Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Zápis z jednání mimořádné členské schůze

Spolku Kováři olomouckého kraje

23. března 2018 v Kostelci na HanéPřítomní členové: 9 osob - viz; příloha č.1 Prezenční listina

Přítomní hosté: ---------

Jednání zahájil v 9:30 hod. a dále řídil předseda spolku Jiří Baťa

Předsedající oznámil, že schůze byla řádně svolána a přítomna je nadpoloviční většina členů spolku, takže je usnášeníschopná.

Zápisem z jednání byl pověřen pan Stanislav Přikryl, místopředseda, spolku.


I. Návrh programu:

1) Změna stanov

Ke vznesenému programu nikdo neměl připomínky. Program byl schválen

Hlasování o programu: přítomno 9,  Pro: 9     Proti: 0     Zdrželi se: 0

1) Povinné procedurální body

Osobní záležitosti

Předseda konstatoval, že schůze byla svolána v termínu, kdy většina členů slaví narozeniny a všem jubilantům popřál zdraví a úspěch do dalších let.

Dále přivítal nového člena Angel Tituse, který přijel ze Slovenska, aby se zúčastnil členské schůze a při té příležitosti i osobně zaplatil zápisné i příspěvek.

Závěr: členové vzali na vědomí

2) Změna Stanov

Protože pokročila jednání mezi Společenstvem kovářů Čech, Moravy a Slezska, bylo kvůli součinnosti mezi Společenstvem a spolkem Kováři olomouckého kraje potřeba změnit stanovy tak, aby jednotlivé regionální spolky byly samostatnými subjekty. Nové stanovy vychází ze stanov Společenstva a jsou v souladu s dnešními platnými zákony

Hlasování: Pro: 9,     proti: 0,     zdržel se: 0

Závěr: Členská schůze jednomyslně schválila nové stanovy spolku

Předseda všem poděkoval za jejich aktivní účast a schůzi v 10:30 hod ukončil.

Zaznamenal: Stanislav Přikryl

Ověřovatel: Bronislav Kozák

Předseda: Jiří Baťa


2018-03-23-Zapis-clenske-schuze.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák