsem musel odmítnout z důvodu dotačních podmínek. Aby mohli být peníze z dotace čerpány, musela by být akce v minusu alespoň 10000 Kč.

Částečně zajišťoval sponzory pro FORTEL

Vytvoření sponzorských smluv

Vedl seznam majetku a zásob KOK

Rok 2023 byl z hlediska hospodaření spolku velice úspěšný. Olomoucký FORTEL, vzbudil opět u návštěvníků velký zájem a tím přinesl do spolkové poklady příjmy na další spolkovou činnost.

Hospodaření KOK v číslech:

Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2023

  Zůstatek v pokladně:
 0,00 Kč
  Zůstatek na účtu 2401097586/2010:
263 213,34 Kč
  Finanční prostředky celkem:
263 213,34 Kč

  Příjmy v roce 2023
 
  Prodej zboží:
 0,00 Kč
 
  Kurzy / semináře:
 0,00 Kč
 
  Předvádění kovářství veřejnosti:
0,00 Kč
 
  Prodej výrobků / Zakázky:
0,00 Kč
 
  Vstupenky FORTel:
149 800,00 Kč
 
  Vstupenky Setkání s KOK:
0,00 Kč
 
  Členské příspěvky KOK:
14 000,00 Kč
 
  Zápisné KOK:
0,00 Kč
 
  Dary od členů:
0,00 Kč
 
  Dotace:
0,00 Kč
 
  Sponzorské smlouvy:
25 884,00 Kč
 
  Ostatní:
14 390,00 Kč
 
  Příjmy celkem:
204 074,00
 

Členové spolku mohou průběžně sledovat hospoda

  Výdaje v roce 2023
 
  Nákup DHM:
0,00 Kč
 
  Nákup materiálu:
9 347,00 Kč
 
  Nákup zboží:
0,00 Kč
 
  Mzdy / DPP:
0,00 Kč
 
  Mzdy / DPP - daň 15¨%: 
 0,00 Kč
 
  Provozní režie:
100 020,52 Kč
 
  Výdaje celkem:
109 367,52 Kč
 
  Hospodářský výsledek:
94 706,48
 
  Neodečitatelné náklady:
2 685,00 Kč Kč
  (Občerstvení - členská schůze)

ření spolku na webových stránkách https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ (Dolní menu „Sekce pro členy“)

V Olomouci dne 03.01.2024

Bronislav Kozák
hospodář


Příloha č. 6

Výroční zpráva tajemníka spolku

Kováři Olomouckého kraje za rok 2023

Jako tajemník jsem pro spolek v roce 2023 vykonával svou činnost dle Organizačního a jednacího řádu KOK.

Pro členy spolku jsou na webových stránkách KOK (https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ [Dolní menu "Sekce pro členy"]) průběžně umísťovány kopie všech dokumentů a záznamy o došlé i přijaté poště.

V roce 2023 neproběhlo žádné per rollam hlasování.

V Olomouci dne 03.01.2024

Bronislav Kozák
tajemník KOK


2024-01-20-Zapis-z-jednani-clenske-schuze-final-podpisy-soud.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák