Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

III. Zasedání členské schůze

Spolek Kováři Olomouckého Kraje

19.01.2018

Restaurace U Borovice, 6. května 94, 783 14 Bohuňovice

Prezentace účastníků od 16:00 hod., zahájení schůze 17:00 hod.

Program zasedání

1) Zahájení schůze a povinné procedurální body (došlá pošta, došlé platby, jubilea)

2) Kontrola úkolů z minula

3) Zpráva o činnosti KOK za rok 2017

4) Návrh činnosti na rok 2018

5) Zpráva o hospodaření za rok 2017

6) Diskuze

7) Usnesení

8) Závěr

Návrh usnesení: Členská schůze schválila navržený program členské schůze bez výhrad

II. Projednávané body

1) Povinné procedurální body

 • Zahájení schůze,

 • došlá pošta,

 • došlé platby

 • volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2) Kontrola úkolů z minula

 • Účast na vybraných kovářských akcích

  Účast KOK na Kování v Lítni. Aktivní účast členů na: Brtnické kovadliny, Josefkol, Kovářské sonáty, Bečovská Kovadlina

 • Navázat spolupráci se SZEŠ Olomouc - příloha č. 2/2017

 • Uspořádání kovářských kurzů pro veřejnost

  Zajistí se operativně na základě proběhlých jednání

 • Uspořádání kovářských kurzů na výrobu nářadí a nástrojů

  Základní kovářské techniky v dílně Petra Němčanského,

  Tepání v mědi v dílně Stawaritschů

  Výroba kovářského nářadí v dílně S. Přikryla

  Kovářské techniky v dílně Jiřího Bati


 • Navázání spolupráce a uspořádání kovářského setkání na hradě Šternberk

  Stanislavem Přikrylem je navržená nová lokalita na pevnůstce v Křelově. Vyvolat schůzku s majitelem a zjistit podmínky a možnosti využití této lokality pro dlouhodobou spolupráci.

  Zajistí: Přikryl, Baťa, Kozák

  Termín: do 20. Února 2017.


 • Účast na kovářských akcích v zahraničí

  Kování na hradě Beckov

  Účast na mezinárodním kovářském symposiu ve Feltre

  Účast na mezinárodním kovářském setkání Fiera di Santa Lucia v Savignano su Rubicone


 • Uspořádání narozeninových oslav mistra Claudia Bottery

  Akci nechat volnou pro další jednání

 • Založení kolekce výstavní expozice KOK

  Během roku podle možností jednotlivých majitelů dílen uspořádat společné kování na jejich návrhu. Společně vytvořené dílo zůstane v majetku zhotovitele jako putovní exponát společenstva.

 • Uspořádání nejméně jedné odborné přednášky pro členy spolku

  Antikorozní úprava a ošetření kovů pomocí produktů CORTEC

Návrh usnesení: Členská schůze vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů za minulé období.

3) Zpráva o činnosti KOK za rok 2017

 • Viz. příloha č. 1/2018

Návrh usnesení: Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti KOK za rok 2017

4) Návrh činnosti na rok 2018

 • Navázat spolupráci se SZEŠ Olomouc

 • Účast na vybraných kovářských akcích

 • Uspořádání dalšího ročníku kovářského setkání v Křelově

 • Uspořádání kovářských kurzů pro veřejnost

 • Uspořádání kovářských kurzů na výrobu nářadí a nástrojů

 • Účast na kovářských akcích v zahraničí

 • Podání žádosti o dotace na úřadu Olomouckého kraje, zjistit další možnosti získání finanční podpory

 • Založení kované kolekce výstavní expozice KOK

 • Uspořádání nejméně jedné odborné přednášky pro členy spolku

 • Založení kroniky KOK

Návrh usnesení: Členská schůze schválila návrh činnosti na rok 2018

5) Zpráva o hospodaření za rok 2017

 • Viz. příloha 2/2018

Návrh usnesení: Členská schůze schválila hospodaření za rok 2017

6) Diskuze

7) Závěr


Zpráva o činnosti spolku Kováři olomouckého kraje za rok 2017

Příloha č. 1/2018

4. března; Výroba tepacího nářadí

V dílně místopředsedy spolku Stanislava Přikryla jsme se při oslavě jeho narozenin věnovali výrobě tepacích kladiv a puncen pro zamýšlený kurz tepání. Všichni přítomní si vyrobili tepací kladívko a základní sadu puncen.

17. Března; Pracovně oddychové setkání KOK

Uspořádali jsme další pracovně oddychové setkání pro výrobu tepacího vybavení v dílně našeho dalšího člena, mistra Františka Kalába. Tam jsme se do pozdních hodin věnovali výrobě tepacích stolků pro všechny naše členy.

30. Března; Kurz Tepání v mědi pro členy KOK

Tento jednodenní kurz tepání mědi proběhl v dílně u mistrů Stawaritschů. Pod skvělým vedením mistra Zbyňka Pechála, předsedy Moravskoslezského regionu kovářského společenstva, se nám všem podařilo zvládnout základy tepání v mědi.

19 - 20. Dubna; Celostátní soutěž žáků oboru umělecký kovář a zámečník

Jiří Baťa a Alfred Stawaritsch se jako odborní posuzovatelé opět zúčastnili celonárodní soutěže umělecko - kovářských škol, kterou tak jako i vloni opět pořádala Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník. Kvůli sněhové kalamitě se bohužel nepodařilo většině účastníkům do Horních Heřmanic přijet, ale i tak jsme se nakonec rozhodli soutěž uskutečnit alespoň pro ty, kterým se to podařilo. Důležité je, že se nám s touto školou podařilo navázat velmi dobrou spolupráci a tuto soutěž vyprofilovat do nové podoby a dát jí jasný a přehledný rámec. Paní ředitelka je ochotná vzít na svá bedra organizaci této soutěže a pořádat ji každým rokem. Za odbornou kvalitu soutěže převzal zodpovědnost náš oblastní spolek KOK. Tím je zajištěna její objektivita a nestrannost.

25. - 27. Května Kování na pevnosti v Křelově

Uspořádali jsme první, respektive nultý ročník kovářského setkání v areálu pevnosti FORT XVII v Křelově. Podařilo se nám navázat spolupráci s majitelem této pevnůstky Vítem Číhalem a na zkoušku jsme uspořádali mezinárodní kování, na kterém jsme zhotovili upoutávací ceduli pro FORT. Akce se podařila nad očekávání dobře a zúčastnili se jí dva i kolegové z Itálie, takže akce hned na svém počátku získala status mezinárodního symposia. V letošním roce chceme v této aktivitě pokračovat.

8. - 11. prosince; Mezinárodní kovářské setkání v Savignano sul Rubicone

U příležitosti Fiera di Santa Lucia v Savignano sul Rubicone opět proběhl další ročník mezinárodního kovářského setkání. Po loňském úspěchu starosta rozhodl, že se letošní fierra bude konat přímo na náměstí v centru Savignana. I když nám počasí příliš nepřálo, kování se opět vydařilo a vzniklo ještě více hodnotných prací, než se předpokládalo. Bylo navázáno mnoho nových přátelství s kováři i organizátory podobných akcí z celé Itálie, kteří byli na tuto akci přizváni. Mnozí z přítomných kovářů vyjádřili přání zúčastnit se letos nějaké podobné akce u nás v České republice.

Od starosty města a hlavního organizátora akce jsme dostali osobní poděkování za účast a žádost o stálou spolupráci.

20. prosince; Předvánoční schůzka KOK

Společenské uzavření proběhlého roku na kovárně u Stawaritschů při hlídání kvality uzení vepřového masa a kapra. Byly prodiskutovány úspěchy i neúspěchy uplynulého roku, sdělení nových zkušeností s podnikáním, nové postupy při kovovýrobě. Nechybělo ani plánování akcí na příští rok a stanovení dalšího směru našeho působení.

V průběhu roku jsme se v souladu s naším plánem zúčastnili i jiných pořádaných kovářských akcí, jako Kovářské Sonáty, Bečovská kovadlina, Kování na hradě Beckov na Slovensku, Hefaiston.


Příloha č. 2/2018

Výroční zpráva pokladníka spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2017

Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2017

Zůstatek v pokladně:

0,00 Kč

Zůstatek na účtu 2401097586/2010:

14 109 Kč

Finanční prostředky celkem:

14 109 Kč


 

Příjmy v roce 2017

 

Kurzy / semináře:

5 000,00 Kč

 

Předvádění kovářského řemesla:

8 700,00 Kč

 

Členské příspěvky: KOK:

6 000,00 Kč

 

Zápisné KOK:

1 583,00 Kč

 

Příjmy celkem:

21 283,00


 

Výdaje v roce 2017

 

Nákup materiálu / Materiál na kurzy:

3 798,00 Kč

 

Mzdy / DPP:

1 000,00 Kč

 

Mzdy / DPP - daň 15%:

176,00 Kč

 

Provozní režie:

8 700,00 Kč

 

Výdaje celkem:

13 674,00

 

Hospodářský výsledek:

7 609,00 Kč

4 členové KOK zaplatili členské příspěvky přímo Kovářskému společenstvu

Neplatiči členských příspěvků v roce 2017

J.P., Přerov

O.Ž, Zdounky

K.Ž., Přerov

A.S., Svébohov

Dne 01.07.2017 jsem mailem podal předsedovi a místopředsedovi návrh na vyloučení těchto členů

dle Stanov spolku,

článku IV, odst. 5b "vyloučením z důvodu neplnění povinností člena spolku"

článku IV, odst. 4a "dodržovat stanovy spolku"

článku IV, odst. 4f "platit každoročně členské příspěvky ve výši 1000 Kč a to nejpozději do 31. března příslušného roku."Činnost pokladníka v roce 2017

17.02.2017 Přihláška k daním FÚ

Přihláška k registraci k dani právnických osob, silniční dani, k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (DPP)

17.03.2017 Daňové přiznání za rok 2016

Daňové přiznání, Příloha k účetní uzávěrce, Výkaz o majetku a závazcích

31.03.2017 Roční přehled do sbírky listin

Přehled o majetku a závazcích za rok 2016 - Vytvoření formuláře a založení do sbírky listin

05.04.2017 Software Daňová evidence + mzdy

Zdarma - Drobný podnikatel/malá firma - Mzdy a personalistika pro Windows, Drobný podnikatel - Daňová evidence se skladem pro Windows

Průběžně: vedení Daňové evidence (účetnictví)

Průběžně: tvorba a administrace webových stránek spolku

Členové spolku mohou průběžně sledovat příjmy a výdaje spolku na webových stránkách https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ (Dolní menu "Sekce pro členy")

V Olomouci dne 11.01.2018

Bronislav Kozák
Pokladník

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovari


.

Olomoucký FORTel

17.07.2021

Fort XVII. Křelov


.

Setkání s kováři KOK

9. - 10. 10. 2021

Fort XVII. Křelov


Jsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Fort Křelov


Spolek finančně podporuje

Statutární město Olomouc

Olomoucký kraj


Napište nám Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
K přizpůsobení obsahu a měření funkčnosti stránek využíváme takzvané cookies. Používáním stránek souhlasíte s jejich anonymním využitím.    |   
© 2016-2020 Bronislav Kozák