Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Zápis z jednání IV. členské schůze

Spolku Kováři olomouckého kraje

22. února 2019 v BohuňovicíchSchůzi svolal dne 20. ledna předseda představenstva Jiří Baťa obvyklým způsobem.

Místo konání: Salonek v restauraci U borovice v Bohuňovicích

Přítomní členové představenstva: Jiří Baťa, Stanislav Přikryl, Bronislav Kozák

Omluvení členové představenstva: ------------

Nepřítomní členové představenstva: ------------

Přítomní členové: viz; příloha č.3/2019 Prezenční listina

Přítomní hosté: Ondřej Straka, Kamil Kozák

Jednání zahájil v 17:30 hod. a dále řídil předseda Jiří Baťa. Předsedající oznámil, že schůze byla řádně svolána a přítomna je nadpoloviční většina členů spolku, takže je usnášeníschopná.

Zápisem z jednání byl pověřen pan František Kaláb

Návrh programu:

1) Zahájení schůze a povinné procedurální body (došlá pošta, došlé platby, jubilea, doplnění bodů)

2) Kontrola úkolů z minula

3) Zpráva o hospodaření za rok 2018

4) Zpráva o činnosti KOK za rok 2018

5) Změny ve vztahu KOK ke Kovářskému společenstvu

6) Návrh činnosti na rok 2019

7) Diskuze

8) Usnesení

9) Závěr

Ke vznesenému programu nikdo neměl připomínky.

Hlasování o programu: přítomno: 7, pro: 7, proti: 0

Program byl schválen v předložené podobě


1) Povinné procedurální body

 • Osobní záležitosti - František Kaláb přednesl návrh na již tradiční společnou oslavu narozenin členů KOK v jeho dílně, narozených v březnu. Přesunuto jako bod do diskuze

 • Schválení posledního zápisu: K zápisu 2018 nebylo připomínek

 • Došlá pošta: Finanční záležitosti: - Nebylo

Hlasování o programu: přítomno: 7, pro: 7, proti: 0

Usnesní: členská schůze schválila povinné procedurální body.

2) Kontrola úkolů z minula

 • Pořádání mezinárodního kovářského festivalu Olomoucký FORTel v Křelově

  Kovářský festival za finanční podpory z města Olomouce i z Olomouckého kraje úspěšně proběhl. Jediná negativní zkušenost byla s podceněním přípravy pro společnou kovanou práci. I tak se ji nakonec během roku podařilo dodělat a osadit na pro ni vytvořené místo ve Štarnově. Ohlasy z ČR i za zahraničí byly pozitivní a již nyní projevili zájem o účast další zahraniční kolegové.

 • Účast na vybraných kovářských akcích

  Aktivní účast členů na: Josefkol, Kovářské sonáty, Bečovská hradní, Sicílie, Savignano, Rufina.

  Podařila se splnit účast na všech vybraných akcích a také na některých jiných, neplánovaných. Podrobnosti v příloze 2/2019

  Do dalšího období se pro zahraniční akce pokusit zajistit více členů jazykově vybavených. Je potřeba vytvořit skupinu ve složení tlumočník, vedoucí kovář a členové týmu.

 • Uspořádání kovářských kurzů pro veřejnost

  Pro nezájem a absenci vhodného prostoru nesplněno. Kurzy pořádá slevomat a chce na nás, abychom spolupracovali. To ale není náš zájem, výhledově budeme pořádat sami.

 • Uspořádání kovářských kurzů na výrobu nářadí a nástrojů

  Zatím proběhly některé kurzy pouze pro členy KOK (viz. příloha 1/2019)

 • Účast na kovářských akcích v zahraničí

  Splněna účast na:

  - Kování na hradě Beckov

  - Účast na mezinárodním kovářském setkání v Rufina

  - Účast na mezinárodním kovářském symposiu na Sicílii v San Marco d Alunzio

  - Kovářské kurzy v USA

  - Účast na mezinárodním kovářském symposiu v Savignano sul Rubicone

  - Čtyř týdenní kovářský kurz v Itálii

 • Založení kolekce výstavní expozice KOK

  - Zhotoveny dva kusy modelů plotového pole (Baťa, Kaláb)

  - Litá kovářská kladiva s logem KOK a výrobce (P. Němčanský)

  - Výroba kovaného grilu na selata

 • Uspořádání nejméně jedné odborné přednášky pro členy spolku

  - nesplněno

Hlasování: přítomno: 7, pro: 7, proti: 0

Usnesení: Členská schůze vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů za minulé období.

3) Zpráva o hospodaření za rok 2018

Zprávu přednesl pan Kozák s detailním a podrobným vysvětlení průběhu hospodaření. Spolek v roce 2018 dosáhl kladného hospodářského výsledku.

Viz. příloha 2/2019

Hlasování: přítomno: 7, pro: 7, proti: 0

Usnesení: Členská schůze schválila zprávu o hospodaření za rok 2018.

4) Zpráva o činnosti KOK za rok 2018

 • Spolek se držel plánu činnosti na rok 2018 a převážnou většinu úkolů se podařilo splnit. Aktivně vystupoval při jednáních se společenstvem kovářů Čech, Moravy a Slezska a podílel se na jeho činnosti.

 • Podařilo se nám navázat několik kontaktů se zahraničními kováři i asociacemi pro budoucí spolupráci.

 • Podařilo se nám umístit jednoho našeho mladého člena na tříměsíční zahraniční stáž.

 • Po dlouhých jednáních se upravil náš vztah se společenstvem kovářů Čech, Moravy a Slezska. Od 22. 02. 2019 jsme členem Kovářského společenstva jako samostatná právnická osoba (spolek).

  Viz. příloha č. 1/2019

Hlasování: přítomno: 7, pro: 7, proti: 0

Usnesení: Členská schůze schválila zprávu o činnosti za rok 2018.

5) Změna vztahu ke Kovářskému společenstvu

Bod přednesl člen představenstva pan Kozák:

Po jednání s představenstvem Kovářského společenstva bylo dosaženo dohody, že spolek Kováři Olomouckého kraje bude členem Kovářského společenstva jako právnická osoba, z čehož vyplývají menší změny v organizaci KOK. Na další činnost spolku tato změna nebude mít větší vliv.

Hlasování: přítomno: 7, pro: 7, proti: 0

Usnesení: Členská schůze schválila členství spolku Kováři Olomouckého kraje ve Společenstvu kovářů Čech, Moravy a Slezska jako právnické osoby.

6) Návrh činnosti na rok 2019

 • Navázat spolupráci se SZEŠ Olomouc

 • Spolupořádání Národní soutěže žáků oboru umělecký kovář v Horních Heřmanicích. Letošní ročník bud mít několik změn v pravidlech soutěže, které navrhl pan Baťa, takže se letošní soutěže zúčastnit musí, jako druhý posuzovatel se přihlásil pan Přikryl.

 • Účast na vybraných kovářských akcích:

  o Horní Heřmanice 18 - 19. dubna - Baťa +1 osoba

  o Rufina - 27. 29. dubna. - Přikryl + 2 osoby

  o Odda - kování na Národní kovářské soutěži v Norsku 25 - 22. května. - Baťa, Přikryl, Kaláb

  o Brtnice - 15. června - Kozák + 1 osoba

  o Beckov - neví se, jestli se letos uskuteční, pokud ano, tak Stawaritschi + členové dle zájmu

  o Buchlov - Bobčík, Baťa, Kozák

  o Kovářské sonáty

  o Rožnov pod Radhoštěm - Straka, Kozák + 1 osoba

  o Helfštýn - Stawaritschi + členové dle zájmu

  o Bečov - Přikryl, Baťa, Kaláb + členové dle zájmu

 • Uspořádání dalšího ročníku kovářského setkání v Křelově

  o 17. - 19. května, vedoucí projektů se určí v dostatečném předstihu

 • Uspořádání kovářských kurzů pro veřejnost - změna názvu a i náplně (Kozák)

 • Uspořádání kovářských kurzů pro členy KOK na výrobu nářadí a nástrojů - během roku podle možností (Kaláb, Přikryl, Baťa, Bobčík…)

 • Účast na kovářských akcích v zahraničí - rozděleno v třetím odstavci, další podle potřeby a dohody.

 • Podání žádosti o dotace na Krajský magistrát, zjistit další možnosti získání finanční podpory na akci Olomoucký FORTel 2019 - splněno, již podáno

 • Podání žádosti o dotace od města Olomouce - splněno, již podáno

 • Založení kované kolekce výstavní expozice KOK - průběžně podle možností

 • Uspořádání nejméně jedné odborné přednášky pro členy spolku - zajistí představenstvo podle potřeby a žádostí členů

 • Založení kroniky KOK - Baťa zajistí knihu pro kroniku

Hlasování: přítomno: 7, pro: 7, proti: 0

Usnesení: Členská schůze schválila návrh činnosti na rok 2019

7) Diskuze

FORTel 2019 - trička různobarevná, oddělit od sebe kováře a organizátory. U výhní budou pouze pracovníci v tmavomodrých trikách, organizátoři jinou barvu.

Trika pro děti, které budou kovat

Jaroslav Straka předvedl návrh plakátu na Olomoucký FORTel. Všem se líbil a neměli připomínky. Shoda na formátu A2, vylepovat budou členové ve svých regionech.

František Kaláb - 23. března bude u něj v dílně oslava "březňáků" - Kaláb, Němčanský, Přikryl, Baťa, Tito, Straka - ten se jako "ledňáček" přidal k "březňákům". Při příležitosti oslav se budou kovat drobnosti na prodej při našich akcích.

Baťa - Navrhuje probrat a doladit další detaily organizace FORTelu na březnové akci u Františka Kalába a pojmout tuto pracovní oslavu i jako schůzi KOK.

Hlasování: přítomno: 7, pro: 7, proti: 0

Usnesení: Členská schůze schválila akci "oslava březňáků" jako následnou schůzi KOK, svolanou kvůli konkretizaci organizace akce Olomoucký FORTel 2019.

8) Usnesení

1. Usnesení: Program byl schválen v předložené podobě

2. Usnesení: Členská schůze schválila povinné procedurální body.

3. Usnesení: Členská schůze vzala na vědomí zprávu o plnění úkolů za minulé období.

4. Usnesení: Členská schůze schválila zprávu o hospodaření za rok 2018.

5. Usnesení: Členská schůze schválila zprávu o činnosti za rok 2018.

6. Usnesení: Členská schůze schválila členství spolku Kováři Olomouckého kraje ve Společenstvu kovářů Čech, Moravy a Slezska jako právnické osoby.

7. Usnesení: Členská schůze schválila návrh činnosti na rok 2019

8. Usnesení: Členská schůze schválila akci "oslava březňáků" jako následnou schůzi KOK, svolanou kvůli konkretizaci organizace akce Olomoucký FORTel 2019.

9) Závěr

Předseda ve 21:15 hod schůzi ukončil, poděkoval za jejich aktivní účast a za celkově kladný přístup v práci pro spolek a popřál všem členům i hostům mnoho úspěchů v jejich dalším osobním i profesním životě.

Přílohy:

1) Zpráva o činnosti spolku za rok 2018

2) Zpráva o hospodaření za rok 2018

3) Prezenční listina IV. členské schůze z 22. 02. 2019

V Bohuňovicích dne: 05.03.2019

Zapsal: František Kaláb

Ověřovatel: Bronislav Kozák

Předseda spolku: Jiří BaťaPříloha č. 1/2019

Činnost spolku Kováři Olomouckého kraje

za rok 2018

1) 18. - 19. dubna - proběhla na odloučeném pracovišti v Horních Heřmanicích soutěž kovářů. Již tradičně spolupořádáme organizování a průběh soutěže v roli kontrolní a posudkové komise soutěže. Umístění družstev:

Umístění družstev:

1. Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav

2. Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník

3. AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola

soutěž kovářů soutěž kovářů

2) 27 - 30. dubna - Zahajovací první ročník kovářského setkání ve Villa Pogio Reale, mezinárodním symposiu Fabri in Villa v Toskánském Rufina. Vykován olivovník.

3) 7. března - základní seznámení svařování invertorem v dílně Františka Kalába

4) 8. března - interní vzdělávání členů u Standy Přikryla, výroba kovářských kleští.

5) 19. března - výroba kovaných grilů v dílně Františka Kalába

6) 18. - 20. května - Olomoucký FORTel - druhý ročník setkání kovářů Olomouckého kraje s mezinárodní účastí. Společné kování ohňového koše a houpací lavičky. Festivalu se zúčastnili i kováři z Itálie a Slovenska. Pořádáno ve spolupráci s městem Olomouc a Olomouckým krajem.

7) 2. června Svátky města Olomouce - kování na Horním náměstí v Olomouci. Úspěšná propagace kovářského společenstva a spolku KOK.

8) 23. června Olomoucký FORTel - dokovná houpací lavečky. Práce na dokončení houpací lavičky v dílně u Františka Kalába.

9) 15. června - 9. července - Pořádání série kovářských kursů v USA

10) 4. července Olomoucký FORTel - dokovná houpací lavečky

11) 7.- 8. červenec - Dni kováčskych majstrov - Beckov

12) 14.- 15. červenec - Buchlovské kování

13) 28. červenec - 7. srpen XI. Sicílie, San Marco d Alunzio; concorso internazionale di arte Fabrille, II. Biennale Internazionale di Scultura in ferro

14) 28. - 29. červenec - Dny řemesel a setkání kovářů v Rožnově pod Radhoštěm.

15) 30. červenec Dokovná Olomouckého FORTelu - povrchová úprava a kompletace houpací lavičky

16) 4. - 5. srpen Kovářské sonáty 2018

17) 16. listopad Olomoucký FORTel - instalace houpací lavičky ve Štarnově

18) 13. - 16. prosince - účast na mezinárodním setkání kovářů Fiesta della Santa Lucia, Savignano sul RubiconePříloha 2/2019

Výroční zpráva pokladníka

spolku Kováři Olomouckého kraje za rok 2018

Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2018

Zůstatek v pokladně:

0,00 Kč

Zůstatek na účtu 2401097586/2010:

38 101,30 Kč

Finanční prostředky celkem:

38 101,30 Kč


 

Příjmy v roce 2018

 

Kurzy / semináře:

0,00 Kč

 

Předvádění kovářského řemesla:

8 000,00 Kč

 

Prodej výrobků / Zakázky:

53 000,00 Kč

 

Vstupenky FORTel:

42 550,00 Kč

 

Členské příspěvky: KOK:

11 000,00 Kč

 

Zápisné KOK:

1 200,00 Kč

 

Dary od členů:

722,00 Kč

 

Dotace:

60 000,00 Kč

 

Ostatní:

4 600,00 Kč

 

Příjmy celkem:

181 072,00


 

Výdaje v roce 2018

 

Nákup materiálu / Materiál na kurzy:

6 598,00 Kč

 

Mzdy / DPP:

12 750,00 Kč

 

Mzdy / DPP - daň 15%:

2 250,00 Kč

 

Provozní režie:

130 372,00 Kč

 

Výdaje celkem:

151 970,00

 

Hospodářský výsledek:

29 101,30 Kč

 

Neodečitatelné náklady / FORTel:

5 109,00 Kč

3 členové KOK zaplatili členské příspěvky přímo Kovářskému společenstvu

V roce 2018 nejsou žádní neplatiči členských příspěvků

Hospodářský výsledek z akcí

Olomoucký FORTel - zisk 26187 Kč (v částce je zahrnutý prodej lavičky)

Svátky města Olomouce - zisk 2 630 Kč

Kování Sicílie - ztráta -18 250 Kč (cestovní příkaz Sicílie)


Činnost pokladníka v roce 2018

11.01.2018 Výroční zpráva pokladníka

11.01.2018 Daňové přiznání, Příloha k dani, Silniční daň, Vyúčtování daně DPP

20.01.2018 Roční přehled do sbírky listin

20.01.2018 Daňová přiznání za rok 2017

Daňové přiznání DPPO, Příloha k účetní uzávěrce, Výkaz o majetku a závazcích | Přiznání k dani silniční | Vyúčtování daně DPP

10.02.2018 až 21.03.2018 Úprava stanov spolku

24.03.2018 až 01.04.2018 Přihlášky do spolku

14.06.2018 Vyřízení živnostenského listu pro KOK

20.07.2018 až 31.07.2018 Vyúčtování dotace FORTel - SMOl

25.08.2018 až 28.08.2018 Vyúčtování dotace FORTel - Olomoucký kraj

Průběžně: vedení Daňové evidence (účetnictví)

Průběžně: tvorba a administrace webových stránek spolku

Členové spolku mohou průběžně sledovat příjmy a výdaje spolku na webových stránkách https://kok.umelecke-kovarstvi.eu/ (Dolní menu "Sekce pro členy")

V Olomouci dne 10.01.2019

Bronislav Kozák
Pokladník


2019-02-22-Zapis_z_jednani_clenske_schuze.pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák