Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

Pozvánka na členskou schůzi

spolku Kováři Olomouckého Kraje

IČ: 04838084

Členská schůze spolku Kováři Olomouckého Kraje se koná dne

29.06.2019 od 14:00 hod.

v salonku restaurace Moravský grunt, Nedbalova 38, 77900 Olomouc - Topolany

GPS: 49.5839236N, 17.1770058E

Prezence účastníků od 14:00 hod.

Zahájení schůze: 14:30 hod.

Program

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedajícího schůze, ověřovatelů a zapisovatele zápisu

 2. Odsouhlasení navrhovaného programu, případné návrhy členů na doplnění programu.

 3. Zhodnocení Olomouckého FORTelu 2019
      a) Projekt
      b) Kováři
      c) Doprovodný program
      d) Reklama
      e) Materiální zabezpečení
      f) Dotace / sponzoři
      g) Technické zajištění
      h) Ubytování hostů
      i) Jídlo
      j) Vyúčtování FORTelu - zpráva pokladníka
      k) Aukce stolu

  Přestávka 15 min.

 4. Příspěvek Petra Němčanského týkající se jeho výhrad k činnosti předsedy spolku Jiřího Baťi v návaznosti na jeho příspěvky publikované na interních Facebookových stránkách spolku "Tajná skupina".

 5. Diskuze k příspěvkům Petra Němčanského (viz bod 4 programu)

  Přestávka 15 min.

 6. Hlasování o odvolání předsedy spolku Jiřího Baťi, navrhovatel: Petr Němčanský

 7. V případě odvolání předsedy spolku členskou schůzí bude následovat návrh nového složení představenstva a ihned poté proběhnou nové volby do orgánů představenstva.

  Přestávka 15 min.

 8. Sestavení kandidátní listiny do Kontrolního výboru spolku dle platných stanov spolku

 9. Volba navržených kandidátů do Kontrolního výboru

 10. Příprava Olomouckého FORTelu 2020. Navrhovaný termín 15 - 17.05.2020 (15.05.2020 - Noc muzeí)

 11. Hlasování o přijetí nového člena D.B. z Českého Těšína. Přihláška podána elektronicky 23.05.2019

 12. Stanovení pravidel formy interní komunikace mezi členy spolku.

 13. Diskuze, závěr

Důležité upozornění pro členy na článek IV, Oddíl 1, bod 4 platných stanov spolku

4) Není-li členská schůze usnášeníschopná v hodinu zahájení, koná se tentýž den hodinu po plánovaném zahájení náhradní Členská schůze se stejným programem. K platnosti usnesení náhradní Členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů oprávněných k hlasování. Výjimkou je přijetí rozhodnutí o změně stanov a rozhodnutí o likvidaci Spolku, kdy je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny přítomných.

Stanislav Přikryl
Místopředseda představenstva


Důležité oznámení

Oznamuji všem členům KOK, že pokud nebude na členské schůzi odvolán předseda spolku Jirka Baťa, anebo zůstane členem statutárního orgánu spolku podávám svou rezignaci na funkci pokladníka spolku a zároveň s tím svou odhlášku ze spolku jelikož nadále nemohu plnit Článek III, odst. 6, pís. b) stanov spolku.

Důvodem mé rezignace je, že již nadále z pracovní a osobních důvodů nemohu spolupracovat s předsedou spolku. Má představa o činnosti a prezentování spolku je zcela odlišná od jeho.

Mám také za to, že předseda spolku nevykonává svoji funkci předsedy v souladu s § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku. Tzn. "(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí."

Bronislav Kozák
Pokladník představenstva


2019-06-29-Pozvanka_na_clenskou_schuzi(3).pdf

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák