Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Zápis z jednání členské schůze

Spolku Kováři olomouckého kraje

konané 19.1.2018 v BohuňovicíchPřítomní členové spolku: Jiří Baťa, Stanislav Přikryl, Alfred Stawaritsch, Milan Stawaritsch, Ivo Stawaritsch, František Kaláb, Bronislav Kozák, Petr Němčanský, Aleš Jakubec

viz; příloha č.1 Prezenční listina

Přítomní hosté: 3

Jednání zahájil v 17:30 hod. a dále řídil předseda Spolku KOK Jiří Baťa. Předsedající, přivítal všechny přítomné a schůzi zahájil. Oznámil, že schůze byla řádně svolána a přítomna je nadpoloviční většina členů spolku, takže schůze je usnášeníschopná. Poté přítomné seznámil s programem zasedání.

Zápisem z jednání byl pověřen pan Aleš Jakubec.

Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Stanislav Přikryl

Hlasování: Pro: 8     Proti: 0     Zdrželi se: 1

Usnesení: Členská schůze jako zapisovatele schválila Aleše Jakubce


I. Návrh programu:

Na návrh pana Bati byl program doplněn o bod č. 6) Založení kroniky KOK.

1) Zahájení schůze a povinné procedurální body (došlá pošta, došlé platby, jubilea)

2) Kontrola úkolů z minula

3) Zpráva o činnosti KOK za rok 2017

4) Návrh činnosti na rok 2018

5) Zpráva o hospodaření za rok 2017

6) Založení kroniky KOK.

7) Diskuze

8) Usnesení

9) Závěr

Návrh usnesení: Členská schůze schválila upravený navržený program členské schůze

Hlasování: Pro: 9     Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení: Členská schůze schválila program členské schůze v doplněné verzi.


II. Průběh jednání

1) Povinné procedurální body

 • Došlá pošta, platby, jubilea, novinky

Usnesení: Členská schůze vzala na vědomí zprávu o došlé poště, platbách, novinkách a jubileích..

2) Kontrola úkolů z minula

 • Účast na vybraných kovářských akcích

  Účast KOK na Kování v Lítni. Aktivní účast členů na: Brtnické kovadliny, Josefkol, Kovářské sonáty, Bečovská Kovadlina

        splněno

 • Navázat spolupráci se SZEŠ Olomouc - příloha č. 2/2017

     » Spolupráce se SZEŠ Olomouc zatím není navázána, ze strany školy žádná odezva

     » Navázána spolupráce se školou v Horních Heřmanicích

 • Uspořádání kovářských kurzů pro veřejnost

     » Veřejné kurzy se uskutečnily u Standy Přikryla - výroba tepacích kladívek

 • Uspořádání kovářských kurzů na výrobu nářadí a nástrojů

     » u Františka Kalába - výroba tepacích stolků a hnáčů pro tepání a

     » u bří Stawarischových - kurz tepání mědi - pod vedením p. Pechála

 • Navázání spolupráce a uspořádání kovářského setkání na hradě Šternberk

  V této lokalitě se spolupráce nejevila jako výhodná. Navázání spolupráce s panem Vítězslavem Číhalem a zajištěná lokalita pevnosti FORT XVII. v Křelově. Možná výhodná a dlouhodobá spolupráce.

 • Účast na kovářských akcích v zahraničí

  » KOK uskutečnila zahraniční výjezd na kování na hradě Beckov

  » Dále se členové KOK zúčastnili mezinárodního kovářského setkání v Italském Savignano sul Rubicone, kde opět výborně reprezentovali ČR a navázali hlubší a těsnější vazby s italskými kováři.

  » KOK uspořádala 1. mezinárodní sympozium na pevnosti Křelov, kde se kovalo společné dílo. Na akci se podíleli i dva účastníci z Itálie.

  » Mimo tyto akce se členové KOK aktivně zúčastnili kovářských sympozií po celé republice - Kovářské Sonáty, Bečovská kovadlina, Josefkol, Výroba kovaného klavíru v Ostrově.

 • Uspořádání narozeninových oslav mistra Claudia Bottery

  Akce nechat otevřenou pro příští období

 • Založení kolekce výstavní expozice KOK

        úkol stále trvá

 • Uspořádání nejméně jedné odborné přednášky pro členy spolku

        úkol stále trvá

Hlasování: Pro: 9     Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení: Členská schůze vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů za minulé období.

3) Zpráva o činnosti KOK za rok 2017

      Zprávu přednesl Jiří Baťa (příloha č. 1)

Hlasování: Pro: 9     Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení: Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti KOK za rok 2017.

4) Návrh činnosti na rok 2018

1) Pokračovat v iniciativě pro navázání spolupráce s SZEŠ Olomouc - schůzka s vedením školy za účasti - Jiří Baťa, František Kaláb a Alfred Stawaritsch

2) účast na následujících akcích:

a. Kování Florencie - konec dubna - 4 lidi

b. Uspořádání Mezinárodního sympozia na pevnosti Křelov - 18 - 20. května

c. Beckov

d. Sonáty

e. Ybbsitz - společné dílo?

f. San Marco d Alunzio - Sicílie ? Máme pozvání, realizace podle možností

3) Sympozium Křelov

byla uskutečněna úvodní diskuze na plánu akce. Navrhnut doprovodný program, který by přilákal rodiny s dětmi. Doprovodné akce, například vystoupení šermířů, dobový jarmark, ukázka řemesel, odlévání bronzu, tavení rudy. Navrhované vstupné 70/40 Kč jednodenní, dvoudenní = 100 Kč. Další schůzka s detailnějším plánem proběhne až po vyhodnocení požadované dotace v hodnotě 35 tis. Z krajských dotací Olomouce. Další akce doplnit podle možností.

4) Brtnice - výroční členská schůze kovářského společenstva - účast Jiří Baťa, Bronislav Kozák, Alfred a bří Stawaristchové.

5) Návrh na uspořádání vzdělávací interní akce KOK - p. Chalupa - šperkař - kování šperků

Hlasování: Pro: 9     Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení: Členská schůze schválila návrh činnosti na rok 2018

5) Zpráva o hospodaření za rok 2017

Zprávu přednesl Bronislav Kozák. (příloha 3/2018)

Hlasování: Pro: 9     Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení: Členská schůze schválila hospodaření za rok 2017

6) Založení kroniky spolku KOK

Návrh Jiřího Bati na založení kroniky spolku KOK

vlastní knihu zajistí Jirka Baťa, kronikář bude zvolen později představenstvem

Hlasování: Pro: 9     Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení: Členská schůze schválila založení kroniky spolku KOK, úkolem byl pověřen pan Jiří Baťa

7) Diskuze

1. Pokladník pan Kozák navrhl vyloučení p. J.P., p. O.Ž, p. K.Ž. a p. A. S. z důvodu neplacení členských příspěvků pro rok 2017 ani po několika urgencích. Tímto porušili zásady členství ve spolku KOK, proto jsou vyloučeni z dalšího členství ve spolku.

Hlasování: Pro: 9     Proti: 0     Zdrželi se: 0

Usnesení: Členská schůze schválila vyloučení navržených členů

2. Byla vyslovena pochvala p. Bronislavovi Kozákovi za jeho aktivitu a vedení účetnictví a agendy KOK

3. Během roku bude podán návrh na pořádání kurzů kování pro veřejnost - zodpovídá Aleš Jakubec (jeden z kurzů se může uskutečnit v pátek na Křelově)

8) Usnesení

Členská schůze jako zapisovatele schválila pana Aleše Jakubce

Členská schůze schválila program členské schůze v doplněné verzi.

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o došlé poště, platbách, novinkách a jubileích.

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů za minulé období.

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti KOK za rok 2017

Členská schůze schválila návrh činnosti na rok 2018

Členská schůze schválila hospodaření za rok 2017

Členská schůze schválila založení kroniky spolku KOK

Členská schůze schválila z důvodu porušení stanov spolku vyloučení J.P., O.Ž, K.Ž. a A.S. ze spolku KOK

9) Závěr

Na závěr schůze ještě proběhla cenná diskuze s mnoha nápady a cennými podněty pro další činnost spolku KOK. Poté předseda Jiří Baťa poděkoval všem za účast a jejich podíl na činnosti KOK za celý minulý rok, všem popřál dobré zdraví a ať se dílo daří i v roce 2018 a ve 21:30 hod. ukončil.

Zaznamenal: Aleš Jakubec

Ověřovatel: Stanislav Přikryl

Předseda: Jiří Baťa


Příloha č. 1/2018

Zpráva o činnosti spolku Kováři olomouckého kraje za rok 2017

4. března; Výroba tepacího nářadí

V dílně místopředsedy spolku Stanislava Přikryla jsme se při oslavě jeho narozenin věnovali výrobě tepacích kladiv a puncen pro zamýšlený kurz tepání. Všichni přítomní si vyrobili tepací kladívko a základní sadu puncen.

17. Března; Pracovně oddychové setkání KOK

Uspořádali jsme další pracovně oddychové setkání pro výrobu tepacího vybavení v dílně našeho dalšího člena, mistra Františka Kalába. Tam jsme se do pozdních hodin věnovali výrobě tepacích stolků pro všechny naše členy.

30. Března; Kurz Tepání v mědi pro členy KOK

Tento jednodenní kurz tepání mědi proběhl v dílně u mistrů Stawaritschů. Pod skvělým vedením mistra Zbyňka Pechála, předsedy Moravskoslezského regionu kovářského společenstva, se nám všem podařilo zvládnout základy tepání v mědi.

19 - 20. Dubna; Celostátní soutěž žáků oboru umělecký kovář a zámečník

Jiří Baťa a Alfred Stawaritsch se jako odborní posuzovatelé opět zúčastnili celonárodní soutěže umělecko - kovářských škol, kterou tak jako i vloni opět pořádala Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník. Kvůli sněhové kalamitě se bohužel nepodařilo většině účastníkům do Horních Heřmanic přijet, ale i tak jsme se nakonec rozhodli soutěž uskutečnit alespoň pro ty, kterým se to podařilo. Důležité je, že se nám s touto školou podařilo navázat velmi dobrou spolupráci a tuto soutěž vyprofilovat do nové podoby a dát jí jasný a přehledný rámec. Paní ředitelka je ochotná vzít na svá bedra organizaci této soutěže a pořádat ji každým rokem. Za odbornou kvalitu soutěže převzal zodpovědnost náš oblastní spolek KOK. Tím je zajištěna její objektivita a nestrannost.

25. - 27. Května Kování na pevnosti v Křelově

Uspořádali jsme první, respektive nultý ročník kovářského setkání v areálu pevnosti FORT XVII v Křelově. Podařilo se nám navázat spolupráci s majitelem této pevnůstky Vítem Číhalem a na zkoušku jsme uspořádali mezinárodní kování, na kterém jsme zhotovili upoutávací ceduli pro FORT. Akce se podařila nad očekávání dobře a zúčastnili se jí dva i kolegové z Itálie, takže akce hned na svém počátku získala status mezinárodního symposia. V letošním roce chceme v této aktivitě pokračovat.

8. - 11. prosince; Mezinárodní kovářské setkání v Savignano sul Rubicone

U příležitosti Fiera di Santa Lucia v Savignano sul Rubicone opět proběhl další ročník mezinárodního kovářského setkání. Po loňském úspěchu starosta rozhodl, že se letošní fierra bude konat přímo na náměstí v centru Savignana. I když nám počasí příliš nepřálo, kování se opět vydařilo a vzniklo ještě více hodnotných prací, než se předpokládalo. Bylo navázáno mnoho nových přátelství s kováři i organizátory podobných akcí z celé Itálie, kteří byli na tuto akci přizváni. Mnozí z přítomných kovářů vyjádřili přání zúčastnit se letos nějaké podobné akce u nás v České republice.

Od starosty města a hlavního organizátora akce jsme dostali osobní poděkování za účast a žádost o stálou spolupráci.

20. prosince; Předvánoční schůzka KOK

Společenské uzavření proběhlého roku na kovárně u Stawaritschů při hlídání kvality uzení vepřového masa a kapra. Byly prodiskutovány úspěchy i neúspěchy uplynulého roku, sdělení nových zkušeností s podnikáním, nové postupy při kovovýrobě. Nechybělo ani plánování akcí na příští rok a stanovení dalšího směru našeho působení.

V průběhu roku jsme se v souladu s naším plánem zúčastnili i jiných pořádaných kovářských akcí, jako Kovářské Sonáty, Bečovská kovadlina, Kování na hradě Beckov na Slovensku, Hefaiston.Příloha č. 2/2017

Náměty na spolupráci profesního společenstva KOK s odbornými školami

Dobrý den

Po naší předešlé telefonické domluvě vám posílám záměry spolupráce mezi vaší školou a naším profesním sdružením Kováři Olomouckého Kraje.

Naše profesní sdružení Kováři olomouckého kraje (KOK) je regionální odnoží Společenstva kovářů a zámečníků Čech, Moravy a Slezska. Ve své činnosti se mimo jiné snaží o udržení svého kovářského řemesla na co nejvyšší úrovni. V současné době, kdy je známou a smutnou skutečností, že kvalita řemesel všeobecně upadá, se snažíme aktivně přispět ke zlepšení tohoto stavu. Usilujeme o užší spolupráci s odbornými školami v oblasti praktické výuky a také v přípravě studentů pro jejich další činnost po dokončení školy. Usilujeme o hlubší spolupráci se školami například při výběru téma a tvorbě návrhu ročníkových prací. Následně také odbornému poradenství při jejich realizaci a jejich závěrečném posouzení.

Pořádáme akce, kdy při práci na jednom kovaném díle do práce vtáhneme i mladé kováře, kteří nám vydatně pomáhají a musí s námi držet krok. Při této společné činnosti se učedníci naučí během pár hodin mnohem více, než za rok ve škole. Naučí se především aktivnímu přístupu k práci, pracovnímu nasazení, spolupráci s rychlejšími a zručnějšími mistry, kterým se mohou dívat pod ruce. Také si během této krátké chvíle podstatně vybrousí své techniky používání nářadí a lépe pochopí samotný princip práce s kovem. Hlavně jim ale vzroste sebevědomí i pokora a zapálí se pro další činnost. Už ví, o čem kovařina je.

Samo Společenstvo kovářů ČR pořádá každoročně setkání kovářů v Lítni. To je tematicky zaměřeno právě na společné kování učňů s mistry z praxe ze všech regionů ČR. Sami učni na tyto společné akce stále s láskou vzpomínají.

Usilujeme o těsnou komunikaci učitelů odborného výcviku s vybranými členy našeho spolku. Je potřeba si přiznat, že mnozí učitelé, byť jsou skvělými kantory, pokulhávají v praktické části výuky. Není to dáno jejích schopnostmi nebo délkou jejich praktické činnosti v oboru, ale ustrnutím v jednom bodu. Při výuce nových, syrových žáků musí učitel vyučovat rok co rok stále tu stejnou látku, stejné základní techniky. Po určité době dojde touto primitivní rutinní činností k určitému vyhoření. Z tohoto důvodu pořádáme semináře tematicky zaměřené pro učitele, kteří projeví zájem o udržení a rozvoj své manuální zručnosti. Při spolupráci s kovářskými mistry, kteří se uměleckým kovářstvím denně živí, mají možnost být stále v kontaktu s profesí, jejími problémy i novinkami v praktickém životě.

Tyto semináře jsou realizovány jako společné kování organizované naším spolkem. Realizací nějaká kované skulptury, vyžadující znalost klasických kovářských technik, se znovu vtáhnou do praktické činnosti a oživí, snad i rozšíří si tím své znalosti. Tyto společné akce obohacují všechny zúčastněné o novou energii a chuť do další práce.

Jako další oblast, které se chceme více věnovat, je popularizace řemesla u dospělých občanů – u potencionálních klientů a u rodičů budoucích žáků škol. Formou pořádání kovářských akcí se zaměříme na vtažení laické veřejnosti do kování. Usilujeme o to, aby si běžní občané dokázali reálně představit kouzlo a možnosti kovářského řemesla a mohli si ho i „osahat“. Hlavně musí přijít na to, že je kovářské řemeslo stále živé, zajímavé, tvůrčí a dokáže jít s dobou. Že má budoucnost a je vhodné i pro jejich děti.

Olomouc, potažmo dílny v Bohuňovicích, mají výborné předpoklady stát se díky své poloze a možnostem českým centrem kovářského dění. Kovářské společenstvo ČR by uvítalo využít možností tohoto areálu k pořádání svých školení, kurzů a seminářů. Jsou zde i možnosti mezinárodní spolupráce.

Další problém, který je v současné době potřeba řešit je již zmiňovaná potřeba udržovat řemeslo stále živé. Držet krok s moderními trendy a možnostmi. Je potřeba ukázat, že kované výrobky mohou být provedeny - při zachování krásy kovaného železa, i v moderní formě. Valná většina lidí si pod pojmem kované železo totiž představí pouze voluty, spirály, nýty, akanty a listy. Při svých akcích po celé republice (i v zahraničí) vždy pořádáme i výstavu našich kovaných výrobků. V poslední době upřednostňujeme vystavování výrobků užitného umění, jako jsou okenní mříže, zábradlí, brány a ploty a to v netradiční, moderní formě. Tyto atypické práce, opřené o zvládnutí klasických kovářských technik, určených do moderních staveb jsou při naší běžné práci nosnými a jejich výrobou se držíme finančně při životě.

Tohle jsou hlavní body našeho dosavadního snažení. Vše vychází ze snahy udržet kovářské řemeslo živé a na vysoké kvalitativní úrovni, abychom ho mohli v pořádku zase předat našim nástupcům. Kovářské řemeslo vyžaduje nikdy nekončící studium. Práce se železem chce zarputilost, odvahu, sílu a bojovného ducha a noví učni na to musí být připraveni. Tato profese vyžaduje široké a hluboké znalosti, a to i z mnoha jiných oborů. Jde o pochopení fyzických a chemických pochodů v materiálech, o složení a vlastnosti různých druhů ocelí a barevných kovů. O geometrii, rýsování, kresbu, výroba bílých modelů, práce v CADu, principy a hlavní znaky historických slohů, zásady restaurování, svařování v ohni. O svařování elektrodami, MIG-MAG, TIG, práce s plazmou, práce na strojích – frézce, vrtačce, lisu, soustruhu. Dále práce s různými typy ohně, zásady estetiky a ergonomie, práce se zlatým řezem, výroba nářadí, nástrojů, přípravků, ruční i strojní broušení, cizelování, leštění, základy klempířství, tepání železa, tepání barevných kovů, moření kovů, vzájemná snášenlivost kovů (galvanický článek), pozlacování, práce s chemickými látkami, druhy kyselin a jejich vlastnosti a použití, konečné povrchové úpravy, vzájemná kombinace různých druhů nátěrů, antikorozní ošetření a konzervace kovů, základy účetnictví, psychologie jednání se zákazníky, cenotvorba, související bezpečnostní normy a vyhlášky, záruční a reklamační povinnosti, ….

Tento obor skutečně vyžaduje velmi rozsáhlé znalosti a zkušenosti, proto kováři, jako snad jediná profese, se tak často sdružují, pořádají společné akce a dokážou vzájemně aktivně spolupracovat a předávat si bez rivality své zkušenosti.

Snad se nám podaří navázat spolupráci a pozvednout české kovářské řemeslo do sféry, kam po právu patří.

Jiří BaťaPříloha č. 3/2018

Výroční zpráva pokladníka spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2017

Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2017

Zůstatek v pokladně:

0,00 Kč

Zůstatek na účtu 2401097586/2010:

14 109 Kč

Finanční prostředky celkem:

14 109 Kč


 

Příjmy v roce 2017

 

Kurzy / semináře:

5 000,00 Kč

 

Předvádění kovářského řemesla:

8 700,00 Kč

 

Členské příspěvky: KOK:

6 000,00 Kč

 

Zápisné KOK:

1 583,00 Kč

 

Příjmy celkem:

21 283,00


 

Výdaje v roce 2017

 

Nákup materiálu / Materiál na kurzy:

3 798,00 Kč

 

Mzdy / DPP:

1 000,00 Kč

 

Mzdy / DPP - daň 15%:

176,00 Kč

 

Provozní režie:

8 700,00 Kč

 

Výdaje celkem:

13 674,00

 

Hospodářský výsledek:

7 609,00 Kč

4 členové KOK zaplatili členské příspěvky přímo Kovářskému společenstvu

Neplatiči členských příspěvků v roce 2017

J.P., Přerov

O.Ž, Zdounky

K.Ž., Přerov

A.S., Svébohov

Dne 01.07.2017 jsem mailem podal předsedovi a místopředsedovi návrh na vyloučení těchto členů

dle Stanov spolku,

článku IV, odst. 5b "vyloučením z důvodu neplnění povinností člena spolku"

článku IV, odst. 4a "dodržovat stanovy spolku"

článku IV, odst. 4f "platit každoročně členské příspěvky ve výši 1000 Kč a to nejpozději do 31. března příslušného roku."Činnost pokladníka v roce 2017

17.02.2017 Přihláška k daním FÚ

Přihláška k registraci k dani právnických osob, silniční dani, k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (DPP)

17.03.2017 Daňové přiznání za rok 2016

Daňové přiznání, Příloha k účetní uzávěrce, Výkaz o majetku a závazcích

31.03.2017 Roční přehled do sbírky listin

Přehled o majetku a závazcích za rok 2016 - Vytvoření formuláře a založení do sbírky listin

05.04.2017 Software Daňová evidence + mzdy

Zdarma - Drobný podnikatel/malá firma - Mzdy a personalistika pro Windows, Drobný podnikatel - Daňová evidence se skladem pro Windows

Průběžně: vedení Daňové evidence (účetnictví)

Průběžně: tvorba a administrace webových stránek spolku

Členové spolku mohou průběžně sledovat příjmy a výdaje spolku na webových stránkách https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ (Dolní menu "Sekce pro členy")

V Olomouci dne 11.01.2018

Bronislav Kozák
Pokladník


2018-01-19-Zapis_z_jednani_clenske_schuze.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák