Spolek Kováři Olomouckého Kraje Spolek Kováři Olomouckého Kraje "KOK"
           

PŘEDPIS

Spolku Kováři Olomouckého Kraje

Členská schůze Spolku Kováři Olomouckého Kraje vydává tento předpis


Organizační a jednací řád


Spolku Kováři Olomouckého Kraje

ČÁST I

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tento vnitřní předpis - Organizační a jednací řád, je podřízen stanovám spolku, upravuje organizační záležitosti Spolku Kováři Olomouckého Kraje (dále jen KOK). Změny lze provádět kdykoli a to řádně podaným návrhem představenstvu, následně projednaným a schváleným členskou schůzí.

ČÁST II

Organizační struktura KOK

§ 2

(1) Orgány KOK:

a) členská schůze

b) představenstvo

c) kontrolní komise

§ 3

Členská schůze

(1) Je vrcholným orgánem KOK.

(2) Členská schůze je svolávána představenstvem KOK nejméně jednou za rok a právo účasti na ní má každý člen KOK.

a) Výroční členská schůze se koná vždy v období mezi 15 lednem a 15 březnem daného kalendářního roku.

(3) Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, požádá-li o to nejméně 1/5 členů KOK nebo požádá-li o to kontrolní komise KOK s uvedením předmětu jednání, nejpozději do dvou měsíců od podání žádosti.

(4) Člen KOK může písemně pověřit jiného člena KOK, aby ho na členské schůzi zastupoval, tlumočil jeho názory a stanoviska a jeho jménem hlasoval. Zastoupený člen KOK se považuje za přítomného na členské schůzi. Jeden člen KOK smí zastupovat maximálně dva další členy.

(5) Členská schůze musí být svolána vhodným způsobem nejméně 14 dní před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas, program jednání a kdo členskou schůzi svolal.

(6) Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných v jednací síni.

(7) Členská schůze volí a odvolává veřejnou nebo tajnou volbou (rozhodnutí hlasováním členské schůze) z řad členů KOK členy představenstva a kontrolní komise. Členská schůze po sečtení hlasů předsedajícím schválí právoplatnost voleb ve svém usnesení. Volební období členů představenstva a kontrolní komise je dvouleté.

(8) Členská schůze volí jednoho zapisovatele a dva ověřovatele daného zasedání členské schůze.

(9) Členská schůze schvaluje Organizační a jednací, Finanční řád a další vnitřní předpisy.

(10) Členská schůze schvaluje hospodaření KOK.

(11) Členská schůze projednává a schvaluje zprávy o činnosti orgánů KOK. Tyto zprávy předkládají členové představenstva a pověřený člen kontrolní komise nebo jimi písemně pověření zástupci.

(12) Členská schůze může zrušit rozhodnutí představenstva KOK.

(13) Členská schůze schvaluje způsob náhrady cestovních výdajů v souladu s obecně platných právních předpisů.

(14) Členská schůze rozhoduje o spolupráci s jinými organizacemi, jejichž činnost souvisí se zájmy a činností spolku.

(15) Členská schůze se usnáší o dalších věcech, které si vyhradí.

(16) Tajemník zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.

Ze zápisu musí být patrné, kdo členskou schůzi svolal a jak, kdy se konala, kdo ji zahájil, kdo jí předsedal, kdo byl zvolen ověřovatelem, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

Zápis svým podpisem ověřují pověření dva členové přítomní na členské schůzi a předsedající.

§ 4

Představenstvo

(1) Má 3 členy

a) předsedu

b) místopředsedu

c) hospodáře

(2) Rozhoduje ve všech věcech týkajících se činnosti KOK, pokud nejsou vyhrazeny členské schůzi.

(3) Zasedání představenstva se koná pouze v případě potřeby. Zasedání svolá jeden z členů představenstva nebo tajemník.

(4) Představenstvu přísluší zejména:

a) hájit zájmy spolku

b) pečovat o zdokonalování kovářské profese a být garantem odborné úrovně členů KOK

c) Představenstvu přísluší zejména posuzovat a dbát o udržování obecně platných právních předpisů

d) přijímat členy KOK, vést jejich seznam a rozhodovat o zániku jejich členství.

e) připravovat podklady pro jednání představenstva s příslušnými partnery ve věcech týkajících se záležitostí KOK

f) řídit hospodářské, majetkoprávní a personální záležitosti KOK a předkládat členské schůzi o této činnosti zprávu.

g) připravovat a organizovat navržený způsob voleb do orgánů KOK a svolávat členskou schůzi

h) rozhodovat o způsobu a formě písemného pověření při zastupování člena KOK na členské schůzi

i) pravidelně informovat členy KOK o činnosti orgánů KOK mezi zasedáními členské schůze

j) řešení závažných a speciálních právnických a ekonomických otázek a zadávat je za úplatu specializovaným komerčním firmám. Řešení schvaluje, zajišťuje a kontroluje.

(5) Jménem KOK jedná každý člen představenstva samostatně.

(6) Jmenuje a odvolává tajemníka spolku

§ 5

Předseda

Zastupuje KOK navenek a jedná jejím jménem.

Svolává a řídí zasedání představenstva.

Podepisuje písemná rozhodnutí představenstva zavazující KOK.

S vědomím hospodáře spolku provádí peněžní transakce na spolkovém účtu.

Podepisuje hospodářské, personální, darovací a sponzorské smlouvy.

Předkládá členské schůzi výroční zprávu o činnosti KOK.

Je zodpovědný za zápis do spolkového rejstříku Krajského soudu - má právo těmito činnostmi pověřit jiného člena výboru (k tomuto úkonu udělí dotyčnému členu výboru podepsanou a ověřenou plnou moc).

Předseda je zastupován místopředsedou v plném rozsahu, pokud předseda nebo představenstvo neurčí jinak.

Může delegovat některé své kompetence na další členy představenstva či tajemníka, případně na další členy či zaměstnance spolku.

Zaštiťuje svou profesní odborností KOK navenek.

Funkce předsedy je čestná. Nelze požadovat náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v KOK.

§ 6

Místopředseda

Zastupuje KOK navenek a jedná jejím jménem.

Svolává a řídí zasedání představenstva v nepřítomnosti předsedy.

Podepisuje písemná rozhodnutí představenstva zavazující KOK.

S vědomím hospodáře spolku provádí peněžní transakce na spolkovém účtu.

Podepisuje hospodářské, personální, darovací a sponzorské smlouvy.

Předkládá členské schůzi společně s předsedou výroční zprávu o činnosti KOK.

Může delegovat některé své kompetence na další členy představenstva či tajemníka, případně na další členy či zaměstnance spolku.

Funkce místopředsedy je čestná. Nelze požadovat náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v KOK.

§ 7

Hospodář

Zastupuje KOK navenek a jedná jejím jménem.

Podepisuje písemná rozhodnutí představenstva zavazující KOK.

Předkládá členské schůzi výroční zprávu o činnosti hospodáře KOK.

Hospodaří z finančními prostředky KOK,

Vystavuje a přijímá daňové doklady.

Provádí finanční transakce.

Vede Daňovou evidenci a evidenci majetku spolku s péčí řádného hospodáře.

Předkládá výroční členské schůzi zprávu o vyúčtování příjmů a výdajů za minulé období.

Zpracovává a podává daňové přiznání a vyúčtovávání dalších daní.

Odesílá dokumenty do Sbírky listin.

Podepisuje hospodářské, personální, darovací a sponzorské smlouvy.

Může delegovat některé své kompetence na další členy představenstva či tajemníka, případně na další členy či zaměstnance spolku.

Funkce hospodáře je čestná. Nelze požadovat náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v KOK.

§ 8

Tajemník

(1) Tajemníka jmenuje a odvolává představenstvo spolku, kterému je tajemník odpovědný.

(2) Tajemník je jmenován na dobu neurčitou.

(3) Tajemníkem může být pouze člen spolku KOK

(4) Funkce tajemníka je čestná. Nelze požadovat náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkce v KOK.

(5) Je výkonným orgánem KOK. Jeho hlavním úkolem je zajišťovat kompletní servis zajištění práce představenstva a ostatních orgánů KOK a dále zabezpečuje úkoly uložené představenstvem.

(6) Tajemník svolává zasedání představenstva a má povinnost účastnit se jich.

(7) Je pověřen vedením a zpracováním veškeré korespondence, vedením evidence členů, zpracováním zápisů ze schůzí, a veškerou další činností souvisejí s administrativou spolku.

§ 9

Zasedání orgánů KOK

(1) Každé plánované zasedání představenstva nebo kontrolní komise musí být svoláno 7 dní před jednáním, členská schůze nejméně 14 dní před jednáním.

(2) Členská schůze je svolávána představenstvem

(3) Ve výjimečných případech mohou být orgány KOK, vyjma členské schůze, svolány i jeden den předem telefonicky.

(4) Zasedání zpravidla řídí předsedající. Předsedající je volen vždy jako první bod zasedání příslušného orgánu KOK.

(5) Pro každé jednání se volí zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu. Zápis provádí zapisovatel a musí v zápisu uvést místo a datum konání, počet přítomných, obsah jednání, návrhy, rozhodnutí, usnesení, výsledky hlasování a zajistit podpisy ověřovatelů. Každý člen představenstva nebo komise má právo na zaprotokolování svého diskusního příspěvku, stanoviska nebo námitky v rámci jednání orgánu v doslovném znění, pokud o to explicitně požádá během jednání orgánu nebo komise, na kterém byl tento výrok vysloven.

(6) Orgány KOK se usnášejí prostou většinou hlasů přítomných členů, vyjma rozhodnutí uvedený v článku IV. Odst. 5, věty poslední. Představenstvo je schopné jednání a usnášení jen sejde-li se nadpoloviční většina členů představenstva.

(7) Zasedání se ukončí, když je stanovený program vyčerpán nebo když o tom rozhodne většina přítomných. Předsedající může zasedání přerušit. Je-li proti přerušení podána námitka, rozhodne hlasováním prostá většina přítomných.

(8) V případě, že se člen orgánu KOK nemůže zúčastnit jednání orgánu, jehož je členem, může dát písemnou plnou moc jinému členu tohoto orgánu a zmocnit ho k zastupování ke všem nebo některým právním úkonům. Zmocněnec jedná za zmocnitele v rozsahu uvedeném v plné moci. Zmocněnec může zastupovat nejvýše dva členy orgánu. Ve výjimečných případech a v nebezpečí z prodlení, lze udělení takové plné moci oznámit telefonicky nebo e-mailem nejméně dvěma členům dotčeného orgánu KOK. Takto oznámené udělení plná moci musí být doplněno o písemnou formu plné moci do tří pracovních dnů od ukončení zasedání dotčeného orgánu KOK. Bez doplnění písemné formy plné moci podle předchozí věty je plná moc absolutně neplatná a nelze ověřit zápis v jednotlivých bodech hlasování, u kterých bylo hlasováno na základě takto neplatné plné moci. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení § 3 odst. 4) tohoto řádu.

§ 10

Jednací program členské schůze

(1) Jednací program členské schůze navrhuje představenstvo.

(2) Návrhy na změnu nebo doplnění programu musí být oznámeny představenstvu KOK nejpozději 5 dní před zasedáním členské schůze.

(3) Dodatečné návrhy do pořadu jednání se podávají písemně a jejich zařazení do programu jednání schvaluje členské schůze prostou většinou při zasedání bez rozpravy.

(4) Návrhy zásadního charakteru, které by podstatně změnily smysl předpisu KOK, změny řádů a schválených usnesení se průběžně překládají písemně představenstvu, nejpozději však 10 dní před konáním členské schůze. Při nedodržení této lhůty z objektivních příčin rozhoduje o projednávání návrhu členské schůze. Tyto návrhy budou zveřejněny nejpozději 7 dní před konáním členské schůze.

§ 11

Řízení zasedání členské schůze

(1) Předsedající je povinen upozornit řečníky, kteří nemluví k věci a v případě opakování jim odebere slovo.

(2) Předsedající má právo a povinnost volat k pořádku řečníky, kteří narušují řádný průběh zasedání. Postižení mohou protestovat u předsedajícího ten rozhodne ihned bez rozpravy.

(3) Předsedající má právo dle rozhodnutí orgánu u vybraných bodů jednání vyloučit veřejnost, tisk a jiné sdělovací prostředky.

§ 12

Hlasování členské schůze

(1) Předsedající seznámí u každého bodu plénum s návrhy, včetně jmen jejich předkladatelů, a projedná je v pořadí v jakém byly představenstvu doručeny.

(2) Předsedající vyzve předkladatele k přednesení návrhu a jeho odůvodnění, poté řídí diskusi k danému návrhu, pak totéž s dalšími návrhy.

(3) Po diskusi proběhne hlasování o návrzích v již stanoveném pořadí.

(4) O pozměňovacích návrzích je hlasováno před hlasováním o dotyčném návrhu.

(5) Pozměňovací návrh je takový návrh, který nemění podstatným způsobem znění předloženého návrhu.

(6) Schválen je ten návrh, který první získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných v jednací síni. O dalších návrzích se již nehlasuje.

(7) Člen orgánu KOK má právo požádat o uvedení svého jména u výsledku hlasování uvedeném v zápise z jednání orgánu. V takovém případě musí být ze zápisu z jednání jasné, jak tento člen u konkrétního hlasování hlasoval.

§ 13

Diskuse

(1) Členská schůze

a) Řečníci diskutující k uvedenému tématu dostanou slovo v pořadí jak se přihlásili.

b) Mimo pořad má právo v diskusi promluvit:

- člen, který má připomínku k jednacímu programu nebo návrh, aby předsednictvo danou věc odložilo nebo se o ní poradilo nebo aby o ní nebylo hlasováno

- člen, který má faktickou připomínku nebo chce navrhnout konec diskuse, pokud se sám diskuse na dané téma nezúčastnil. Předsedající je povinen dát o návrhu ukončení diskuse hlasovat.

c) Maximální délku diskusních příspěvků stanovuje představenstvo a oznámí ji členům v organizačních pokynech zasílaných před členskou schůzí. Překročení určitého času může povolit předsedající nebo hlasováním členskou schůzí, podle závažnosti diskutovaného problému.

d) Kdo chce mluvit na členské schůzi na volné téma, musí podat písemnou přihlášku do diskuse s uvedením tématu.

(2) Ostatní orgány Způsob diskuse je veden obecnými zvyklostmi nebo rozhodnutím orgánu na návrh předsedajícího.

§ 14

Elektronická komunikace mezi členy spolku

(1) Ke komunikaci mezi členy KOK slouží soukromá Facebooková skupina pod názvem "KOK - členové a zainteresovaní",
https://www.facebook.com/groups/1190688781091493/ (dále jen "skupina")

(2) Tato skupina slouží:

a) pro orgány KOK

- podávají členům průběžné informace o plnění úkolů

- podávají členům informace slnění úkolů

- podávají členům podněty, návrhy a jiné informace

b) pro členy KOK

- podávají orgánům KOK podněty a návrhy

- podávají orgánům KOK informace o plnění a slnění úkolů

- k vzájemné komunikaci mezi členy

c) k hlasování per rollam Postup při hlasování per rollam:

1. Ve skupině se vytvoří příspěvek s předmětem hlasování, kde je také uvedena doba po kterou je možno hlasovat

- příspěvek o hlasování o přijetí nového člena spolku dle čl. III., odst. 2 Stanov může vytvořit pouze člen představenstva nebo tajemník

2. Členové napíší svůj hlas do komentáře k příspěvku formou textu

- "souhlasím" nebo "Ano",

- "nesouhlasím" nebo "Ne"

3. Po vložení hlasu (komentáře) je zakázáno jej smazat nebo upravit

4. Po skončení hlasování autor příspěvku (předmětu hlasování) nebo jím pověřená osoba

a) sečte hlasy a do komentáře vloží výsledek hlasování

- Pro, Proti, Zdrželi se, Do "Zdrželi se" se započítávají všichni členové KOK, kteří se v hlasování nevyjádřili

- Schváleno / Neschváleno Aby byl předmět hlasování schválen je k tomu zapotřebí nadpoloviční souhlas všech členů KOK

b) pořídí Print Screen celého příspěvku s hlasováním, který uloží do souboru ve formátu PDF a předá jej tajemníkovi k archivaci.

(3) V této skupině je zakázáno:

- Odstraňovat příspěvky týkající se činnosti spolku, u kterých již proběhlo zhlédnutí jiným členem

- Odstraňovat komentáře týkající se činnosti spolku

- Upravovat komentáře týkající se činnosti spolku, u kterých již existuje nějaká odpověď tak aby se změnil původní obsah sdělení

- Upravovat příspěvky týkající se činnosti spolku, u kterých již existuje nějaký komentář, tak aby se změnil původní obsah sdělení

§ 15

Členskou schůzí schválené předpisy, usnesení a nařízení jsou platná a účinná dnem schválení na členské schůzi, pokud členská schůze při jejich schvalování nestanoví jinak.

§ 16

Tento předpis - Organizační a jednací řád KOK, byl dne 18.1.2020 schválen členskou schůzí a nabývá účinnosti dnem 18.1.2020.

V Křelově dne 18.1.2020

Podpis předsedy

Stanislav Přikryl


Organizační a jednací řád [PDF]     Finanční řád

Zápis z ustanovující schůze spolku [PDF]      Zápis v Obchodním rejstříku

 
.

Jsme také na

www.facebook.com/kok.kovari

www.facebook.com/kok.kovariJsme členem Kovářského společenstva

Kovářské společenstvo


Spolupracujeme

Zámek Čechy pod Kosířem

VMO


Spolek finančně podporuje

Olomoucký kraj


Katalog
uměleckých kovářů
v České republice

Katalog uměleckých kovářů v České republice

Kontakt Zápisy Sekce pro členy  
Můj účet Zapomenuté heslo
Mapa stránek
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
© 2016-2023 Bronislav Kozák