Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

III. Zasedání členské schůze

Spolek Kováři Olomouckého Kraje

19.01.2018

Restaurace U Borovice, 6. května 94, 783 14 Bohuňovice

Prezentace účastníků od 16:00 hod., zahájení schůze 17:00 hod.

Program zasedání

1) Zahájení schůze a povinné procedurální body (došlá pošta, došlé platby, jubilea)

2) Kontrola úkolů z minula

3) Zpráva o činnosti KOK za rok 2017

4) Návrh činnosti na rok 2018

5) Zpráva o hospodaření za rok 2017

6) Diskuze

7) Usnesení

8) Závěr

Návrh usnesení: Členská schůze schválila navržený program členské schůze bez výhrad

II. Projednávané body

1) Povinné procedurální body

 • Zahájení schůze,

 • došlá pošta,

 • došlé platby

 • volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2) Kontrola úkolů z minula

 • Účast na vybraných kovářských akcích

  Účast KOK na Kování v Lítni. Aktivní účast členů na: Brtnické kovadliny, Josefkol, Kovářské sonáty, Bečovská Kovadlina

 • Navázat spolupráci se SZEŠ Olomouc - příloha č. 2/2017

 • Uspořádání kovářských kurzů pro veřejnost

  Zajistí se operativně na základě proběhlých jednání

 • Uspořádání kovářských kurzů na výrobu nářadí a nástrojů

  Základní kovářské techniky v dílně Petra Němčanského,

  Tepání v mědi v dílně Stawaritschů

  Výroba kovářského nářadí v dílně S. Přikryla

  Kovářské techniky v dílně Jiřího Bati


 • Navázání spolupráce a uspořádání kovářského setkání na hradě Šternberk

  Stanislavem Přikrylem je navržená nová lokalita na pevnůstce v Křelově. Vyvolat schůzku s majitelem a zjistit podmínky a možnosti využití této lokality pro dlouhodobou spolupráci.

  Zajistí: Přikryl, Baťa, Kozák

  Termín: do 20. Února 2017.


 • Účast na kovářských akcích v zahraničí

  Kování na hradě Beckov

  Účast na mezinárodním kovářském symposiu ve Feltre

  Účast na mezinárodním kovářském setkání Fiera di Santa Lucia v Savignano su Rubicone


 • Uspořádání narozeninových oslav mistra Claudia Bottery

  Akci nechat volnou pro další jednání

 • Založení kolekce výstavní expozice KOK

  Během roku podle možností jednotlivých majitelů dílen uspořádat společné kování na jejich návrhu. Společně vytvořené dílo zůstane v majetku zhotovitele jako putovní exponát společenstva.

 • Uspořádání nejméně jedné odborné přednášky pro členy spolku

  Antikorozní úprava a ošetření kovů pomocí produktů CORTEC

Návrh usnesení: Členská schůze vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů za minulé období.

3) Zpráva o činnosti KOK za rok 2017

 • Viz. příloha č. 1/2018

Návrh usnesení: Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti KOK za rok 2017

4) Návrh činnosti na rok 2018

 • Navázat spolupráci se SZEŠ Olomouc

 • Účast na vybraných kovářských akcích

 • Uspořádání dalšího ročníku kovářského setkání v Křelově

 • Uspořádání kovářských kurzů pro veřejnost

 • Uspořádání kovářských kurzů na výrobu nářadí a nástrojů

 • Účast na kovářských akcích v zahraničí

 • Podání žádosti o dotace na úřadu Olomouckého kraje, zjistit další možnosti získání finanční podpory

 • Založení kované kolekce výstavní expozice KOK

 • Uspořádání nejméně jedné odborné přednášky pro členy spolku

 • Založení kroniky KOK

Návrh usnesení: Členská schůze schválila návrh činnosti na rok 2018

5) Zpráva o hospodaření za rok 2017

 • Viz. příloha 2/2018

Návrh usnesení: Členská schůze schválila hospodaření za rok 2017

6) Diskuze

7) Závěr


Zpráva o činnosti spolku Kováři olomouckého kraje za rok 2017

Příloha č. 1/2018

4. března; Výroba tepacího nářadí

V dílně místopředsedy spolku Stanislava Přikryla jsme se při oslavě jeho narozenin věnovali výrobě tepacích kladiv a puncen pro zamýšlený kurz tepání. Všichni přítomní si vyrobili tepací kladívko a základní sadu puncen.

17. Března; Pracovně oddychové setkání KOK

Uspořádali jsme další pracovně oddychové setkání pro výrobu tepacího vybavení v dílně našeho dalšího člena, mistra Františka Kalába. Tam jsme se do pozdních hodin věnovali výrobě tepacích stolků pro všechny naše členy.

30. Března; Kurz Tepání v mědi pro členy KOK

Tento jednodenní kurz tepání mědi proběhl v dílně u mistrů Stawaritschů. Pod skvělým vedením mistra Zbyňka Pechála, předsedy Moravskoslezského regionu kovářského společenstva, se nám všem podařilo zvládnout základy tepání v mědi.

19 - 20. Dubna; Celostátní soutěž žáků oboru umělecký kovář a zámečník

Jiří Baťa a Alfred Stawaritsch se jako odborní posuzovatelé opět zúčastnili celonárodní soutěže umělecko - kovářských škol, kterou tak jako i vloni opět pořádala Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník. Kvůli sněhové kalamitě se bohužel nepodařilo většině účastníkům do Horních Heřmanic přijet, ale i tak jsme se nakonec rozhodli soutěž uskutečnit alespoň pro ty, kterým se to podařilo. Důležité je, že se nám s touto školou podařilo navázat velmi dobrou spolupráci a tuto soutěž vyprofilovat do nové podoby a dát jí jasný a přehledný rámec. Paní ředitelka je ochotná vzít na svá bedra organizaci této soutěže a pořádat ji každým rokem. Za odbornou kvalitu soutěže převzal zodpovědnost náš oblastní spolek KOK. Tím je zajištěna její objektivita a nestrannost.

25. - 27. Května Kování na pevnosti v Křelově

Uspořádali jsme první, respektive nultý ročník kovářského setkání v areálu pevnosti FORT XVII v Křelově. Podařilo se nám navázat spolupráci s majitelem této pevnůstky Vítem Číhalem a na zkoušku jsme uspořádali mezinárodní kování, na kterém jsme zhotovili upoutávací ceduli pro FORT. Akce se podařila nad očekávání dobře a zúčastnili se jí dva i kolegové z Itálie, takže akce hned na svém počátku získala status mezinárodního symposia. V letošním roce chceme v této aktivitě pokračovat.

8. - 11. prosince; Mezinárodní kovářské setkání v Savignano sul Rubicone

U příležitosti Fiera di Santa Lucia v Savignano sul Rubicone opět proběhl další ročník mezinárodního kovářského setkání. Po loňském úspěchu starosta rozhodl, že se letošní fierra bude konat přímo na náměstí v centru Savignana. I když nám počasí příliš nepřálo, kování se opět vydařilo a vzniklo ještě více hodnotných prací, než se předpokládalo. Bylo navázáno mnoho nových přátelství s kováři i organizátory podobných akcí z celé Itálie, kteří byli na tuto akci přizváni. Mnozí z přítomných kovářů vyjádřili přání zúčastnit se letos nějaké podobné akce u nás v České republice.

Od starosty města a hlavního organizátora akce jsme dostali osobní poděkování za účast a žádost o stálou spolupráci.

20. prosince; Předvánoční schůzka KOK

Společenské uzavření proběhlého roku na kovárně u Stawaritschů při hlídání kvality uzení vepřového masa a kapra. Byly prodiskutovány úspěchy i neúspěchy uplynulého roku, sdělení nových zkušeností s podnikáním, nové postupy při kovovýrobě. Nechybělo ani plánování akcí na příští rok a stanovení dalšího směru našeho působení.

V průběhu roku jsme se v souladu s naším plánem zúčastnili i jiných pořádaných kovářských akcí, jako Kovářské Sonáty, Bečovská kovadlina, Kování na hradě Beckov na Slovensku, Hefaiston.


Příloha č. 2/2018

Výroční zpráva pokladníka spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2017

Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2017

Zůstatek v pokladně:

0,00 Kč

Zůstatek na účtu 2401097586/2010:

14 109 Kč

Finanční prostředky celkem:

14 109 Kč


 

Příjmy v roce 2017

 

Kurzy / semináře:

5 000,00 Kč

 

Předvádění kovářského řemesla:

8 700,00 Kč

 

Členské příspěvky: KOK:

6 000,00 Kč

 

Zápisné KOK:

1 583,00 Kč

 

Příjmy celkem:

21 283,00


 

Výdaje v roce 2017

 

Nákup materiálu / Materiál na kurzy:

3 798,00 Kč

 

Mzdy / DPP:

1 000,00 Kč

 

Mzdy / DPP - daň 15%:

176,00 Kč

 

Provozní režie:

8 700,00 Kč

 

Výdaje celkem:

13 674,00

 

Hospodářský výsledek:

7 609,00 Kč

4 členové KOK zaplatili členské příspěvky přímo Kovářskému společenstvu

Neplatiči členských příspěvků v roce 2017

J.P., Přerov

O.Ž, Zdounky

K.Ž., Přerov

A.S., Svébohov

Dne 01.07.2017 jsem mailem podal předsedovi a místopředsedovi návrh na vyloučení těchto členů

dle Stanov spolku,

článku IV, odst. 5b "vyloučením z důvodu neplnění povinností člena spolku"

článku IV, odst. 4a "dodržovat stanovy spolku"

článku IV, odst. 4f "platit každoročně členské příspěvky ve výši 1000 Kč a to nejpozději do 31. března příslušného roku."Činnost pokladníka v roce 2017

17.02.2017 Přihláška k daním FÚ

Přihláška k registraci k dani právnických osob, silniční dani, k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (DPP)

17.03.2017 Daňové přiznání za rok 2016

Daňové přiznání, Příloha k účetní uzávěrce, Výkaz o majetku a závazcích

31.03.2017 Roční přehled do sbírky listin

Přehled o majetku a závazcích za rok 2016 - Vytvoření formuláře a založení do sbírky listin

05.04.2017 Software Daňová evidence + mzdy

Zdarma - Drobný podnikatel/malá firma - Mzdy a personalistika pro Windows, Drobný podnikatel - Daňová evidence se skladem pro Windows

Průběžně: vedení Daňové evidence (účetnictví)

Průběžně: tvorba a administrace webových stránek spolku

Členové spolku mohou průběžně sledovat příjmy a výdaje spolku na webových stránkách https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ (Dolní menu "Sekce pro členy")

V Olomouci dne 11.01.2018

Bronislav Kozák
Pokladník

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák